profil

Jakie skutki gospodarcze przyniosą z sobą zmiany w strukturze wieku ludności Polski np. w roku 2020.

drukuj
satysfakcja 72 % 45 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego liczba ludności Polski na koniec 2006 r. wyniosła 38125,5 tys. osób, a przyrost naturalny wyniósł ?31,6. Od pewnego czasu obserwujemy spadek ludności Polski, za co odpowiedzialny jest głównie wzrost liczby zgonów i spadek liczby urodzeń. W ciągu najbliższych 12 lat ubędzie 896,7 tys. Polaków ? według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego liczba ludności w roku 2020 wyniesie 37228,8 tys. osób. Wynikiem wzrostu liczby zgonów jest obserwowany od kilku lat proces starzenia się ludności, polegający na zwiększeniu się udziału ludzi starszych w stosunku do ogółu populacji. Istotnym czynnikiem, wpływającym na liczbę ludności jest również migracja ludności, a głównie przemieszczenia ludzi młodych.

Tabela

Uwarunkowania demograficzne Polski powodują, że obecnie jesteśmy świadkami wchodzenia na rynek pracy znacznych liczebnie roczników wyżu demograficznego z lat 80-tych oraz intensywnego procesu starzenia się ludności, w tym również populacji osób pracujących. Wpływa to na zwiększenie nierównowagi na rynku pracy poprzez wzrost liczby młodzieży pozostającej bez pracy i nasilanie się trudności ze znalezieniem pracy przez osoby w starszych grupach wieku produkcyjnego. Powyższe uwarunkowania wpływają na wysoki poziom bezrobocia i mniejszą efektywność wykorzystania zasobów siły roboczej, co następnie oddziałuje negatywnie na konkurencyjność całej gospodarki Polski.
Zmiany w strukturze wieku ludności przez następne lata przyniosą ze sobą również skutki gospodarcze. Słabsza struktura ludności niesie za sobą bowiem słabsze możliwości rozwoju gospodarczego. Główne skutki gospodarcze starzenia się społeczeństwa ? nie tylko Polski, ale również Europy ? to zmniejszenie konsumpcji oraz problemy ze znalezieniem pracowników (mniejsza liczba osób w wieku 15-24 lat, a większa liczba osób w wieku 55-64 lat oznacza mniejszą możliwość zastąpienia pracowników odchodzących na emeryturę). Wzrost populacji po 65-tym roku życia wpłynie na sytuację ekonomiczną Polski niekorzystnie, gdyż spowoduje to spadek tempa wzrostu Produktu Krajowego Brutto (PKB) na osobę, wpłynie też negatywnie na udział oszczędności, a dalej także inwestycji w gospodarce (większe wydatki na wypłatę emerytur, ubezpieczenia społeczne, opiekę zdrowotną).


Jak już wspomniałem powyżej zmiany w strukturze ludności spowodowane są również migracjami i one również w przeciągu najbliższych lat doprowadzą do zmian w gospodarce. Zmiany te doprowadzą m.in. do: wzrostu deficytu na rynku pracy, wzrostu nierównowagi w finansach publicznych, gdyż utracone zostaną dochody z podatków od osób aktywnych zawodowo, a wydatki na świadczenia dla osób w wieku poprodukcyjnym nie zmniejszą się; osłabienia zdolności do wzrostu polskiej gospodarki, gdyż zaczną wyjeżdżać osoby najbardziej energiczne
i przedsiębiorcze oraz lepiej wykształcone.

Bibliografia:
Dane dot. stanu, struktury i prognozy ludności w roku 2006, 2010 i 2020, Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl/gus/ludnosc_PLK_HTML.htm
Długosz Z., Starzenie się ludności Polski na tle regionów Unii Europejskiej, Konspekt nr 4/2005
Grzędzińska E., Procesy demograficzne, a rozwój gospodarczy. Wpływ starzenia się społeczeństwa na gospodarkę Polski, http://ekonom.univ.gda.pl/mikro/konferencja/pdf/Grzedzinska_Procesy_demograficzne_a_rozwoj_gospodarczy.pdf


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (3) Brak komentarzy
4.12.2011 (19:51)

mało konkretne

25.6.2011 (23:40)

praca fajna,ale żeby coś wykorzystać trzeba zaznaczyć co z skąd konkretnie -tego zabrakło.czyli nie da się wykorzystać(w załączniku nie znalazłam tego co w tekcie

18.1.2010 (16:12)

no bogate :D

Geografia świata