profil

Rachunek kosztów

drukuj
satysfakcja 57 % 16 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

2. POJĘCIE RACHUNKU KOSZTÓW JAKO SYSTEMU PRZETWARZANIA
System informacyjny rachunkowości każdej jednostki gospodarczej zawiera względnie wyodrębniony podsystem, którego przedmiotem zainteresowania są ponoszone w jednostce koszty. Podsystemem tym jest systematycznie prowa?dzony rachunek kosztów stanowiący integralną część systemu rachunkowości jednostki. Szczególne miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym rachunkowości wynika z miejsca i roli informacji dotyczących kosztów w zbiorze informacji ekonomicznych przedsiębiorstwa.
Rachunek kosztów stanowi wyodrębniony podsystem systemu informacyj?nego rachunkowości zajmujący się ustalaniem, w różnych przekrojach, wyra?żonej w pieniądzu wartości nakładów pracy żywej i uprzedmiotowionej oraz usług obcych poniesionych w ustalonym czasie i z określonym przeznaczeniem. Systematycznie prowadzony rachunek kosztów dostarczający informacji o kosztach minionych okresów bazuje na ogólnej metodologii rachunkowości i wykorzystuje różnorodne jej procedury. Podstawą tworzenia tych informacji jest udokumentowany pomiar wartościowy procesów zużycia zasobów mająt?kowych przedsiębiorstwa i pracy żywej, o których to procesach informacje podlegają przetwarzaniu w systemie informacyjnym rachunkowości.
Powiązanie systematycznie prowadzonego rachunku kosztów z rachun?kowością finansową i z rachunkowością zarządczą jest ukazane schematycznie na rys.:

Przedstawione na tym rysunku prostokąty obrazują zbiory informacji generowanych przez rozpatrywane segmenty rachunkowości. Częścią wspólną tych zbiorów są informacje powstające w systematycznie prowadzonym rachunku kosztów, które stanowią segment informacji wykorzystywanych zarówno przez rachunkowość finansową jak też przez rachunkowość zarząd?czą. Istota tego rachunku jest przedstawiona szerzej w następnym podrozdziale.
Rachunek kosztów jest procesem ustalania kosztów prowadzenia działal?ności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu wyrobów, świadczeniu usług i wykonywaniu funkcji.
Przedmiotem rachunku kosztów są zawsze koszty prowadzenia działalności gospodarczej wymagającej wykorzystania zasobów majątkowych przedsiębior?stwa i pracy ludzkiej. Tak więc jako przedmiot rachunku kosztów są traktowane koszty ponoszone przy wytwarzaniu wyrobów, koszty ponoszone w związku ze świadczeniem usług oraz koszty ponoszone przy wykonywaniu określonych funkcji.
Aby wyroby były wytwarzane a usługi świadczone muszą istnieć i funkcjo?nować jednostki gospodarcze, które są gotowe zaspokajać zapotrzebowanie w tym zakresie. Podmiotem rachunku kosztów jest więc jednostka gospodarcza prowadząca daną działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyro?bów lub świadczeniu usług.

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: rachunek_kosztów.doc
(0) Brak komentarzy