profil

Ekonomia - zagadnienia

drukuj
satysfakcja 43 % 7 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

Badanie relacji pionowo-poziomych Ustalenie relacji pomiędzy poszczególnymi pozycjami aktywów i pasywów wymusza konieczność przekształcenia bilansu księgowego w bilans analityczny. W bilansie analitycznym poszczególne pozycje aktywów i pasywów uszeregowane zostały według kryterium czasu. Zależność tą prezentuje poniższy rysunek. Powyżej roku Aktywa stałe Kapitał stały Powyżej roku Aktywa bieżące Poniżej roku Zobowiązanie bieżące Poniżej roku Aktywa stałe = Aktywa trwałe + Należności z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy Aktywa bieżące = Aktywa obrotowe – Należności z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy Kapitał stały = Kapitały własne + Rezerwy długoterminowe + Zobowiązania długoterminowe + (pasywa stałe) + Zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rozliczenia międzyokresowe długoterminowe Zobowiązania bieżące = Rezerwy krótkoterminowe + Zobowiązania krótkoterminowe – Zobowiązania (pasywa bieżące) z tytułu dostaw i usług o terminie wymagalności powyżej 12 miesięcy + (krótkoterminowe + Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe źródła finansowania) W górnej części aktywów zamieszczono aktywa o okresie zamienialności na gotówkę dłuższym niż rok bilansowy, a w górnej części pasywów stałych (kapitałach stałych) – źródła finansowania o okresie zapadalności dłuższym niż rok bilansowy. W wieli przedsiębiorstwach część aktywów bieżących finansowana jest kapitałem stałym. Ta część kapitału stałego, która finansuje aktywa bieżące, jest nazywana kapitałem obrotowym netto lub kapitałem pracującym. KAPITAŁ PRACUJACY = Kapitał stały – aktywa trwałe = (kapitał własny + kapitał obcy długoterminowy) – aktywa trwałe Dodatnia wartość kapitału pracującego potwierdza fakt finansowania części majątku obrotowego długoterminowymi (stabilnymi) źródłami finansowania. Zwiększa to bezpieczeństwo finansowe prowadzonej działalności.  Ujemna wartość kapitału pracującego oznacza niewydolność w stosunku do „złotej reguły bilansowania”. W literaturze przedmiotu występuje również pojęcie kapitału obrotowego brutto. Kapitał obrotowy brutto jest równy aktywom bieżącym, które są finansowane źródłami krótkoterminowymi i częścią kapitału stałego bądź tylko źródłami krótkoterminowymi. Przesunięcie należności krótkoterminowych powyżej 12 miesięcy do aktywów trwałych dla celów obliczenia aktywów bieżących jest uzasadnione tym, że przedsiębiorstwo planowo odzyska środki pieniężne od odbiorców w okresie dłuższym niż rok. Nie zapewniają one terminowego regulowania zobowiązań krótkoterminowych. Pozostawienie ich w strukturze aktywów krótkoterminowych utrudniłoby ocenę płynności finansowej, podobnie jak pozostawienie zobowiązań krótkoterminowych wobec dostawców powyżej 12 miesięcy zobowiązaniach, które powinny być uregulowane w okresie krótszym niż rok bilansowy.

Data dodania: 2010-02-15

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: ekonomia_-_zagadnienia.doc
(0) Brak komentarzy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.