profil

Eksperyment pedagogiczny

drukuj
satysfakcja 48 % 21 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

EKSPERYMENT PEDAGOGICZNY

[Eksperyment pedagogiczny wg W. Zaczyńskiego]

Jest metodą naukowego badania określonego wycinka rzeczywistości [wychowawczej] polegającej na wywołaniu lub tylko zmienianiu przebiegu procesów przez wprowadzenie do nich jakiegoś nowego czynnika czy obserwowaniu zmian powstałych pod jego wpływem.
Podstawowym składnikiem badań eksperymentalnych jest hipoteza robocza.
Wymaga ona potwierdzenia, czyli tzw. weryfikacji eksperymentalnej.
Czynniki eksperymentalne noszą nazwę tzw. zmiennych niezależnych a zaistniałe zmiany, których źródłem są te zmienne nazywamy zmiennymi zależnymi.
Weryfikacja hipotezy roboczej rozpoczyna się od ustalenia zmiennych niezależnych i zależnych. Następnym etapem w eksperymencie jest wybór klas równoważnych, które w niewielkim tylko stopniu różniły by się pod względem liczby uczniów, wieku, płci czy poziomu umysłowego czy społecznego.
Klasy do których wprowadzamy celowo zmienne niezależne nazywamy klasami eksperymentalnymi, zaś klasy w których praca dydaktyczno- wychowawcza odbywa się tradycyjnym sposobem nazywamy klasami kontrolnymi.
Ważnym składnikiem w eksperymencie są badania początkowe mające na celu dokonanie pomiarów wszystkich zmiennych zależnych.

TECHNIKI:

1. Technika grup równoległych
Zakłada się w niej konieczność uwzględniania w toku przeprowadzania eksperymentu dwojakiego rodzaju klas porównawczych to jest klasy eksperymentalnej i klasy kontrolnej. Określonych czynników eksperymentalnych badań początkowych i końcowych.

2. Technika rotacji ? podziału krzyżowego
Polega na tym, iż wykorzystuje się w niej poszczególne elementy badań eksperymentalnych w sposób wybiórczy. Wprowadza się na przemian ten sam czynnik eksperymentalny lub kilka czynników do każdej z uwzględnianych w eksperymencie klas.

3. Technika jednej grupy
Pomija ona całkowicie klasy kontrolne, stosuje się w niej dwukrotnie badania początkowe w pewnym odstępie czasu i jednorazowo badania końcowe.


ŹRÓDŁA BŁĘDÓW W EKSPERYMENCIE PEDAGOGICZNYM:

? niedostateczne teoretyczne uzasadnienie badań,
? dobór niewłaściwego przedmiotu,
? niedostateczna kontrola zmiennych,
? brak odpowiednich układów odniesienia,
? niewłaściwy dobór klas eksperymentalnych i kontrolnych oraz uczących w nich nauczycieli,
? niedostateczny czas trwania,
? przesądny rozgłos eksperymentu,
? niedosyt weryfikacji wewnętrznej.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy