profil

Projekt ankiety

drukuj
satysfakcja 71 % 313 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. Ankieta – jej funkcje, klasyfikacje.
2. 2. Przygotowanie ankiety.
3. Układ i struktura.

1. Zestaw pytań na które odpowiadają respondenci w czasie przeprowadzania wywiadu. Zazwyczaj ankieta służy do zapisywania odpowiedzi. W ten sposób zbiera się informacje pierwotne ( surowe dane) , które pomagają weryfikować hipotezy (założenia badawcze).

FUNKCJE ANKIETY

-ułatwia prowadzenie wywiadu nadając mu kształt i strukturę, bez ankiety ankieter mógłby się pomylić, lub w sposób nieprawidłowy formułować pytania.

-ankieta sprawia, że wywiad jest interesujący dla respondenta; prawidłowo opracowana ankieta powinna prowadzić respondenta od pytania do pytania w sposób logiczny i celowy.

-ankieta zmusza do zachowania dyscypliny w zakresie wcześniej ustalonej kolejności pytań.

-wspomaga pamięć i nie pomaga na improwizowania przy którym łatwo o błąd.

-upraszcza zapisywanie danych i umożliwia ich dekodowanie (interpretowanie , opracowywanie )

RODZAJE ANKIET

-Ustrukturowana
Taka w której ankieterowi nie zostawia się żadnej swobody co do sposobu lub kolejności zadawania pytań. Takie ankiety przeprowadza się tam, gdzie istnieje duża liczba wywiadów i tam gdzie ankiecie wcześniej nadaje się sztywną, ostateczną formę. Najczęściej jest ona wykonywana w badaniach rynku konsumpcyjnego. W większych badaniach na rynku przemysłowym wadą tej ankiety jest uzyskiwanie zbyt powierzchownych wyników. Może ona być uciążliwa dla respondenta , zwłaszcza wtedy, gdy z pytaniami spotyka się pierwszy
raz.

-Częściowo ustrukturowana
Bardziej elastyczna. Można pominąć niektóre pytania i wracać do nich później. Jej istotą jest uchwycenie tylko niektórych cech, elementów wypowiedzi niezbędnych dla uzyskania obrazu jakiegoś przypadku. Wada- mogą być różnie interpretowane, stąd najlepiej jeśli przeprowadza je doświadczony ankieter.

-Lista pytań
To inaczej ankieta do ankiety. Są to pytania w oparciu o które przygotowuje się projekt ankiety właściwej. Listę pytań przygotowuje zespół prowadząc dyskusję grupową w celu ustalenia ogólnego zarysu wywiadu w jednej lub kilku formach.2.

RODZAJE PYTAŃ

-dotyczące zachowań
Rozpoczynające się od: „co”, „kiedy”, „jak” – ogólnie dotyczą faktów, pomagają ustalić : wielkość rynku w rynku ,udziałów w rynku, zakupów i posiadania, wzory zachowań, przewidywanie trendów.
( u w rynku -jak często lub ile kupują)
( udział w rynku – jakiej marki produktów używasz, ile produktu zużywasz)
( schemat zakupu – jak często kupujesz)
( wzory zachowań – czym pan jeździ:- samochód
- autobus...)
( przewidywanie trendów- czy zamierza pan : kupić, odwiedzić, skorzystać...)


-dotyczące postaw
Badają wyobrażenia klientów ,ich opinie i spostrzeżenia , które mogą lecz nie muszą odpowiadać prawdzie. Mogą ustalać przyczyny konkretnych zachowań np. zakupy. Mogą ustalać ukryty popyt ; mogą wyjaśniać postawy w stosunku do określonych produktów, miejsc )
Jakie z następujących czynników ......................... mają twoim zdaniem największy wpływ na wybór marki
Co myślisz o produkcie naszej firmy
W jakiej kolejności ustawiłbyś firmy ze względu na jakość produktów
/ ukryty popyt można badać tzw. technikami projekcyjnymi; prosi się respondenta by narysował produkt tak jak go sobie wyobraża /


-metryczka
Pytania określone zmiennymi lub metryczką. Podstawowe kryteria metryczki to : płeć (m.k ) , wiek ( 15-24 ,
25-34 , 35-44 , 45-54 , 55-64 , 65 i więcej )

- status głowy rodziny (wykształcenie , dochody )
- skład rodziny ( liczba osób : 1, 2, 3, 4, 5 i więcej )
Do badań służą : liczba dzieci w rodzinie , wiek dzieci , miejsce zamieszkania ...

W badaniach przemysłowych : - wielkość firmy (ilość pracowników )
- branża, np.: rolnictwo, górnictwo , produkcja, dystrybucja ...
- położenie geograficzne ( płn, płn-wsch ........)

- otwarte – pozostawiają respondentowi pełną swobodę wypowiedzi , ankieter zapisuje najdokładniej jak jest to tylko możliwe.

- zamknięte – nie pozostawiają swobody odpowiedzi , zawierają zestaw możliwych odpowiedzi . W najprostszym przypadku są to odpowiedzi „tak” , „nie”., lub : „rzadko” „dosyć” „ani tak , ani nie”...
- graficzne – zaznaczanie punktów do bdb do złe


3. BŁĘDY SPOTYKANE W ANKIETACH


- unikać pytań wieloznacznych
- niejasnych sformułowań, lub zawierających zwroty wieloznaczne
- są pytania na które trudno odpowiedzieć , nie używajmy takich sformułowań
- nie dawać pytań przeładowanych informacjami
- należy przechodzić od pytań bardzo ogólnych do pytań bardzo szczegółowych
- pytania najlepiej grupować tematycznie
- poszczególne pytania i zagadnienia muszą się wykluczać , nie można pytać kilka razy o to samo
- metryczka jest zamieszczana na początku lub na końcu ankiety
- pytania drażliwe na końcu ankiety
- każda ankieta rozpoczyna się instrukcją dla respondenta , podaje się cel i przedmiot badań , zaczyna się : w jaki sposób respondent powinien wypełnić ankietę i jak udzielać odpowiedzi

- ważny jest układ ankiety , nie może być ścieśniona i nieczytelna
- odpowiedzi na pytania w tej samej linii co pytania
- dobrze jest ją rozcinać skalami , drukiem
- ankieta nie może być zbyt długa
- dobrze jest stosować wytłuszczenia , nawiasy , duże litery


Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (12) Brak komentarzy
30.10.2011 (23:13)

ekhm........ nie jest błędem jak tu jest napisane: metryczka we wstępie lub na końcu ankiety. Przepraszam bardzo, ale gdzię ją w takim razie umieścic?? Pomiędzy pytaniami??????? :||||

26.3.2011 (22:05)

Można pytać kilka, a właściwie dwa razy o to samo, jeśli są to pytania sprawdzające :)

7.2.2011 (17:41)

co do metryczki to widzę tu błąd. Musi znajdować się na końcu ankiety . już 2 nauczycieli mi to powiedziało