profil

Czasowniki angielskie nieregularne

drukuj
satysfakcja b/d

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Infinitive Past Past Participle Znaczenie
awake awoke awoken budzić (się)
be was/were been być
bear bore borne: born urodzić/nosić
beat beat beaten bić
become became become zostać; stać się
begin began begun zaczynać
bend bent bent zgniać
bet bet bet zakładać się
bind bound bound wiązać
bite bit bitten gryźć
bleed bled bled krwawić
blow blew blown dmuchać
break broke broken złamać
breed bred bred hodować
bring brought brought przynosić
build built built budować
burn burnt burnt palić
burst burst burst rozrywać
buy bought bought kupować
cast cast cast rzucać
catch caught caught łapać
choose chose chosen wybierać
come came come przyjść
cost cost cost kosztować
creep crept crept czołgać się
cut cut cut ciąć
deal dealt dealt mieć do czynienia
dig dug dug kopać
do did done robić; czynić
draw drew drawn rysować
dream dreamt dreamt śnić
drink drank drunk pić
drive drove driven kierować
eat ate eaten jeść
fall fell fallen upaść
feed fed fed karmić
feel felt felt czuć
fight fought fought walczyć
find found found znaleźć
flee fled fled uciekać
fling flung flung rzucać
fly flew flown lecieć
forbid forbade forbidden zabraniać
forget forgot forgotten zapominać
forgive forgave forgiven przebaczać
forsake forsook forsaken opuszczać
freeze froze frozen marznąć
get got got (am. gotten) dostać
give gave given dawać
go went gone iść
grind ground ground mleć
grow grew grown rosnąć
hang hung hung wieszać
have had had mieć; posiadać
hear heard heard słyszeć
hide hid hidden ukrywać
hit hit hit uderzyć
hold held held trzymać
hurt hurt hurt zranić
keep kept kept trzymać
kneel knelt knelt klękać
knit knit knit robić na drutach
know knew known znać
lay laid laid kłaść
lead led led prowadzić
lean leant leant opierać się
leap leapt leapt skakać
learn learnt learnt uczyć się
leave left left opuścić; zostawić
lend lent lent pożyczać

/> let let let pozwalać
lie lay lain leżeć
light lit lit zapalać
lose lost lost gubić
make made made robić
mean meant meant znaczyć
meet met met spotykać
mow mowed mowed kosić
pay paid paid płacić
prove proved proved udowadniać
put put put kłaść
quit quit quit przestać
read read read czytać
ride rode ridden jeżdzić
ring rang rung dzwonić
rise rose risen wstawać
run run run biec
saw sawed sawn piłować
say said said powiedzieć
see saw seen widzieć
seek sought sought szukać
sell sold sold sprzedać
send sent sent wysyłać
set set set ustawić
sew sewed sewn szyć
shake shook shaken trząść
shine shone shone świecić
shoot shot shot strzelać
show showed shown pokazywać
shrink shrank shrunk kurczyć się
shut shut shut zamykać
sing sang sung śpiewać
sink sank sunk tonąć
sit sat sat siedzieć
slay slew slain zabijać
sleep slept slept spać
slide slid slid ślizgać się
smell smelt smelt pachnieć
sow sowed sown śiać
speak spoke spoken mówić
speed sped sped śpieszyć się
spell spelt spelt literować
spend spent spent spędzać
spill split split rozlewać
spin spun spun prząść
spit spat spat pluć
split split split rozszczepiać
spoil spolit spoilt psuć
spread spread spread rozciągać
spring sprang sprung skakać
stand stood stood stać
steal stole stolen kraść
stick stuck stuck wtykać; kleić
sting stung stung kłuć
stink stank stunk śmierdzieć
stride strode stridden kroczyć
strike struck struck uderzać
swear swore sworn przysięgać
sweep swept swept rozciągać
swell swelled swelled puchnąć
swim swam swum pływać
swing swung swung kołysać się
take took taken brać
teach taught taught nauczać
tear tore torn rwać
tell told told mówić
think thought thought sądzić
throw threw thrown rzucać
thrust thrust thrust pchać
tread trod trod stąpać
understand understood understood rozumieć
wake woke woken budzić
wear wore worn nosić
weave wove woven tkać
weep wept wept płakać
wet wet wet moczyć
win won won wygrywać
wind wound wound zawijać
wring wrung wrung wykręcać
write wrote written pisać


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (11) Brak komentarzy
27.7.2006 (14:25)

Wszystko było by dobrze ale na przyszłość proszę umieścić je w tabelkach.

27.7.2006 (14:25)

To jest super, dzieki

27.7.2006 (14:21)

Bardzo fanjna strona! Oto mi chodziło, ale troszkę nie czytelnie... ramka... to jest to!