profil

Wybierz przedmiot
Prace 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja47%
Chemia

Mol

Mol to jednostka liczności materii – zawiera N A elementów materii. N A to liczba Avogadra wynosząca 6,02 · 1023 elementów. Liczba elementów (indywiduów chemicznych) zawarta w n molach substancji: n · N A Masa 1 mola substancji, czyli 6,02 · 1023 atomów lub cząsteczek, to masa molowa substancji. Symbolem masy molowej jest M, a jednostką g/mol . Masa 1 mola atomów substancji wyrażona w gramach (masa molowa) jest liczbowo równa masie atomowej wyrażonej w atomowych...

satysfakcja47%
Fizyka

Mol

Mol to ilość substancji posiadająca liczbę Avogadra drobin, czyli tyle, ile jest atomów w 12 gramach węgla 12 C. Jeśli N oznacza całkowitą liczbę drobin w gazie, to liczbę moli tego gazu obliczamy ze wzoru:

satysfakcja54%
Chemia

Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne. Stechiometria

Mol to ilość substancji zawierająca liczbę atomów lub cząsteczek równą liczbie atomów zawartych w 0,12 kg czystego nuklidu 12 C. Mol – jednostka liczności materii – zawiera N A elementów materii. N A – liczba Avogadra wynosząca 6,02 · 10 23 elementów. Masa 1 mola substancji, czyli 6,02 · 10 23 atomów lub cząsteczek wyrażona w gramach, to masa molowa substancji. Oznaczana symbolem M, liczbowo jest równa masie atomowej lub cząsteczkowej danej substancji. M Na = 23 g/mol...satysfakcja28%
Chemia

Mole (chemia)

Prawo zachowania masy(Łomosow i Larosier): Łączna masa wszystkich substratów wchodzących do jednej reakcji chemicznej równa jest masie produktów powstałych w reakcji. Prawo stałości składu związku chemicznego(Proust): Stosunek mas...satysfakcja64%
Chemia

Podstawowe pojęcia i definicje: liczba atomowa, względna masa atomowa i cząsteczkowa, izotopy, izobary, nuklidy, nukleony, proton, neutron, liczba masowa, średnia masa atomowa, mol, liczba Avogadro

LICZBA ATOMOWA ? (Z) ? liczba dodatnich ładunków elementarnych (czyli protonów) wchodzących w skład jądra; wielkość ta decydująca o liczbie elektronów zawartych w atomie, decyduje o jego własnościach chemicznych, a więc o tym, z jakim...satysfakcja55%
Chemia

Mol i masa molowa

MOL- jest to taka ilosc gramow substancji ktora zawiera liczbe Avagadra 6,02*10 do 23 atomow lub czasteczek MASA MOLOWA-jest to taka ilosc gramow substancji rowna liczbowo masie atomowej lub czasteczkowej. MASA ATOMOWA- jest to masa atomu...satysfakcjab/d
Chemia

Mol

Mol -to zbiór elementów materii(kopa, tuzin).Liczbę elementów wchodzących w skład jednego mola wyznaczył Amadeo Avogadro. od jego nazwiska -liczba avogardo N. jest to ilość substancji zawierających tyle cząstek (atomów, cząstek, jonów)ile znajduje...