profil

Przykładowe pytania do bierzmowania

drukuj
satysfakcja 82 % 310 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1.Co to znaczy, że liturgia przypomina, aktualizuje i celebruje zbawcze wydarzenia?
Odp. Przypomina wydarzenia dzięki, którym możemy być zbawieni, aktualizuje, bo w liturgii dostępujemy naszego zbawienia, a Kościół najdoskonalej oddaje cześć Bogu.
2. Dlaczego sakramenty są sakramentami Chrystusa i Kościoła?
Odp. Ponieważ sakramenty zostały ustanowione przez Chrystusa, ale są powierzone Kościołowi.
3.Co to są sakramenty?
Odp. To skuteczne znaki łaski ustanowione przez Chrystusa.
4. Kto sprawuje liturgię?
Odp. Na ziemi wspólnota Kościoła, a w niebie Chrystus z Maryją, Apostołami i wszystkimi świętymi.
5. Jakie znaczenie ma rok liturgiczny?
Odp. W ustalonych dniach wspomina się i uobecnia wydarzenia zbawcze.
6. Które sakramenty i dlaczego nazywamy sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego?
Odp.
a)chrzest, otrzymujemy życie Boże,
b)bierzmowanie, zostajemy umocnieni w tym życiu Bożym,
c)Eucharystia, otrzymujemy pokarm życia wiecznego.
7. Czym jest Chrzest św.?
Odp. To pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który czyni nas członkiem Kościoła.
8. Jak należy udzielić Chrztu św.?
Odp. Należy polać głowę chrzczonego wodą i wypowiedzieć słowa: ?Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego?.
9. Co sprawia Chrystus w Sakramencie Chrztu?
Odp. Daje nam życie Boże, włącza w swoją śmierć i zmartwychwstanie oraz gładzi grzech pierworodny.
10. Dlaczego nazywamy Bierzmowanie sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej?
Odp. Ponieważ dopiero przy tym sakramencie podejmujemy pełną i świadomą decyzję o naszej wierze.
11. Jakie są skutki Bierzmowania?
Odp. Otrzymujemy Ducha Świętego i Jego dary, silniej jednoczymy się z Kościołem
oraz umacniamy w nas życie Boże.
12. Co sprawiają dary Ducha Świętego?
Odp. Oddziaływują na nasz rozum i wolną wolę.
13. W jakiej misji Chrystusa uczestniczy chrześcijanin?
Odp. W misji kapłańskiej, prorockiej, królewskiej.
14. Co to znaczy Apostołować?
Odp. Troszczyć się o zbawienie swoje i bliźnich.
15. Co to znaczy, że Eucharystia jest źródłem i szczytem Kościoła?
Odp. Tzn., że Chrystus włącza Kościół w swoją Ofiarę i dzięki Niej prowadzi do pełni świętości.


16. Kiedy Pan Jezus zapowiedział, a kiedy ustanowił Eucharystię?
Odp. Chrystus zapowiedział Eucharystię nad Jeziorem Galilejskim a zapoczątkował podczas Ostatniej Wieczerzy w Wielki Czwartek.
17. Czym jest Msza św.?
Odp. To pamiątka i uobecnienie sakramentalne Misterium Paschalnego (Ofiara Krzyżowa P. Jezusa, Jego Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie).
18. Na jakie części dzielimy liturgię Mszy św.?
Odp. Obrzędy wstępne, liturgia słowa, liturgia Eucharystii i obrzędy zakończenia).
19. Jak należy uczestniczyć we Mszy św.?
Odp. Przyjmować z wiarą Słowo Boże, składać ofiarę Bogu Ojcu i przyjmować Chrystusa w Komunii.
20. Co znaczy składać siebie razem z Chrystusem Bogu Ojcu?
Odp. Oznacza to, aby pod postacią chleba i wina z całym Kościołem ofiarować się Ojcu.
21. Jakie są owoce Komunii św.?
Odp. Pomnażanie łaski uświęcającej, chroni nas przed grzechem, gładzi grzechy lekki, buduje Kościół oraz jednoczy wszystkich chrześcijan.
22. Jak rozumiem prawdziwą, rzeczywistą i substancjalną obecność Chrystusa w Eucharystii?
Odp. W chwili przeistoczenia, postacie chleba i wina nie ulegają zmianie, Pan Jezus pod postaciami jest obecny tak długo, jak one zachowują swoje właściwości i jest obecny w każdej tej postaci i w każdej cząstce.
23.Co to znaczy pokutować?
Odp. To nawracać się do Boga; odwracać od grzechu, czuć do niego wstręt i obrzydzenie.
24. Dlaczego należy pokutować?
Odp. Aby zawrócić z drogi grzechu i pojednać się z Bogiem.
25. Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus Sakrament Pokuty?
Odp. Ustanowił po swoim Zmartwychwstaniu, słowami ? Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane?.
26. Co jest znakiem widzialnym tego sakramentu?
Odp. Znakiem widzialnym jest pełne skruchy wyznanie grzesznika i rozgrzeszenie udzielone przez kapłana.
27.Dlaczego konieczny jest rachunek sumienia?
Odp. Aby nie zataić i nie zapomnieć żadnego grzechu.
28. Dlaczego żal za grzechy jest najważniejszym warunkiem S. Pokuty?
Odp. Ponieważ bez niego nie ma odpuszczenia grzechów i pojednania z Bogiem.
29. Kiedy żal doskonały jest konieczny?
Odp. W niebezpieczeństwie śmierci, gdy nie można przyjąć S. Pokuty.
30. Jakie są przymioty dobrego żalu?
Odp. Boleść duszy, znienawidzenie popełnionego grzechu, postanowienie niegrzeszenia w przyszłości.
31. Kiedy spowiedź jest szczera?
Odp. Gdy wymienimy wszystkie ciężki grzechy z uwzględnieniem liczby i okoliczności, będziemy za nie żałować oraz spełnimy wszystkie warunki S. Pokuty.
32. Na czym polega zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźnim?
Odp. Wypełnienie pokuty, naprawienie krzywd wyrządzonych bliźnim, poprawa życia, naprawienie szkód i zgorszeń spowodowanych grzechami.
33.Który tekst Pisma św. mówi o potrzebie udzielania chorym sakramentu Namaszczenia Chorych?
Odp. Ewangelia św. Marka, Mateusza oraz list św. Jakuba.
34. Co jest znakiem widzialnym sakramentu Namaszczenia Chorych?
Odp. Nasmarowanie olejem św. czoła i dłoni chorego, oraz wypowiedzenie przez kapłana słów.
35. Kto jest szafarzem tego sakramentu?
Odp. Kapłan.
36. Komu należy go udzielać?
Odp. Osobom ciężko chorym, w podeszłym wieku, oczekującym na operację i nieprzytomnym.
37. Jakie są skutki Namaszczenia Chorych?
Odp. Jednoczenie chorego z męką Chrystusa, daje pokój i odwagę, gładzi grzechy, przynosi ulgę w cierpieniu, przygotowuje na ostateczne spotkanie z Bogiem.
38. Co to jest Wiatyk?
Odp. To Komunia św. podawana choremu w obliczu śmierci.
39. Dlaczego udziela się Wiatyku?
Odp. Ponieważ pomaga nam przejść z tego świata do Boga.
40. Jaka jest Twoja postawa wobec ludzi chorych?
Odp. Widok chorującego człowieka budzi we mnie żal i współczucie. Dlatego też nie jestem obojętna na ich krzywdę i zawsze staram się im pomóc np. modląc się.
41. Kto ustanowił małżeństwo?
Odp. Pan Bóg.
42. Jaki jest cel małżeństwa?
Odp. Aby małżonkowie służyli sobie miłością, pomocą, oraz uczestniczyli w przekazywaniu życia.
43. Jakie powinno być małżeństwo?
Odp. Jedno i nierozerwalne.
44.Kto udziela Sakramentu Małżeństwa?
Odp. Udzielają go sobie sami narzeczeni, w obecności kapłana i świadków.
45.Do czego zobowiązuje Sakrament Małżeństwa?
Odp. Do życia w miłości, wierności i uczciwości do śmierci.
46.Jakimi darami obdarowuje Chrystus małżonków w S. Małżeństwa?
Odp. Zapewnia pomoc i opiekę, pomnożenie łaski uświęcającej, uzdalnia małżonków do wypełniania obowiązków małżeńskich i rodzinnych.
47. Kto może przyjąć S. Małżeństwa?
Odp. Mężczyzna i kobieta stanu wolnego, ochrzczeni, odpowiednio przygotowani oraz nie mający przeszkód kościelnych i naturalnych.
48. Co było początkiem i zapowiedzią kapłaństwa Jezusa Chrystusa?
Odp. Kapłaństwo Starego Przymierza.
49. Jak dzielimy kapłaństwo?
Odp.
a) hierarchiczne (służebne) ? należą do niego Ci, którzy przyjęli Sakrament Kapłaństwa. Otrzymują oni władzę i moc do spełniania posługi Ludowi Bożemu przez nauczanie, sprawowanie kultu Bożego i rządy pasterskie. Ma ono 3 stopnie: biskup, kapłan, diakon.
b)wierne (powszechne) ? należą do niego wszyscy ci, którzy przyjęli chrzest. Uczestnicy tego kapłaństwa: składają Bogu ofiarę, troszczą się o własną doskonałość, korzystają z sakramentów św., modlą się, głoszą naukę Chrystusa, wspomagają duszpasterzy.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Zakres materiału