profil

Jak założyć stowarzyszenie ? Dokładny proces.

drukuj
satysfakcja 89 % 205 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Stowarzyszenie zarejestrowane musi powołać co najmniej 15 osób, które ?uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski?.

Z praktycznego punktu widzenia warto zaznaczyć, że wstępny projekt dobrze jest przygotować wcześniej (czyli przed zwołaniem zebrania założycielskiego) i dostarczyć go do wglądu wszystkim członkom przyszłego stowarzyszenia.
STATUT musi zawierać takie podstawowe informacje o stowarzyszeniu, jak (art. 10):
a. nazwę (odróżniająca dane stowarzyszenie od innych organizacji, instytucji itp.),
b. teren działania i siedzibę,
c. cele i sposoby ich realizacji,
d. sposób nabycia / przyczyny utraty członkostwa, prawa i obowiązki członków,
e. władze stowarzyszenia, sposób ich wyboru, kompetencje (w tym zasady działania: Walnego Zebrania Członków, Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej),
f. sposób reprezentowania, zaciągania zobowiązań majątkowych, warunki ważności uchwał,
g. sposób uzyskiwania środków finansowych i płacenia składek członkowskich,
h. zasady wprowadzania zmian w statucie,
i. sposób rozwiązania się stowarzyszenia


1. ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE
Pierwszym krokiem prowadzącym do zarejestrowania stowarzyszenia jest zwołanie zebrania założycielskiego.
Najpierw ustalamy termin zebrania oraz miejsce, w którym ma się odbyć. W zebraniu musi wziąć udział co najmniej piętnaście osób ? tym samym staną się one członkami założycielami naszego stowarzyszenia.
Warto też wcześniej znaleźć osobę, która sprawnie poprowadzi zebranie.

Oprócz projektu statutu trzeba przygotować wcześniej następujące dokumenty:

A. Listę członków założycieli z danymi
LISTA CZŁONKÓW ZAŁOŻYCIELI STOWARZYSZENIA ...
(PRZYKŁADOWY WZÓR)
My niżej podpisani założyciele stowarzyszenia o nazwie: Stowarzyszenie .........................., z siedzibą w .......................... przy ul. ..............................., obecni na zebraniu w dniu ..................... 2001 r., świadomi odpowiedzialności prawnej ? oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. ? Prawo o stowarzyszeniach:

Imię i Nazwisko Data i miejsce urodzenia Miejsce zamieszkania Nr dowodu osobistego Własnoręczny
podpis
Ulica Kod miasto
1. Jan Kowalski Warszawa, 03.01.1970 Haha 8/9 02-784 Wrocław DB 0000000
2. ?
15.

Na tym kończy się zebranie założycielskie. Komitet Założycielski, który bierze na siebie formalności związane z rejestracją, musi teraz skompletować wymagane dokumenty i załączniki.

2. POSTĘPOWANIE REJESTROWE W SĄDZIE

Od dnia 1 stycznia 2001 r.

Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
15.2.2015 (22:16)

Bardzo fajna praca, warto jednak dodać o tzw. stowarzyszeniu zwykłym, do którego rejestracji wystarczą 3 osoby, nie ma ono jednak osobowości prawnej :)