profil

Czynniki wpływające na rozwój współczesnej turystyki

drukuj
satysfakcja 62 % 329 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Turystyka kojarzy się nierozerwalnie z podróżami, sportem, rekreacją, poznawaniem czegoś nowego. To, co dla jednych jest formą wypoczynku dla innych stanowi źródło pracy. Te wzajemne relacje zapoczątkowały powstanie odrębnego działu gospodarki obejmującego obsługę turystów, a w szczególności zapewnienie im noclegów, środków lokomocji, wyżywienia, przewodników, pamiątek z wycieczek, przygotowania szlaków turystycznych, sprzętu sportowego, programu kulturalnego, udostępnienie obiektów do zwiedzania i inne. Turystyka podlega ciągłej ewolucji, głównym motorem tych zmian są wymagania turystów. Ze względu na swoją złożoność i zasięg nie sposób nie zauważyć, że oddziałuje ona na środowisko tak społeczne jak i przyrodnicze. Turystyka jest niezbędną częścią składową rynku światowego. Zajmuje drugie miejsce w ekonomice światowej po przemyśle elektronicznym i komputerowym, wyprzedzając takie dziedziny jak przemysł petrochemiczny i przemysł samochodowy. Przemysł turystyczny zajmuje ważne miejsce w gospodarce większości krajów. Według oceny specjalistów w rekreacyjne rozwiniętych krajach działalność turystyczno-rekreacyjna dostarcza do 50% wszystkich wpływów do budżetu.

Rozwój współczesnej turystyki w XX wieku następował fazami.
Faza pierwsza - obejmuje okres od czasu po zakończeniu I wojny światowej do końca lat pięćdziesiątych. W tych latach w turystyce dominowały cele wypoczynkowe i rekreacyjne nastawione na regenerację sił fizycznych.
Faza druga – okres lat 1960-1980 o wyraźnym wzroście liczby wyjazdów,w którym dominowała orientacja konsumpcyjna. Preferowany był bierny wypoczynek i rozrywka.
Faza trzecia – od początku lat osiemdziesiątych do dnia dzisiejszego charakteryzuje się orientacją wypoczynkową, poznawczą oraz sfera potrzeb psychicznych -nowych doświadczeń poznania. Zaczęto wytyczać nowe kierunki w turystyce.

Na rozwój współczesnej turystyki zdecydowany wpływ mają różne czynniki:
1.Czynniki ekonomiczne – rozwój światowej gospodarki,występowanie wyraźnego podziału na kraje bogate wysoko rozwinięte i ubogie kraje rozwijające się,oraz w obrocie finansowym wymienialność waluty. Popyt na specyficzne usługi turystyczne gdzie kupowanie dóbr oznacza kupowanie prawa do korzystania z słońca,wody,czystego powietrza, oglądania dzieł sztuki, itp.

Usługodawcy realizujący usługi turystyczne nastawiają się na zysk a państwa które,preferują turystykę osiągają z tego tytułu znaczące dochody. Ważnym elementem ekonomicznym jest wzrost dochodów ludności przez co wzrasta dostęp do wszelkich usług w tym i do usług turystycznych. Biznes turystyczny przyciąga przedsiębiorców niewielkimi początkowymi inwestycjami, szybkim terminem zwrotu kosztów, stałym popytem na usługi turystyczne, wysokim poziomem rentowności poniesionych wkładów pieniężnych. “Przemysł Turystyczny” daje olbrzymie możliwości zatrudnienia, to znaczy że w 2002 roku co dziewiąta osoba na świecie znalazła zatrudnienie w sferze biznesu turystyczno-hotelarskim.

2.Czynniki społeczne – siła nabywcza ludności określa wybór usług turystycznych, ich standard oraz rodzaj. Ilość dochodów przeznaczonych na wypoczynek decyduje często o wyborze miejsca i kategorii spędzenia czasu wolnego. Ilość dni urlopu często też na wpływ na wybór miejsca wypoczynku. Wiadomo że na odległe podróże różnymi środkami komunikacji potrzeba więcej czasu i dlatego wybór wycieczki czy miejsca urlopu uzależniony jest od czasu dotarcia do miejsca wypoczynku. Znaczna cześć społeczeństwa ma do dyspozycji weekendy które są inspiracją do krótkich wypadów turystycznych. Poza tym nieodparta chęć do poznawania nowego, nowych miejsc,zwiedzanie świata ,regionu, okolicy,poznawania innych narodów, kultur,religii, przyrody,chęć obcowania z naturą, sprzyja rozwojowi turystyki.
3.Czynniki polityczne – każde państwo prowadzi swoja politykę dotyczącą turystyki,a że turystyka jest dochodowa dla budżetu to na ogół każde państwo stara się wprowadzać przepisy stymulujące jej rozwój. Przykładem może być wprowadzanie ruchu bezwizowego,uproszczenie odpraw celnych ,itp. Stabilna polityka międzynarodowa, społeczna, lokalna,brak napięć społecznych,etnicznych, religijnych sprzyja turystyce. Państwa które,posiadają stabilną władzę, podjęły walkę z terroryzmem oraz z innymi zagrożeniami,posiadają służby ratownicze na pewno będą liczniej odwiedzane przez turystów. Zrównoważona i bezkonfliktowa polityka państw sprawia to ze takie kraje są chętniej odwiedzanie przez turystów niż państwa w których toczą się jakieś konflikty.
4.Czynniki techniczne – są w pewnym sensie pomostem pomiędzy zurbanizowanym człowiekiem a człowiekiem turystą czy wczasowiczem. Do czynników technicznych należy zaliczyć rozwój transportu co powoduje wzrost mobilności społeczeństwa,ułatwia i przyspiesza zmianę miejsca pobytu. Postęp w środkach komunikacji powoduje wzrost ich liczby, zwiększa dostępność, szybkość, komfort przejazdu,bezpieczeństwo podróży oraz powoduje obniżenie kosztów przejazdu. Stwarza to możliwość dotarcia do każdego wybranego miejsca. Rozwój technologii informatycznych stanowi poważny krok w rozwoju turystyki Zamawianie biletów,planowanie urlopów, rezerwacja noclegów ,płatności za pomocą komputera i internetu znacznie skracają czas przygotowania do podróży. Rozbudowa autostrad,dróg szybkiego ruchu, kolejowych linii expresowych,budowa nowych lotnisk i modernizacja istniejących skraca czas podróży i wydłuża wypoczynek.
5.Czynniki demograficzne – w strukturze demograficznej zwiększa się udział ludzi starszych którzy na emeryturze zaczynają intensywnie podróżować, jak również nasileniu ulega zjawisko zatrudniania w krajach wysoko rozwiniętych pracowników zagranicznych doprowadza to do zwiększania się migracji do krajów wysoko rozwiniętych i turystyki tzw. rodzinnej (odwiedziny).

Wymienione powyżej czynniki można zaliczyć do czynników podstawowych albo głównych. Na rozwój turystyki wpływ mają też inne dobra które stanowią integralną część dziedziny jaką jest turystyka.

1.Walory turystyczne – wiadomo że jakiś kraj, region, czy miejscowość ma być atrakcyjna turystycznie musi posiadać element, który przyciąga turystów,np. Góry, czyste, powietrze, mikro-klimat, malownicze rzeki, lasy, rwące potoki, dziewiczą florę i faunę, piękne krajobrazy, jeziora, zagadkowe ruiny, morza, wyspy, zabytki, oraz różne nie spotykane gdzie indziej atrakcje.
2.Dobra turystyczne – do których należy cała infrastruktura związana z obsługą ruchu turystycznego i to w zależności od wymagań klienta. Możemy tu wyliczyć:pola biwakowe, campingi, hotele,domy wczasowe, zakłady uzdrowiskowo rehabilitacyjne, pensjonaty,punkty informacji turystycznej,oznakowane szlaki piesze,ścieżki rowerowe,przystanie,restauracje, bary,sklepy, wypożyczalnie sprzętu turystycznego,oraz wyspecjalizowane usługi w czasie wypoczynku np. nauka pływania, wspinaczki skałkowej, nurkowania, żeglowania,szkoła przetrwania itp.
3.Rozwój nowych kierunków w turystyce – w trosce o klienta i z chęci większej rentowności firm turystycznych wytyczane są nowe formy turystyki i atrakcji turystycznych. Do takich form należy zaliczyć:
a). Turystykę biznesową – są to wyjazdy o charakterze zawodowym,w czasie których osoby wyjeżdżające korzystają z podstawowych usług turystycznych, a w czasie wolnym zaspakajają potrzeby wypoczynku, poznania, rozrywki itp. korzystając z bazy turystycznej. Koszty takich wyjazdów biznesowych w większości wypadków są pokrywane przez instytucje delegujące.
b).Turystyka konferencyjna – to krajowy i międzynarodowy ruch osób podejmujących podróż w celu uczestnictwa w konferencjach, zjazdach, kongresach, seminariach, itp. Uczestnikami turystyki konferencyjnej są najczęściej naukowcy, politycy, członkowie różnych organizacji społecznych,kulturalnych, sportowych itp. Wyjazdy maja na ogół charakter elitarny i krótkoterminowy co określa model organizacji i obsługi. Ten rodzaj turystyki wymaga odpowiedniej infrastruktury. Miejscem odbywania kongresów mogą być duże miasta,często stolice, zwłaszcza jeżeli posiadają zabytki lub inne atrakcje turystyczne.
c).Agroturystyka – bardzo obecnie modna turystyka wiejska. Gdzie spędzanie wolnego czasu odbywa się w gospodarstwach wiejskich, które w czasie wypoczynku turystów funkcjonują jak normalne gospodarstwa. Istnieje w nich podział na usługi turystyczne i rolnicze. Działalność rolnicza jest wręcz atrakcją dla turysty a wypoczynek niejednokrotnie idzie w parze z poznawaniem codziennej pracy człowieka wsi. Gospodarstwa agroturystyczne dostarczają wielu atrakcji które w miastach są nieosiągalne.
d).Turystyka pielgrzymkowa i religijna – celem tej turystyki są miejsca kultu religijnego oraz uczestnictwo w obrzędach religijnych a ponadto obcowanie z zabytkami sztuki sakralnej. Forma tej turystyki jest różna, realizowana jest w obrębie jednego kraju, kontynentu, lub świata. Miejscami takiej turystyki są np.; Rzym Mekka, Lourdes,Częstochowa, Licheń, Fatima. Przeważnie są to wyjazdy grupowe organizowane przez grupy wyznaniowe i biura podróży.

Rozwój współczesnej turystyki nierozerwalnie połączony jest z funkcjami jakie ma spełniać. Nie może ograniczać się wyłącznie do sfery czysto organizacyjnej i dochodowej. Jej celem jest nie tylko zabezpieczenie przejazdu, noclegu,wyżywienia ale powinna wytaczać cele:
- społeczno-wychowawcze – dotyczące przeważnie młodzieży gdzie na wyjazdach grupowych uczy się współżycia w grupie uczy się współzawodnictwa i wartości obcowania w zespole.
- poznawcze – kreowanie poznawania uroków świata, obcowania z naturą, poznawanie ludzi, kultury i obrzędów,poznawanie obyczajów ludzi i zwierząt. Te poznawcze walory uzależnione są od formy wybranego wypoczynku.
- patriotyczne – poznawanie krajów, historii oraz szczególnie dla turystów emigrantów powrót do korzeni.
- prezentacja własnego kraju szczególnie turystom zagranicznym w ten sposób aby zachęcić do ponownego odwiedzenia.

XXI wiek w dziedzinie turystyki wyłania nowe wyzwania i stwarza wiele problemów .Wiadomo że turystyka jest dobrem dla przeciętnego człowieka zapewnia mu wypoczynek pozwala oderwać się od szarości dnia powszedniego ale intensyfikacja turystyki powoduje pewne zagrożenia. Zagrożeniami są zmiany w środowiskach intensywnie eksploatowanych turystycznie,zakłócenia równowagi w ekosystemach np.:
intensywnie eksploatowane trasy narciarskie w Tatrach gdzie po zimie odbywa się wypas owiec.
spuszczanie ścieków z ośrodków wczasowych wprost do jezior czy rzek
zbyt duża liczba osób odwiedzająca parki narodowe czy rezerwaty
powszechne zaśmiecanie pól biwakowych i miejsc postoju
zbyt wielka ingerencja w naturalne środowisko infrastruktury technicznej.
Organizatorzy ruchu turystycznego chcąc dobrze wypełniać swoje obowiązki wobec potencjalnych klientów, motywować ich do podróży,chcąc aby ich przedsiębiorstwa się rozwijały, zapewnić najwyższy standard swoich usług oraz zapewnić swoim klientom maksymalne bezpieczeństwo i to powyżej przepisów prawnych dotyczących praw konsumentów produktów turystycznych,musi wykonywać swoje obowiązki z należytą starannością,solidnością ku zadowoleniu klienta. Dzisiaj dobrze potraktowany konsument na pewno ponownie skorzysta z usługi lub poleci ją znajomym.
Czynniki wpływające rozwój turystyki sprawiają to że turystyka stała się bardzo dochodową dziedziną życia w wielu społeczeństwach. Przynosi dochody dużej grupie ludzi i zapewnia solidny wypoczynek oraz dostarcza mnóstwo nowych przeżyć innym szczególnie tym z wielkich aglomeracji miejskich. Chcąc spędzić kilka wolnych dni warto stawiać na dobrze zorganizowaną turystykę. Turystyką nowej generacji opartej na nowych zasadach rozwoju.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (28) Brak komentarzy
28.1.2015 (16:01)

Bardzo proszę o udostepnienie bibliografi

17.1.2012 (20:07)

moge sie usmiechac o bibliografie?:)

20.6.2011 (14:02)

czy można do tego bibliografie ? Prosze

Typ pracy