profil

Formy ochrony przyrody

drukuj
satysfakcja 55 % 70 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Polsce państwo chroni przyrodę na sześć różnych sposobów:

1

PARK NARODOWY -Teren o szczególnych walorach ekologicznych, rekreacyjnych, estetycznych i kulturowych istniejącej na nich przyrody naturalnej i całego ekosystemu, także pamiątek i pozostałości historycznych, osadnictwa człowieka z różnych epok często p.n. ustanawia się, by ochronić ginące gat. roślin i zwierząt; jedną z zasad jest pozostawienie ich terenów w możliwie nietkniętym stanie (zakaz prowadzenia działalności gosp., w tym rolnictwa, ograniczenie ruchu pojazdów) bądź całkowicie pierwotnym (ścisłe rezerwaty przyrody, niekiedy nawet niedostępne dla zwiedzania. W Polsce istnieją 23 p.n.: Babiogórski, Białowieski, Biebrzański, Bieszczadzki, Borów Tucholskich, Drawieński, Gorczański, Gór Stołowych, Kampinoski, Karkonoski, Magurski, Narwiański, Ojcowski, Pieniński, Poleski, Roztoczański, Słowiński, Świętokrzyski, Tatrzański, Ujście Warty, Wielkopolski, Wigierski i Woliński.

2
REZERWAT PRZYRODY -
Obszar przyrodniczy o walorach biologicznych, kulturowych, krajobrazowych, objęty ochroną prawną; może mieć charakter ścisły lub częściowy; przedmiotem ochrony może być cała natura, bądź poszczególne jej składniki należące do świata zwierzęcego, roślinnego lub przyrody nieożywionej3

PARK KRAJOBRAZOWY
Obszar o szczególnych walorach krajobrazowych, historycznych, przyrodniczych, chroniony prawnie dla zachowania i udostępnienia tych wartości dla człowieka; w p.k. dozwolona jest gospodarka rolna, budowa nieruchomości za specjalnym zezwoleniem, działalność turystyczna na szczególnych zasadach (Np. wędrówki po wyznaczonych szlakach)


4
OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Obszary takie zajmują rozleglejsze tereny niż parki krajobrazowe i obejmują pełne jednostki środowiska naturalnego takie jak doliny rzeczne, kompleksy leśne, ciągi wzgórz, pola wydmowe, torfowiska.
Obszary chronionego krajobrazu są przeznaczone głównie na rekreację, a działalność gospodarcza podlega tylko niewielkim ograniczeniom.5
OCHRONA INDYWIDUALNA:


/> * pomników przyrody -
Status pomnika przyrody nadaje się zwykle starym drzewom, rzadkim roślinom, zabytkowym alejom, głazom narzutowym i charakterystycznym formacjom skalnym;


* stanowisk dokumentacyjnych -
Czyli miejsc występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych.

* zespołów przyrodniczo- krajobrazowych –
Czyli fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe i estetyczne.
* użytków ekologicznych –
Czyli zasługujących na ochronę pozostałości ekosystemów - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt, i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.
W Polsce znajduje się ponad 5300 użytków ekologicznych


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (3) Brak komentarzy
18.4.2011 (13:38)

Nawet nawet pomogło mi ale jeszcze czegoś mi brak=)

17.4.2008 (21:31)

A co tam, mały błąd xD Mnie się praca podoba.

25.10.2007 (17:12)

Na sześć różnych sposobów. A podanych jest tylko 5 ;/