profil

Kultura współczesna

drukuj
satysfakcja 52 % 58 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Kultura współczesna

?Czym jest kultura? Kultura jest wyrazem człowieka. Jest potwierdzeniem człowieczeństwa. Człowiek ją tworzy i człowiek przez nią tworzy siebie. Tworzy siebie wewnętrznym wysiłkiem ducha: myśli, woli, serca. I równocześnie człowiek tworzy kulturę we wspólnocie z innymi. Kultura jest wyrazem międzyludzkiej komunikacji, współmyślenia i współdziałania ludzi. Powstaje ona na służbie wspólnego dobra ? i to staje się podstawowym dobrem ludzkich wspólnot?.
Jan Paweł II

Kultura - (łac. cultura ? uprawa ? Cyceron używał tego pojęcia do określenia filozofii jako cultura animi, czyli uprawa umysłu) jest terminem wieloznacznym, inaczej interpretowanym przez przedstawicieli różnych nauk. Najczęściej jednak rozumiana jest jako całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa, czy jako społecznie przekazywane dziedzictwo wytworów, wiedzy, wierzeń, wartości i normatywnych oczekiwań, które zapewnia członkom danego społeczeństwa narzędzia do rozwiązywania pojawiających się problemów. Jeżeli zapytalibyśmy co to znaczy być człowiekiem kulturalnym, większość odpowiedziałaby: ?Człowiek kulturalny jest wykształcony, wie, jak należy zachowywać się w danej sytuacji, jest wrażliwy i stara się zawsze postępować dobrze; szanuje zarówno dobra materialne jak i duchowe.?, co oczywiście jest zgodne z prawdą, jednakże należy wziąć pod uwagę także inne nieodłączne elementy kultury.
Kultura kształtowała się na przestrzeni wielu, wielu długich lat, formowana przez cywilizacje starożytne. Głównymi dziedzinami kultury są kultura: materialna, duchowa, społeczna, językowa, polityczna i fizyczna. Mianem kultury materialnej określamy wszystko, co namacalne, fizyczne, co jest wytworem człowieka. Są to zarówno sztuka jak i przedmioty życia codziennego. Kultura duchowa jest tak jakby czymś zupełnie przeciwstawnym do kultury materialnej, jest to bowiem to, co człowiek zdołał osiągnąć, czyli wiedza, religia, moralność, czy obyczaje i tradycje, a także to wszystko, co należy do wytworów umysłu. Do kultury społecznej zaliczymy na pewno normy moralne; czyli zbiór zasad, które określają co jest dobre, a co złe; oraz ideologię. Jest to wspólnota światopoglądów powstała na bazie danej kultury. Jej celem jest świadome dążenie do realizacji interesu, np. narodowego. Kulturą polityczną można określić systemy wartości i wzorce zachowań polityków oraz partii politycznych, którzy biorą udział w wykonywaniu władzy państwowej. Na kulturę polityczną składają się cztery elementy:
- poznawczy ? jest to wiedza na temat procesów i faktów politycznych;
- normatywny ? składają się na niego wartości i zasady, które według członków danego społeczeństwa powinny kształtować sferę polityki;
- oceniający ? zawiera opinie i sądy wartościujące na temat instytucji życia politycznego;
- emocjonalny ? przejawia się w postawach i zachowaniach prezentowanych na scenie politycznej.

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: kultura_współczesna.doc
(0) Brak komentarzy