profil

Ułożyć bilans i na jego podstawie obliczyć wskaźniki płynności finansowej i rentowności. Napisać ich interpretację i ocenę.

drukuj
satysfakcja 54 % 41 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

Joanna Elendt Wejherowo, 05.03.2006 r. Semestr. VIII A Liceum Ekonomiczne Zaoczne PRACA KONTROLNA Z EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTW Temat: Ułożyć bilans i na jego podstawie obliczyć wskaźniki płynności finansowej i rentowności. Napisać ich interpretację i ocenę. AKTYWA 01.01.2002 31.12.2002 PASYWA 01.01.2002 31.12.2002 A. Aktywa trwałe 24600 17010 A. Kapitał własny 28150 31650 I. WNiP 250 610 I. Kapitał podstawowy 21150 21150 II. Rzeczowe aktywa trwałe 18350 10250 II. Kapitał zapasowy 3250 5350 III. Należności długoterminowe 300 270 III. Pozostałe kapitały międzyokresowe 1250 1800 IV. Inwestycje długoterminowe 5400 5770 IV. Zysk netto 2950 3650 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 750 560 B. Aktywa obrotowe 18900 32290 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15350 650 I. Zapasy 5170 5490 I. Rezerwy na zobowiązania 550 650 II. Należności krótkoterminowe 9650 5550 II. Zobowiązania długoterminowe 390 330 III. Inwestycje krótkoterminowe 4150 21470 III. Zobowiązania krótkoterminowe 14550 16740 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 380 230 IV. Rozliczenia międzyokresowe 310 380 SUMA AKTYWÓW 44400 50200 SUMA PASYWÓW 44400 50200 Informacje dodatkowe: Stan wybranych składników na 01.01.2001 r. Kapitał własny 32000 Zobowiązania 23000 Przychody za sprzedaży w 2001 r. 89000 Przychody ze sprzedaży w 2002 r. 98000 Środki pieniężne 4000 2800 I. WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ 1. Wskaźnik płynności bieżącej na początek okresu 18900 = 1,29 Interpretacja Na początek okresu aktywa obrotowe 14550 wskaźnika stanowiły 1,29 zobowiązań krótkoterminowych na koniec okresu 32290 = 1,93 Interpretacja Na koniec okresu aktywa obrotowe 16740 wskaźnika stanowiły 1,93 zmiana 1,93 – 1,29 = 0,64 Zarówno na początek jak i na koniec okresu wskaźnik mieści się w przedziale wzorcowym, co oznacza, że jest w stanie spłacić zobowiązania krótkoterminowe. 2. Wskaźnik szybkiej płynności na początek okresu 18900 – 5170 – 380 = 0,92 Interpretacja Na początek okresu wskaźnik 14550 wskaźnika wyniósł 0,92 na koniec okresu 32290 – 5490 – 380 = 1,58 Interpretacja Na koniec okresu wskaźnik 16740 wskaźnika wyniósł 1,58 zmiana 1,58 – 0,92 = 0,66 Na początku okresu wskaźnik mieści się w przedziale wzorcowym, co oznacza pełną możliwość spłaty zobowiązań krótkoterminowych, natomiast na koniec okresu jest wyższy od wielkości wzorcowej, co może świadczyć o nieproduktywnym gromadzeniu środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub wysokim poziomie należności.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.