profil

Ekonomia - zagadnienia

drukuj
satysfakcja 50 % 8 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Badanie relacji pionowo-poziomych

Ustalenie relacji pomiędzy poszczególnymi pozycjami aktywów i pasywów wymusza konieczność przekształcenia bilansu księgowego w bilans analityczny. W bilansie analitycznym poszczególne pozycje aktywów i pasywów uszeregowane zostały według kryterium czasu. Zależność tą prezentuje poniższy rysunek.

Powyżej
roku Aktywa
stałe Kapitał
stały Powyżej
roku
Aktywa
bieżące
Poniżej
roku Zobowiązanie
bieżące Poniżej
roku

Aktywa stałe = Aktywa trwałe + Należności z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy
Aktywa bieżące = Aktywa obrotowe – Należności z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy
Kapitał stały = Kapitały własne + Rezerwy długoterminowe + Zobowiązania długoterminowe +
(pasywa stałe) + Zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 12
miesięcy + rozliczenia międzyokresowe długoterminowe
Zobowiązania bieżące = Rezerwy krótkoterminowe + Zobowiązania krótkoterminowe – Zobowiązania
(pasywa bieżące) z tytułu dostaw i usług o terminie wymagalności powyżej 12 miesięcy +
(krótkoterminowe + Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe
źródła finansowania)

W górnej części aktywów zamieszczono aktywa o okresie zamienialności na gotówkę dłuższym niż rok bilansowy, a w górnej części pasywów stałych (kapitałach stałych) – źródła finansowania o okresie zapadalności dłuższym niż rok bilansowy.

W wieli przedsiębiorstwach część aktywów bieżących finansowana jest kapitałem stałym. Ta część kapitału stałego, która finansuje aktywa bieżące, jest nazywana kapitałem obrotowym netto lub kapitałem pracującym.

KAPITAŁ PRACUJACY = Kapitał stały – aktywa trwałe = (kapitał własny + kapitał obcy długoterminowy) – aktywa trwałe

Dodatnia wartość kapitału pracującego potwierdza fakt finansowania części majątku obrotowego długoterminowymi (stabilnymi) źródłami finansowania. Zwiększa to bezpieczeństwo finansowe prowadzonej działalności.
 Ujemna wartość kapitału pracującego oznacza niewydolność w stosunku do „złotej reguły bilansowania”.

W literaturze przedmiotu występuje również pojęcie kapitału obrotowego brutto. Kapitał obrotowy brutto jest równy aktywom bieżącym, które są finansowane źródłami krótkoterminowymi i częścią kapitału stałego bądź tylko źródłami krótkoterminowymi.

Przesunięcie należności krótkoterminowych powyżej 12 miesięcy do aktywów trwałych dla celów obliczenia aktywów bieżących jest uzasadnione tym, że przedsiębiorstwo planowo odzyska środki pieniężne od odbiorców w okresie dłuższym niż rok. Nie zapewniają one terminowego regulowania zobowiązań krótkoterminowych.

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: ekonomia_-_zagadnienia.doc
(0) Brak komentarzy