profil

satysfakcja 90 % 193 głosów

Jak założyć stowarzyszenie ? Dokładny proces.

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

Stowarzyszenie zarejestrowane musi powołać co najmniej 15 osób, które ?uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski?. Z praktycznego punktu widzenia warto zaznaczyć, że wstępny projekt dobrze jest przygotować wcześniej (czyli przed zwołaniem zebrania założycielskiego) i dostarczyć go do wglądu wszystkim członkom przyszłego stowarzyszenia. STATUT musi zawierać takie podstawowe informacje o stowarzyszeniu, jak (art. 10): a. nazwę (odróżniająca dane stowarzyszenie od innych organizacji, instytucji itp.), b. teren działania i siedzibę, c. cele i sposoby ich realizacji, d. sposób nabycia / przyczyny utraty członkostwa, prawa i obowiązki członków, e. władze stowarzyszenia, sposób ich wyboru, kompetencje (w tym zasady działania: Walnego Zebrania Członków, Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej), f. sposób reprezentowania, zaciągania zobowiązań majątkowych, warunki ważności uchwał, g. sposób uzyskiwania środków finansowych i płacenia składek członkowskich, h. zasady wprowadzania zmian w statucie, i. sposób rozwiązania się stowarzyszenia 1. ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE Pierwszym krokiem prowadzącym do zarejestrowania stowarzyszenia jest zwołanie zebrania założycielskiego. Najpierw ustalamy termin zebrania oraz miejsce, w którym ma się odbyć. W zebraniu musi wziąć udział co najmniej piętnaście osób ? tym samym staną się one członkami założycielami naszego stowarzyszenia. Warto też wcześniej znaleźć osobę, która sprawnie poprowadzi zebranie. Oprócz projektu statutu trzeba przygotować wcześniej następujące dokumenty: A. Listę członków założycieli z danymi LISTA CZŁONKÓW ZAŁOŻYCIELI STOWARZYSZENIA ... (PRZYKŁADOWY WZÓR) My niżej podpisani założyciele stowarzyszenia o nazwie: Stowarzyszenie .........................., z siedzibą w .......................... przy ul. ..............................., obecni na zebraniu w dniu ..................... 2001 r., świadomi odpowiedzialności prawnej ? oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. ? Prawo o stowarzyszeniach: Imię i Nazwisko Data i miejsce urodzenia Miejsce zamieszkania Nr dowodu osobistego Własnoręczny podpis Ulica Kod miasto 1. Jan Kowalski Warszawa, 03.01.1970 Haha 8/9 02-784 Wrocław DB 0000000 2. ? 15. Na tym kończy się zebranie założycielskie. Komitet Założycielski, który bierze na siebie formalności związane z rejestracją, musi teraz skompletować wymagane dokumenty i załączniki. 2. POSTĘPOWANIE REJESTROWE W SĄDZIE Od dnia 1 stycznia 2001 r. sądem właściwym dla rejestracji stowarzyszeń jest sąd rejonowy mający siedzibę w mieście będącym siedzibą wojewody. Co to jest Krajowy Rejestr Sądowy? Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) dotyczy tych podmiotów, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek takiego wpisu. KRS składa się m.in.

Autor ania12ania
Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (0) Brak komentarzy zobacz wszystkie


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.