profil

Niziny Środkowopolskie

drukuj
satysfakcja 47 % 285 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Niziny środkowopolskie stanowią południowo-wschodnią część Niżu Środkowoeuropejskiego. Na południu graniczą z Sudetami i Wyżyną Małopolską, na północy linia zasięgu ostatniego zlodowacenia plejstoceńskiego oddziela je od Pojezierzy Południowobałtyckich i Pojezierzy Wschodniobałtyckich. Na zachodzie przechodzą w Nizinę Sasko-Łużycką, na wschodzie w Wysoczyzny Podlasko-Białoruskie i Polesie. Zajmują w przybliżeniu 28 % powierzchni naszego kraju. Dzieli się je na: Nizinę Śląska, Wielkopolska, Mazowiecką, Podlaską oraz Polesie Lubelskie.
Występuje tu mało urozmaicona rzeźba terenu i małe wysokości bezwzględne. Często spotykane są tu rozległe równiny, szerokie doliny rzeczne, bagna i torfowiska. Zobaczyć możemy tu również wydmy śródlądowe (nizina wielkopolska, Kotlina warszawska).
Klimat w zachodniej części o cechach oceanicznych, we wschodniej kontynentalnych. Występują tu stosunkowo niskie roczne opady. (500-600 mm). Głównymi miastami przemysłowymi są tu Wrocław, Łódź, Warszawa, Białystok. Parki narodowe Występujące na tym obszarze to:
-Wielkopolski Park Narodowy
-Kampinoski Park Narodowy
-Park Narodowy Ujście Warty
- Białowieski Par Narodowy
-Biebrzański Park Narodowy

Opisy poszczególnych regionów Nizin Środkowopolskich:


Nizina Śląska

? rozległy, równinny obszar o mało urozmaiconej rzeźbie;
? w południowo zachodniej części pokrywy lessowe, na których wytworzyły się urodzajne czarnoziemy i gleby brunatne;
? korzystne warunki klimatyczne ? średnie roczne temperatury powietrza powyżej 8C, długi okres wegetacyjny trwający do 230 dni ? tzw. efekt fenowy spowodowany sąsiedztwem bariery górskiej Sudetów;
? dobre warunki glebowe i klimatyczne, sprzyjające rozwojowi rolnictwa;
? w północnej części krainy zalegają łupki miedzionośne eksploatowane w kopalniach Polkowice i Rudna (Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy).

Nizina Południowowielkopolska

? położona w granicach zasięgu zlodowacenia Warty, między pradoliną warszawsko-berlińską na północy a Wałem Trzebnickim na południu;
? mało zróżnicowana równina porozcinana dolinami rzecznymi, w których występują kotlinowate rozszerzenia;
?

małe powierzchnie zalesione ? w dolinach dominują lasy łęgowe, na wysoczyznach bory mieszane i bory sosnowe;
? kraina rolnicza ? bardzo duży udział gruntów ornych i bardzo wysoka kultura rolna;
? na zachód od Kalisza rejon intensywnej hodowli trzody chlewnej;
? eksploatacja węgla brunatnego w rejonie Konina, Turku i w Zagłębiu Bełchatowskim położonym na granicy Niziny Mazowieckiej, gazu ziemnego w rejonie Rawicza i Ostrowa Wielkopolskiego, soli kamiennej i soli potasowej w okolicach Kłodawy.

Nizina Mazowiecka

? główne cechy rzeźby zostały wykształcone w czasie zlodowaceń Odry i Warty ? rzeźba staroglacjalna;
? pod koniec zlodowacenia Wisły i w holocenie w Kotlinie Warszawskiej wytworzyły się wydmy paraboliczne;
? środkowa część Niziny Mazowieckiej to kotlinowate obniżenie (Kotlina Warszawska) z naprzemianlegle ułożonymi warstwami przepuszczalnymi i nieprzepuszczalnymi ? basen wód artezyjskich;
? koncentryczny układ sieci rzek zbiegających się w Kotlinie Warszawskiej;
? dominują słabe gleby bielicowe, natomiast w okolicach Sochaczewa i Ciechanowa żyzne czarne ziemie.

Nizina Podlaska

? występowanie rozległych terenów zabagnionych (Kotlina Biebrzańska ? unikalny zespół bagienny objęty ochroną);
? klimat o cechach kontynentalnych ? roczna amplituda temperatur dochodzi do 23C;
? duże powierzchnie leśne (Puszcza Knyszyńska, Puszcza Białowieska);
? dominacja słabych gleb (gleby bielicowe, płowe i bagienne).

Polesie Lubelskie

? płytkie zaleganie wód gruntowych (w podłożu nieprzepuszczalne margle i wapienie);
? występowanie rozległych, zatorfi onych terenów równinnych;
? kanał melioracyjny Wieprz-Krzna;
? jeziora krasowe ? Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
21.2.2012 (18:39)

DZIĘKI że ktoś napisał tą prace bardzo mi się przydała, właśnie czegoś takiego szukałam ^^

23.2.2011 (11:36)

Park Narodowy Ujście Warty wchodzi w skład pasa pojezierzy

Geografia Polski