profil

Rodzaje PITów i inne deklaracje

drukuj
satysfakcja 70 % 271 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

* VAT-7
Deklaracja dla podatku od towarów i usług.
Składana do 25-ego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

* VAT-UE
Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów. Składana do 25-ego dnia miesiąca następującego po kwartale


2. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

* PIT-4
PIT-4 jest to deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wpłat. W deklaracji należy podać liczbę podatników, którym dokonano wypłaty wynagrodzenia, sumę wypłat oraz ewentualną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Gdy w danym miesiącu nie dokonywano wypłaty oraz należności z tytułu działalności określonej dla przychodów z działalności wykonywanej osobiście oraz z praw majątkowych za pośrednictwem płatnika - deklaracji nie składa się.
Składana do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki

* PIT-4R
Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Deklarację PIT-4R składają:
- zakłady pracy;
- gospodarstwa domowe zatrudniające osoby do pomocy (umowa aktywizacyjna);
- podmioty wypłacające wynagrodzenia za działalność wykonywaną osobiście (w szczególności z umów zlecenia i umów o dzieło);
- podmioty wypłacające należności z tytułu praw majątkowych (w tym praw autorskich);
- komornicy sądowi lub podmioty nie będące następcą prawnym zakładu pracy, przejmujące jego zobowiązania wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy itd.;
- inni płatnicy, w tym organy rentowe, np. wypłacający emerytury, renty.
Składana do 31 stycznia za rok poprzedni.

* PIT-5
Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy. Formularz ten, na podstawie art. 44 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r., obowiązuje podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, a także podatników osiągających przychody z najmu, podnajmu lub dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze.
Składana do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

* PIT-11
Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Informację roczną PIT-11 składają ci sami, co składali deklarację PIT-4R. PIT-11 należy przesłać do:
- podatnika (pracownik, zatrudniony, zleceniobiorca, autor itp.),
- urzędu skarbowego.
Składana do 28 (lub 29) lutego za rok poprzedni.

* PIT-16A
Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.
Składana do 31 stycznia za rok poprzedni.

Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
6.2.2012 (13:18)

I love it!

21.4.2009 (12:52)

łogien

Typ pracy