profil

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

drukuj
satysfakcja 60 % 22 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

IV. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
/Kodeks pracy art. 2372 – 2375 oraz Dz. U. nr 62 z dnia 1 czerwca 1996r./

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy prze dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.
Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest jako:
 szkolenie wstępne,
 szkolenie okresowe

Szkolenie wstępne – przeprowadzane jest według programów szczegółowych opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk /zawodów/ i obejmuje:
 szkolenie wstępne ogólne /instruktaż ogólny,
 szkolenie wstępne na stanowisku pracy /instruktaż stanowiskowy/,
 szkolenie wstępne podstawowe.

Szkolenie wstępne ogólne / instruktaż ogólny/ - przechodzą wszyscy nowozatrudnieni pracownicy, a także studenci odbywający praktyki studenckie oraz uczniowie szkół zawodowych odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy – przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Instruktaż ogólny prowadzą pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy albo pracodawcy lub pracownicy wyznaczeni przez pracodawcę, posiadający ukończone aktualne szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy /liczba godzin minimum –3/

Instruktaż stanowiskowy powinien zapoznać uczestników szkolenia z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku, w odniesieniu do:
1) pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i innych, których charakter pracy będzie się wiązał z bezpośrednimi kontaktami z produkcją i jej kontrolą lub narażeniem na zagrożenia zawodowe,
2) pracowników przenoszonych na stanowiska, o których mowa w pkt. 1, oraz zatrudnionych na tych stanowiskach w przypadku zmiany warunków techniczno - organizacyjnych, w szczególności zmiany procesu technologicznego, zmiany organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia dostosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia lub niebezpiecznym oraz nowych narzędzi, maszyn i innych urządzeń,
3) uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu oraz studentów odbywających praktyki studenckie.
Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przejść instruktaż stanowiskowy obowiązujący na każdym z tych stanowisk.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy