profil

Pytania, odpowiedzi, tłumaczenie.

drukuj
satysfakcja 60 % 22 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. I would like some chicken soup, potatoes with beef and some orange juice.
(aj łud lajk som sup, potejtołs łyz bif end som orendż dżus)
Chciałabym zamówić rosół z kury  ziemniaki z wołowiną I sok pomarańczowy
2. My favourite sport is football because I like watching my national team playing.
(maj fejweryt sport ys futbol bikoz aj lajk łoczing maj najsznal tim plejin)
Moim ulubionym sportem jest piłka nożna ponieważ lubię oglądać naszą narodową drużynę jak gra.
3. Excuse me, please tell me how can I get from here to the nearest Police station?
(ekskjuzmi, pliz tel mi hał ken aj get from hir tu de nirest polis ofis)
Przepraszam, proszę mi powiedzieć jak mogę dostać się stąd do najbliższego posterunku policji?
4. Przeliteruj swoje nazwisko
5. My friend is Agnes. She is medium height and slim. She has got blonde hair and blue eyes. She is very honest, calm and helpful. We like the same kind of music and spending a lot of time together.
(maj frend yz Agnes. Szi yz midjam hajt. Szi hes got blond her end blu ajs. Szi yz wery onest, kalm end helpful. Łi lajk de sejm kajnd of mjuzik end spending e lot of tajm tugeder).
Moją przyjaciółką jest Agnieszka. Jest średniego wzrostu I jest szczupła. Ma blond włosy i niebieskie oczy. Jest bardzo uczciwa, spokojna i pomocna. Lubimy ten sam rodzaj muzyki i spędzamy wspólnie wiele czasu.
6. I usually eat a sandwich with cheese, ham and tomato for breakfast. I usually have a cup of tea for breakfast too.
(aj jużueli it e sandwicz łyz cziiiz, hem end tomejtoł for brekfest. Aj jużueli hew e kap of ti for brekfest tu).
Zazwyczaj jadam na śniadanie kanapkę z serem, szynka I pomidorem. Zazwyczaj pije do tego kubek herbaty.
7. 24 – twenty four – (tłenti for)
14 - fourteen – (fortin)
168 – one hundred and sixty eight – (łan handred end siksti ejt)
8. Excuse me, what is the time?
(ekskjuzmi, łot yz de tajm?)
Przepraszam, która jest godzina?
9. I have a big family. I have got one sister and three brothers, except this I have my own family – wonderful husband Mark and beautiful and smart daughter Maggie. I love my family very much.
( aj hew e big femili. Aj hew gat łan sister end tfrii braders, ekcept dis aj hew maj ołn femili – łanderful hasband Mark end bjutiful end smart doter Megi.

Aj law maj femili wery macz.)
Mam dużą rodzinę. Mam siostrę I 3-ch braci, a ponadto mam swoja własna rodzinę – cudownego męża Marka I śliczną I sprytna córkę Madzię. Kocham moją rodzinę bardzo.
10. Monady – (mandej) – poniedziałek
Tuesday – (tjuzdej) – wtorek
Wednesday – (łednsdej) – środa
Thursday – ( tfersdej)- czwartek
Friday – (frajdej) – piątek
Saturday – (seterdej) – sobota
Sunday – (sandej) – niedziela
…………………………………..
January – (dżeniueri) – styczeń
February – (februeri) – luty
March – (marcz) – marzec
April – (ejpril) – kwiecień
May - (mej) - maj
June – (dżun) – czerwiec
July – (dżulaj) – lipiec
August – (ogest) – sierpień
September – (september) – wrzesień
October – (oktołber) – październik
November – (nołwember) – listopad
December – (disember) – grudzień
11. One way ticket to Warsaw please. How much is it?
(łan łej tiket tu Łorsoł plis. Hał macz yz yt?)
Bilet w jedną stronę do Warszawy proszę. Ile płacę?
12. I would like some tomato soup, fish and some apple juice.
(aj wud lajk som tomejtoł sup, fysz end some pl dżus)
Chciałabym zamówic zupę pomidorową, rybę i sok jabłkowy.
13. In the future I am going to finish this school and get a better pay job. If I earn more money I will take my family for a long journey to Egypt.
( in de fjuczer aj em gołing tu fynysz dis skul end get e beter pej dżob. Yf aj ern mor mania j łyl tejk maj femili for e long dżerni tu Idżypt.)
W przyszłości zamierzam skończyć tą szkołę I dostać lepiej płatną pracę. Jeśli zarobię więcej pieniędzy zabiorę moja rodzinę na długą podróż do Egiptu.
14. Hello this is Margaret. I can’t meet you today because I have a terrible headache and I have fever. I am sorry, please don’t be angry on me.
(heloł dis ys Margaret, Aj kant mit ju tudej bikoz aj hew e teribl hedejk end aj hew fiwer. Aj em sory, pliz don’t bi engri on mi.)
Cześć tu Małgorzata. Nie mogę się dzisiaj z Tobą spotkać bo okropnie boli mnie głowa i mam gorączkę. Przepraszam nie bądź zła na mnie.
15. I would like to book a double room for Saturday night. How much is it?
(aj łud lajk tu buk e dabl rum for seterdej najt. Hał macz ys yt?)
Chciałabym zarezerwować pokój dwuosobowy na sobotnią noc. Ile to kosztuje?
16. 13.10 – it is ten past one p.m. – (yts ten past łan pi em) – jest 10 po pierwszej.
9.30 – it is half to ten a.m. – (yts half tu ten ej Em)
11.45 – it’s a quarter to twelve – (yts e kłoter tu tłelw)
17. My room is very big. There is a round table in the middle of my room. There are two armchairs next to it. Opposite the table there is sofa and behind sofa it’s a huge wardrobe. There is a beautiful carpet on the floor to.
(Maj rum ys wery big. Ołpozyt de tajbl dere ys sołfa end bihajnd sołfa yts e hjudż łordrołb. Dere ys e bjutiful karpet on de flor.)
Mój pokój jest b.duzy. Na środku pokoju stoi okrągły stół. Obok SA dwa fotele. Naprzeciw stołu jest sofa a za sofą stoi olbrzymia szafa. Na podłodze leży piękny dywan.
18. I like historical films best.
(Aj lajk hystorykal films best)
Najbardziej lubię filmy historyczne.
19. Good morning Doctor. I came to you because I have a terrible headache and a high temperature.
(gud monin dakter. Aj kejm tu ju bikoz aj hew e teribl hedejk and e haj tempriczer).
Dzień dobry doktorze. Przyszłam do pana bo okropnie boli mnie gowa I mam wysoką temperaturę.
20. 14.05 – It’s five past two p.m. – (yts fajw past tu pi em) -
9.23 – it’s twenty three past nine a.m. – (yts tłenti thrii past najn ej em.)
23.15 – it’s a quarter past eleven p.m. – (yts e kłorter past ileven pi em)
21. Last summer I went to the seaside with my family. I swam, sunbathed and walked along the Baltyk Sea beaches every day. It was fantastic.
(Lest samer aj łent tu si sajd łyz maj femili. Aj słam, sanbejted end łokt elong de Baltyk si biczys ewrydej. Yt łoz fantastic.)
Ostatniego lata pojechałam z rodzina nad morze Pływałam, opalałam się I spacerowałam wzdłuż plaż Bałtyku codziennie. Było fantastycznie.
22. I like summer best, because I like vacations, warms and long days and a lot of sun.
(aj lajk samer best, bikoz aj lajk wekejszyns, łorms end longs dejs end e lot of san.)
Najbardziej lubię lato, ze względu na wakacje, ciepłe I długie dni I na dużo słońca.
23. 10 – ten
24-twenty four –(tłenti for)
160 – one hundred and sixty – (łan hundred end siksti)
24. I would like a big bowl of ice and some orange juice.
(aj łud lajk e big bołl of ajs end som ołrendż dżus.)
Poproszę dużą miskę lodów I sok pomarańczowy.
25. I usually eat tomato soup and potatoes with grilled pork and some salad for dinner. I usually have a piece of apple pie for dessert.
(aj jużueli it tomejtoł sup and potejtoł łys grilled pork end som salad for diner. Aj jużueli hew e pi sod apl paj for dizert.)
Zazwyczaj na obiad jadam zupę pomidorową, ziemniaki z pieczoną wieprzowiną I sałatą . Zazwyczaj na deser jadam szarlotkę.
26. 3.13 – it’s thirteen past three a.m. – (yts thyrtin past thri ej em)
17.15- it’s a quarter past five p.m. – (yts e kłoter past fajw pi em).
10.45 – it’s a quarter to eleven a.m. – (yts e kłoter tu ilewen ej. Em.)
27. have – had (hew-hed) – mieć
go-went (goł – łent) – iść, pójść
cook-cooked (kuk-kukt) – gotować,
eat – ate ( it-ejt) – jeść
write – wrote (rajt – rołt) – pisać
28. patrz 5 plus to co napiszę
Agnes likes traveling and swimming. She is a house wife.
(Agnes lajks traweling end słiming. Szi ys e hałs łajf)
Agnieszka lubi podróżować I pływać. Jest gospodynią domową (tzn panią domu – że nigdzie nie pracuje).
29. Oh, hi Paul. Please tell me what’s the time?
(oł, haj Pol, pliz tel mi łots de tajm?)
O cześć Paweł, prosze powiedz mi która godzina?
30. Dog – dog – pies
Cat- (ket) – kot
Mouse- (małs) – mysz
Snake-(snejk) – wąż
Cow – (kał) – krowa
Horse-(hors) – koń
Tiger-(tajdżer)- tygrys
31. I was born on the 3rd of November 1975.
(aj łos born on de third of nołwember najtin seventy fajw)
Urodziłam się 3 listopada 1975 roku.
32. Excuse me, please tell me how can I get from here to the nearest department store?
(ekskjuzmi, plis tel mi hał ken aj get from hir tu de nirest department stor?)
Przepraszam, prosze mi powiedzieć jak dojść stąd do najbliższego tomu towarowego?
33. I would like to apologize you for such a noisy music I player yesterday evening.
(aj łud lajk to epolodżajs ju for sacz e nojsi mjuzik aj plejed jesterdej iwning.
Chciałam przeprosić państwa za zbyt głośna muzykę wczoraj wieczorem.
34. I work as an assistant in school library. My job is rather calm and boring, so if I finish this school I will find a new job.
(aj łorks es en assistant yn skul library. Maj dzob ys rader kalm and boring, soł yf aj fynyszt dis skul aj łyl fajnd e niu dżob.
Pracuję w szkolnej bibliotece jako asystentka. Moja praca jest raczej spokojna I nudna więc jak tylko skończę tą szkołę poszukam sobie innej pracy.
35. I usually watching TV In the evenings. Sometimes I read books, listen to music or meeting with friends.
(aj jużueli łoczing ti vi in de iwnings. Samtajms aj rid buks, lysn tu mjuzik or miting łys friends)
Zazwyczaj oglądam wieczorami tv. Czasem czytam ksiązki, słucham muzyki lub spotykam się z przyjaciółmi.
36. What’s your favorite sport Bob?
(łots jor fejweryt sport Bob?)
Jaki jest twój ulubiony sport Robert?
37. Perfect family should love each other and help each other in every time. There is no place for quarrel in perfect family.
(perfekt femili szud law icz ader end help icz ader in ewry tajm. Der ys noł plejs for kłarel yn perfekt femili.)
Idealna rodzina powinnna się nawzajem koczać I sobie pomagać w każdym czasie. Nie ma miejsca na kłótnie w rodzinie idealnej.
38. Spring –(spring) – wiosna
summer – (samer) – lato
Autumn – (otemn) – jesień
winter – (łynter) – zima
39. I would like a big cup of coffee and a bowl of strawberry ice cream.
(aj łud lajk e byg kap of kafi end e bołl of strołbery ajskrim)
Chciałabym zamówić dużą kawę oraz porcję lodów truskawkowych.
40. How old are you Jimmy?
(hał old ar ju Dżimi?)
Ile masz lat Jimmi?
41. In winter the weather is cold. There is a lot of snow and the frost. Sometime it’s windy too.
(in łinter de łeder ys kold. Der ys e lot of snoł end de frost. Samtajms yts łindy tu.
Zimą jest zimno. Jest dużo śniegu I mróz. Czasem jest też wiatr.
42. Swimming – (słiming) – pływanie
football – (futbol) – piłka nożna
shooting – (szuting) – strzelanie
jogging – (dżoging) – bieganie
basketball – (basketbol) – koszykówka
43. What’s your phone number?
(łots jor fołn namber?)
Jaki masz numer telefonu.
44. Good morning. I would like to exchange that brown sweter which I bought here yesterday. That one is to large for my husband and he prefer black colour. Could you exchange this size for smaller and this colour for another, please?
(Gud moning. Aj łud lajk tu iksczendż dis brałn słiter łicz aj bołt hir jesterdej. Dat łan ys tu lardż for maj hasbend end he prefer blek kaler. Kud ju iksczendż dis sajz for smaller and dis kaler for enader pliz?
Dzień dobry. Chciałabym wymienić ten brązowy sweter który kupiłam tu wczoraj. Ten jest za duży na mojego męża i on woli jednak czarny. Czy moglibyście wymienić mi ten sweter na mniejszy rozmiar i inny kolor proszę?
45. In my free time I like reading books. Books are my passion.
(yn maj fri tajm aj lajk riding buks. Buks ar maj peszyn)
W wolnym czasie lubię czytać książki. Książki to moja pasja.
46. An aspirine and vitamins please.
(en aspyryn end wajtamyns plis)
Aspiryne I witaminy poproszę
47. Excuse me, would you mind if I close the window? I feel cold.
(ekskjuzmi, łud ju majnd yf aj klołz de łindoł? Aj fil kold.
Przepraszam czy będzie miał pan coś przeciwko jeśli zamknę okno? Jest mi zimno.
48. I would like some tomato soup, fish, fries and salad please.
(aj łud lajk sam tomejtoł sup, fysz, frajs end salad plis)
Poproszę zupę pomidorową, rybę frytki I sałatkę.
49. My hobby is collecting stamps. I collect stamps with famous people on them. I have got a collection of hundred stamps.
(maj hobbi ys kolekting stemps. Aj kolekt stemps łys fejmołs pipl on dem. Aj hew gat e kolekszyn of handred stemps.)
Moim hobbi jest kolekcjonowanie znaczków. Kolekcjonuję znaczki ze sławnymi ludźmi. Mam kolekcję 100 znaczków.
50. Would you like something to drink Amy?
(łud ju lajk somting tu drink Ejmi?
Czy chcesz coś do picia Amelio?
51. 45 – fourty five (forti fajw)
89 – eighty nine – (ejti najn)
122 – one hundred and twenty two – (łan handred end tłenti tu)
52. 14.30 – it’s half past to three p.m. – (yts e half past tu thri pi em)
7.15 – it’s seven fiveteen a.m – (yts sewen fiftin ej em)
9.45 – it’s a quarter to ten a. m. (yts e kłoter to ten ej em)
53. Wolud you like to go to the cinema with me? Bruce Willis is starning.
(łud ju lajk tu goł tu sinema łys mi? Brus Łilis is stanring.)
Pójdziesz ze mną do kina?Bruce Willis gra w tym filmie.
54. patrz 8
55. I usually watching TV . Sometimes I read books, listen to music or meeting with friends.
(aj jużueli łoczing ti wi. Samtajms aj rid buks, lysn tu mjuzik or miting łys friends)
Zazwyczaj oglądam tv. Czasem czytam ksiązki, słucham muzyki lub spotykam się z przyjaciółmi.
56. Excuse me, please tell me how to get to the railway station?
(ekskjuzmi, pliz tel mi hał tu get tu de rejlłej stajszyn?)
Przepraszam, jak dojść do dworca kolejowego?
57. I usually go with my family for a long walks at the weekend. Sometimes we are meeting our friends or playing games together.
(aj jużueli goł łyz maj femili for e long łoks et de łikend. Samtajms łi are miting ałer frends or plejn gejms tugeder.)
Ja zazwyczaj chodze na długie spacery z rodziną w wekendy. Czasem spotykamy się wspólnie z przyjaciółmi lub razem gramy w gry.
58. What time does „Snake” start?
(łot tajm das “snejk” start?)
O której zaczyna się “Wąż”?
59. Can you pass some sugar please?
(ken ju pess same szugar pliss?)
Czy możesz podać mi cukier?
60. Bob would you like to go with me to the swimming pool today evening?
(Bab łud ju lajk tu goł łyz mi to de słiming puul tudej iwning?
Bob czy nie poszedłbyś może ze mną na basen dziś wieczór?
61. podaj numer telefonu 6 - 0 – 0 – 8 – 9 - 0 - 4 – 5 – 9
six – oł – oł – ejt – najn – oł – for – fajw – najn

na przykład twój numer to 500-464-114 – to mówisz – fajw-oł-oł-for-siks-for-łan-łan-for
62. I’m medium height woman with black short hair and brown eyes. I’m so ambitious and I ‘m friendly. I’m interested in football, but my hobby is reading books. I think that Aghata Christie is the best writer. I have a collection of her books in my house.
(Ajm midjam hajt łomen łyz blak szort her and brałn ajs. Ajm soł ambiszys end ajm frendli. Ajm intrasted yn futbol, bat maj hobbi ys riding buks. Aj think dat Agata Kristi ys de best rajter. Aj hew e kolekszyn of her buks in maj hałs.)
Jestem kobieta średniego wzrostu z czartymi krótkimi włosami I brązowymi włosami. Jestem bardzo ambitna i przyjacielska. Interesuj.ę się piłka nożną, ale moim hobbi jest czytanie książek. Za najlepszą pisarkę uważam Agatę CHristi. Mam kolekcję książek jej autorstwa w moim domu.
63. I would like fish with fries and a piece of apple pie and somethink to drink.
(Aj łud lajk fysz łyz frajs end e pis of epl paj end somting tu drink.)
Chciałabym zamówić rybę I frytki oraz kawałek szarlotki I coś do picia.
64. How much are these brown boots?
(hał macz ar diz brałn buts?)
Ile kosztują te brązowe buty?
65. Officer, someone slole my documents and all money.
(ofyser, samłan stol maj dokjuments end ol mani)
Oficerze ktoś ukradł mi dokumenty I wszystkie pieniądze.
66. M: Good morning mr Wolszczan
W: good morning.
M: Why did you give the new discover galaxy name Rainbow Galaxy?
W: Well, when my youngest daughter saw it by telescope – she said that galaxy lights have unusual million colors like rainbow – and I should named it Rainbow.
M: And you decided to give it Rainbow name then?
W: Yes. That name was the most correct for this unusual galaxy.
M. So thank you for your time.
W: Thank. You too.
tłumaczenie:
M. Gud moning myster Łolszczan –dzień dobry panie Wolszczan ( to polski astromon –żyje obecnie)
W. gud moning – dzień dobry
M. łaj dyd ju gyw de niu diskawer geleksi nejm rejnboł geleksi?- czemu nazwał pan ostatnio odkrytą przez siebie galaktykę – tęczową galaktyką?
W. łel , łen maj jangest doter so yt baj teleskołp – szi sed dat geleksi lajts hew anjużuel myliyn kalers lajk rejnboł - end aj szud nejmd yt rejnboł.- coż, moja najmłodsza córka gdy oglądała ją przez teleskop – powiedziała że ona świeci niezwykłymi światłami które wyglądają zupełnie jak tęczowe I powinna się nazwya tęczową galaktkyą
M. end ju disajdyt tu gyw yt rejnboł nejm den?- I pan wówczas zdecydował że da jej taką nazwę?
W. jes, dat nejm łos de mołst korekt for dis anjużuel geleksi.- tak, stwierdziłem że to będzie najlepsza nazwa dla tak niezwykłej galaktyki
M. soł tenk ju for jor tajm – zatem dziękuję za poświęcony mi czas
W. tenk jut u.- dziękuję także
67. 6.30 – its a half past to seven a.m. ( yts a half past tu sewen ej em)
9.45 – it’s a quarter to ten a. m. (yts e kłoter to ten ej em)
14.05 – It’s five past two p.m. – (yts fajw past tu pi em)
68. In my free time I usually watching TV . Sometimes I read books, listen to music or meeting with friends.
(yn maj fritajm aj jużueli łoczing ti wi. Samtajms aj rid buks, lysn tu mjuzik or miting łys friends)
W wolnym czasie zazwyczaj oglądam tv. Czasem czytam ksiązki, słucham muzyki lub spotykam się z przyjaciółmi.
69. How much is that red dress In the window?
(hał macz ys dat red dres yn de łindoł?)
Ile kosztuje ta czerwona sukienka z wystawy?
70. I usually eat a sandwich with cheese, ham and tomato for breakfast. I usually have a cup of tea for breakfast too. I usually eat tomato soup and potatoes with grilled pork and some salad for dinner. I usually have a piece of apple pie for dessert. I usually don’t eat supper.
(aj jużueli it e sandwicz łyz cziiiz, hem end tomejtoł for brekfest. Aj jużueli hew e kap of ti for brekfest tu). (aj jużueli it tomejtoł sup and potejtoł łys grilled pork end som salad for diner. Aj jużueli hew e pi sod apl paj for dizert Aj jużueli don’t it saper.)
Zazwyczaj jadam na śniadanie kanapkę z serem, szynka I pomidorem. Zazwyczaj pije do tego kubek herbaty. Zazwyczaj na obiad jadam zupę pomidorową, ziemniaki z pieczoną wieprzowiną I sałatą. Zazwyczaj na deser jadam szarlotkę. Ja zazwyczaj nie jadam kolacji.
71. patrz 17
72. 13.30 – It’s a half past to two p.m. – (yts e half past tu tu pi em)
11.05 – It’s eleven and five a.m. – ( yts ilewen end fajf ej em).
9.45 – it’s a quarter to ten a. m. (yts e kłoter to ten ej em)
73. To be healthy I sometimes exercise in the morning. I often go to the swimming pool with my daughter and trying not to eat junk food.
(tu bi helti aj samtajms eksersajz yn de moning. Aj ofn goł tu de słiming pul łyz maj doter end trajin not tu it dżank fud.)
By byc zdrową czasem cwiczę rano. Często chodze z córką na basen I staram się nie jeśc niezdrowej żywności.
74. Excuse me, would you mind if I open the window? I feel hot.
(ekskjuzmi, łud ju majnd yf aj ołpen de łindoł? Aj fil hat..
Przepraszam czy będzie miał pan coś, przeciwko jeśli otworzę okno? Jest mi gorąco.
75. When does the train to COrk leave?
(łen das de trejn tu Kork liv?)
O której odjeżdża pociąg do Kork?
76. Potatoe – (potejtoł) – ziemniak
tomatoe – (tomjetoł) – pomidor
cucumber - (kjukjumber) – ogórek
carrot – (kerot) – marchewka
bean – (bin) – fasola
Pumpkin – (pampkin) – dynia
77. I like horror films best.
(aj lajk horror films best)
Najbardziej lubię horrory.
78. Please wake me up at 7 a.m.
(plis łejk mi ap et sewen ej em.)
Prosze obudzić mnie o 7 rano.
79. 11.00- It’s eleven a.m – (tys. Ilewen ej em)
14.15 – it’s a quarter past two p.m – (yts e kłorter past tu pi em)
9.30 - – it is half to ten a.m. – (yts half tu ten ej Em)
80. I usually get up at 6 a.m.. then I take a shower and eat a breakfast and put on my clothes.I usually leave home at 6.30 a.m. I finish my job at 12.00 o’clock, then I take my daughter from school and we came back home together. Then I cook dinner and waiting for my husband. We usually watching TV In the evenings. Sometimes I read books, listen to music or meeting with friends.
(Aj jużueli get ap et siks ej em, den aj tejk e szałer end it e brakfest and put on maj clołts. Aj jużueli liw hołm et siks thirty ej em. Aj finisz maj dżob et tłelw o klok, den aj tejk maj doter from skul end łe cejm bek hołm tugeder. Den aj cuk diner end łejting for maj hasbend. Łi jużueli aj jużueli łoczing ti vi in de iwnings. Samtajms aj rid buks, lysn tu mjuzik or miting łys friends)
Zazwyczaj wstaję o godzinie 6.00 rano, biore prysznic jem sniadanie I ubieram się. Do pracy wychodzę o 6.30. Kończę pracę o 12.00, odbieram córkę ze szkoły i wspólnie wracamy do domu. Potem gotuję obiad i czekam na męża. Zazwyczaj oglądamy wieczorami tv. Czasem czytam ksiązki, słucham muzyki lub spotykam się z przyjaciółmi.
81. What’s your favourite song?
(łots jor ferweryt song)
Jaka jest twoja ulubiona piosenka?
82. 23 – twenty three – (tłenti tri)
67- sixty selen – (siksti sewen)
123 – one hundread and twenty three – (łan handred end tłenty thrii)
83. In summer it’s warm and sunny. The temperature is heighter and days are longer.
(in samer yts łorm end sani. De tempriczer ys hajer end dejs ar longer.)
Latem jest ciepło I słonecznie. Temperatura jest wyższa a dni sa dłuższe.
84. Excuse me, can you tel. me what’s the time?
(ekskjuzmi ken jut el mi łots de tajm?)
Przepraszam, prosze mi powiedziec która godzina.
85. 45 – fourty five – (forti fajw)
99 – ninety night – (najti najn)
123 - one hundread and twenty three – (łan handred end tłenty thrii)
86. Would you like something to drink?
(łud ju lajk somting tu drink?)
Czego się napijesz?
87. What’s the time?
(łots de tajm?)
Która godzina?
88. 88 – eighty eight – (ejti ejt)
45 - fourty five – (forti fajw)
12 – twelve – (tłelw)
89. apple – (epl) – jabłko
pear – (per) – gruszka
cherry – (czeri)- wiśnia
banana – (benena) – banan
pineapple – (pinejpl) – ananas
90. Excuse me, where is the air port?
(ekskujzmi łers di erport?)
Przepraszam którędy na lotnisko?
91. 12 –twelve – (tłelw)
35 – thirty five ( thirti fajw)
134 – one hundred and thirty four ( łan handred end thirty for)
92. I like jumble best – it’s my favorite meal.
(aj lajk dżambl best – yts maj fejweryt mil)
Lubię najbardziej bigos – to moja ulubiona potrawa.
93. nose – ( nołz) - nos
eye-(aj) - oko
ear (ir) – ucho
arm – (arm) – ramię
knee – (nii) – kolano
toe – (toł) – palec u nogi
94. What are you interesting In?
(łot ar ju intrestyd in?)
czym się interesujesz?

95. When does the train to Cracow leave?
(łen das de trejn tu Krakał liv?)
O której odjeżdża pociąg do Krakowa?
96. If I won a milion dollar I would travel around the world with my family. Then buy a new house. I would buy many presents for my friends and also give a lot of money to charity.
(yf aj łon a million dollars aj łud trawel eraund de łorld łyz maj femili. Den baj e niu hałs. Aj łud baj meny prezents for maj frends end olsoł giw e lot of mani tu czarity)
Jeśli wygrałabym 1 mln $ podróżowałabym dookoła świata z moja rodziną. Potem kupiłabym nam nowy dom . Kupiłabym moim przyjaciołom mnóstwo prezentów i oddałabym dużo pieniędzy na cele charytatywne.
97. The house of my dreams is big with a huge garden. There are five rooms, living room with fireplace, a study and four bedrooms and two bathrooms. Everything is fully equipped especially big kitchen.
(de hałs of maj drims is big łyz a hjudż garden. Der are fajw rums, liwing rum łyz fajeplejs e stady end for bedrums end tu bathrums. Ewriting ys fuli ekłipd espeszyly byg kiczen.)
Dom moich marzeń jest duży z ogromnym ogrodem. Jest w nim 5 sypialni duży pokój dzienny z kominkiem cztery sypialnie i dwie łazienki . Wszystko jest w pełni wyposażone zwłaszcza duża kuchnia.
98. 45 - fourty five – (forti fajw)
78 – seventy eight – (sewenti ejt)
234 – two hundred and thirty four ( tu handred end thirty for)
99. What’s your favorite song?
(łots jor fejweryt song?)
Jaka jest twoja ulubiona piosenka?
100. 23 – wenty three – (tłenti thrii)
67 – sixty selen – (sixti sewen)
345 – three hundred and fourty five – ( thrii handred end forti fajw)
101. what’s your phone number?
(łots jor fołn namber?)
jaki masz numer telefonu?
102. I like jogging, because it keeps me fit.
(aj lajk dżoging bikoz yt kips mi fit)
Lubię biegac bo oto utrzymuje mnie w formie.
103. 6.30 – its a half past to seven a.m. ( yts a half past tu sewen ej em)
16.15 – it’s a quarter past four p.m. – (yts e kłorter past for pi em)
9.50 – It’s ten to ten a.m. – ( yts ten tu ten ej em)
104. Can I have my bill, please?
(ken aj hew maj bil plis?)
Czy mogę prosic o mój rachunek?
105. What’s your favorite movie?
(łots jor fejweryt mówi?)
Jaki jhest tó\wój ulubiony film?
106. nurse – (ners) – pielęgniarka
doktor – (dakter) – doktor
driver –(drajwer) – kierowca
teacher – (ticzer) – nauczyciel
pilot – (pajlet) - pilot


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
19.6.2010 (19:05)

Podstawowy błąd: Nie mieszaj dwóch angielskich - brytyjskiego i amerykańskiego. Piszesz w brytyjskim a fonetykę w amerykańskim - tak się nie robi. Pisząc 'favourite' wskazujesz na brytyjski a Anglicy nie rozróżniają 'ee' od 'i' i fonetycznie słówko feel będzie brzmieć 'fil' a słówko 'is' będzie brzmieć 'iz'. Amerykanie wymawiają to troszkę inaczej. 'ee' czytane jest w amerykańskim jako 'i' a litera 'i' jako dźwięk pośredni 'i/y' czyli możemy powiedzieć np. 'Hannah is a bad singer' - 'Hana yz e bed synger'. Pamiętaj na przyszłość by nie mieszać dwóch odmian. Zdecyduj się - albo jedna, albo druga.Pozdrawiam,

Roman

Gramatyka