profil

Obowiązki pracodawcy i pracownika

drukuj
satysfakcja 62 % 44 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Obowiązki pracodawcy i pracownika

Obowiązki pracodawcy

Art. 94. [zakres obowiązków pracodawcy] pracodawca jest obowiązany w szczególności:
1) zaznajamiac pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami,
2) organizowac pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,
2a) organizowac pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy,
zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie,
2b) przeciwdziałac dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płec,
wiek, niepełnosprawnośc, rasę, religię, narodowośc, przekonania polityczne,
przynależnośc związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a
także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym
lub w niepełnym wymiarze pracy,
3) zapewniac bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzic systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
4) terminowo i prawidłowo wypłacac wynagrodzenie,
5) ułatwiac pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
6) stwarzac pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy,
7) zaspokajac w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników,
8) stosowac obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy,
8a) prowadzic dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy prac akta
osobowe pracowników,
9) wpływac na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
Art. 941. [udostępnienie tekstu przepisów] pracodawca udostępnia pracownikom tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu w formie pisemnej informacji rozpowszechnionej na terenie zakładu pracy lub zapewnia pracownikom dostęp do tych przepisów w inny sposób przyjęty u danego pracodawcy.


Art. 942. [informowanie pracowników o możliwości zatrudnienia] pracodawca jest obowiązany informowac pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy o możliwości zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, a pracowników zatrudnionych na czas określony – o wolnych miejscach pracy.
Art.. 943. [przeciwdziałanie mobbingowi]
1) pracodawca jest obowiązany przeciwdziałac mobbingowi,
2) mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współzawodników,
3) pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzic od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
4) Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzic od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów,
5) Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpic na piśmie z podaniem przyczyny, o której mowa w 2, uzasadniającej rozwiązanie umowy.
Art. 97. [świadectwo pracy]
1) w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydac pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.
11) w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę z pracownikiem, z którym dotychczasowy pracodawca nawiązuje kolejną umowę o pracę bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę, pracodawca jest obowiązany wydac pracownikowi świadectwo pracy, tylko na jego żądanie.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy