profil

Pytania i odpowiedzi na egzamin z pedagogiki pracy

drukuj
satysfakcja 85 % 19 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. Podaj definicję pedagogiki pracy.

- subdyscyplina pedagogiczna, której przedmiotem badań są pedagogiczne aspekty relacji człowiek ? wychowanie - praca. Zajmuje się problemami wychowania przez pracę, poradnictwem i doradztwem zawodowym oraz ustawiczną edukacją dorosłych.

2. Wymień perspektywy rozwoju pedagogiki pracy.

- należy odnosić pedagogikę pracy do historii
- zmienność kwalifikacji wynikająca z historii
- kształcenie bardziej wąsko profilowe
- przemiany ustrojowe, gospodarcze, edukacyjne
- tendencja rozwoju i technologii
- poddawanie analizie pracę zawodową w kontekście doradztwa zawodowego
- edukacja dorosłych
- badanie relacji między kształceniem pozawodowym a zawodowym
- kształcenie nauczycieli edukacji zawodowej
- myślenie o humanizacji pracy
- obejmowanie badaniami uczelni wyższych


3. Przedstaw problemy badawcze pedagogiki pracy.

- cele kształcenia zawodowego- powiązane z kulturą, gospodarką
- zawodoznawstwo- wyodrębnienie się zawodów i specjalności
- zagadnienie wychowania- wychowanie ucznia, dobrego pracownika
- analiza i opracowania metodyczne ? przebieg doskonalenia zawodowego, w jaki sposób można się doskonalić zawodowo
- orientacja zawodowa ? wskazanie zainteresowań i możliwości człowieka z powiązaniem rynku pracy
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe
- organizacja kierownictwa
- pedeutologia- nauka o zasadach bycia nauczycielem

4. Podaj definicję pracy wg Stefana Klonowicza

Wszelka działalność człowieka odbywająca się w ścisłym powiązaniu z oddziaływaniem czynników środowiska zewnętrznego prowadząca do zaspokojenia potrzeb ludzkich i wytworzenia dóbr materialnych i duchowych, zapewniających wykonawcy określoną pozycję społeczną i ekonomiczną.

5. Przedstaw aspekty pracy ludzkiej.

- filozoficzny- praca jako wartość
- fizjologiczno- psychologiczny
- ekonomiczny
- społeczny
- moralny- moralna powinność pracy, musi się utrzymać rodzinę
- wychowawczy- tzw. wychowanie przez prace

2. Podaj definicję zawodu wg Jana Szczepańskiego.

- zawód to wewnętrznie spójny system czynności stanowiących dla jednostki źródło utrzymania i określających jego pozycję społeczną
- stałe wykonywanie pewnych czynności bez względu na kwalifikacje
- to populacja tych, którzy wykonują pewne czynności


3. Przedstaw podział pracowników ze względu na ich kwalifikacje.

- pracownicy bez kwalifikacji
- przyuczeni do zawodu
- pracownicy wykwalifikowani: pracownicy zasadniczy, pracownicy średni, pracownicy wyżsi
- pracownicy wysoko wykwalifikowani

4.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy