profil

Zasady etyki urzędniczej

drukuj
satysfakcja 81 % 81 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

ZASADY ETYKI URZĘDNICZEJ W ADMINISTRACJI

Pracownicy administracji jak dotąd nie doczekali się powszechnie obowiązującego Kodeksu Etyki. Jednak to właśnie pracownicy samorządowi są najbliżej obywatela i na nich spoczywa duża część odpowiedzialności za bezpośrednią realizację dobra wspólnego. Dotychczas jedynie do służby cywilnej działającej w ramach administracji rządowej został ustanowiony Kodeks Etyki Służby Cywilnej.
Ustawodawca wprowadził dla tej wielkiej grupy pracowników pewne standardy postępowania. Zostały one określone w rozdziale III ustawy o pracownikach samorządowych.
Samorządy także same przystąpiły do tworzenia własnych kodeksów etycznych. Zawarty został tam katalog standardów zachowań etycznych, które wprowadzają pewne zasady zachowania oraz postępowania pracowników samorządu. Tego rodzaju kodeksy pełnią dwie funkcje: doradczą oraz kontrolną. Doprowadzają do harmonizacji postępowania oraz pomagają w realizacji głównego celu administracji ? realizacja dobra wspólnego.
Do podstawowych zasad etyki urzędniczej, które zawierane są w kodeksach etyki należą:
- zasada profesjonalizmu, przeciwstawiana antyzasadzie nieprofesjonalizmu, nazywana jest również zasadą kompetencji przeciwstawianą antyzasadzie niekompetencji. Zasadę profesjonalizmu pod nazwą zasady kompetencji trafnie objaśnia polski Kodeks etyki służby cywilnej. Wyraża się ona poprzez rozwój wiedzy zawodowej, znajomości prawa i stanów faktycznych spraw, gotowości do współpracy ze zwierzchnikami i ekspertami, uzasadniania własnych decyzji i sposobu postępowania, dbałość o jakość merytoryczną swej pracy i dobre stosunki międzyludzkie, dążenie do rzeczowego uwzględniania rozbieżnych opinii, zapobieganie napięciom w pracy, przestrzeganie zasad poprawnego zachowania. Z braku albo zaprzeczenia treści zasady profesjonalizmu wyłaniają się treści antyzasady nieprofesjonalizmu,
- zasada służby publicznej, przeciwstawiana antyzasadzie służby prywatnej, występuje również pod nazwami zasad interesu publicznego albo lojalności w przeciwieństwie do zasad interesu prywatnego albo nielojalności. Bez względu na różne nazwy zasady podkreśla ona służebność władzy państwowej w stosunku do praw obywateli, a w konsekwencji służebność pracy członka korpusu służby cywilnej wobec petentów, przedkładania dobra publicznego nad interesy własne. Treści antyzasady interesu prywatnego definiuje najszerzej pojmowana tzw. prywata - działanie urzędników, mniej lub bardziej zakamuflowane, polegające na obracaniu interesu publicznego w interes prywatny,
- zasada neutralności politycznej, przeciwstawiana antyzasadzie uczestnictwa politycznego urzędników, wyraża się w świetle polskiego Kodeksu etyki służby cywilnej poprzez lojalne i rzetelne realizowanie programu rządu Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na własne przekonania i poglądy polityczne, obiektywizm porad

Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Nauki
Typ pracy