profil

satysfakcja 76 % 69 głosów

Co można załatwić w Urzędzie Gminy w poszczególnych wydziałach.

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

W Urzędzie Gminy w poszczególnych wydziałach można załatwić następujące sprawy: USC-Urząd Stanu Cywilnego Do zadań Urzedu Stanu Cywilnego należy: Sporzadzenie aktu urodzenia Odtworzenie aktu urodzenia Przyjmowanie oświadczenia o uznaniu dziecka Oświadczenie o zmianie imienia dziecka Małżeństwo cywilnoprawne Małżeństwo wyznaniowe ze skutkiem cywilnoprawnym Odtworzenia aktu małżeństwa Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego Przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska meża matki Organizacja uroczystosci jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego Przyjmowanie oświadczeń o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa Wpisanie aktu urodzenia sporządzonego za granicą Wpisanie aktu małżeństwa sporządzonego za granicą Wydawanie odpisów zupełnych lub skruconych aktów stanu cywilnego,zaswiadczeń o dokonanych w ksiegachstanu cywilnego wpisach lub ich brakuoraz zaswiadczeń o zaginięciu lub zniszczeni ksiegi stanu cywilnego Sporzadzenia aktu zgonu Odtworzenie aktu zgonu Zmiana imion i nazwisk GOPS-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należy prowadzenie całokształtu spraw w zakresie pomocy społecznej a w szczególności: tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, a w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenie pomocy społecznej przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu rozwojowi Zadania własne z zakresu pomocy społecznej: kierowanie do domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym osób wymagających opieki, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i socjalnych celowych, przyznawanie pomocy rzeczowej, przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie, przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie, inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb Gminy. Zadania własne o charakterze obowiązkowym z zakresu pomocy społecznej: udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne, udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, praca socjalna, sprawianie pogrzebu, zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników i warunków do realizacji żądań własnych.

Autor kucharz802
Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (0) Brak komentarzy zobacz wszystkie
Typ pracy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.