profil

Nieregularne czasowniki

drukuj
satysfakcja 74 % 19 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Infinitive Past tense Past Participle Polski Czasownik
be was/were been być
bear bore born(e) nosić, znosić
Beat beat beaten bić,pobić
become became become zostać, stać się
begin began begun zaczynać
bite bit bitten gryźć, kąsać
blow blew blown dmuchać, wiać
break broke broken złamać
bring brought brought przynosić
build built built budować
burn burnt(burned) burnt/burned palić
burst burst burst wybuchnąć
buy bought bought kupować
can could (been able to) umieć
catch caught caught chwytać
choose chose chosen zbierac
come came come przyjść
cost cost cost kosztować
cut cut cut ciąć
deal dealt dealt dzielić
dig dug dug kopać
do did done robić
dream dreamt(dreamed) dreamt(dreamed) marzyć
drink drank drunk pić
drive drove driven jechać
eat ate eaten jeść
fall fell fallen spadać
feed fed fed karmić
feel felt felt czuć
fight fought fought walczyć
find found found znajdować
flee fled fled uciekać
fly flew flown latać
forbid forbade forbidden nakazywać
forget forgot forgotten zapomnieć
forgive forgave forgiven przebaczać
freeze froze frozen marznąć
get got got dostać
give gave given dawać
go went gone iść
grow grew grown rosnąć
hang hung(hanged) hung (hanged) powiesić
have had had mieć
hear heard heard słyszeć
hide hid hidden ukrywać się
hit hit hit uderzyć
hold held held trzymać
hurt hurt hurt zranić
keep kept kept przestrzegać
know knew known znać
lay laid laid kłaść
lead led led prowadzić
learn learnt(learned) learnt(learned) uczyć sie
leave left left zostawić
lend lent lent porzyczać
let let let pozwolić
lie lay lain leżeć
light lit lit świecić
lose lost lost stracić
make made made robić
mean meant meant mieć na myśli
meet met met spotykać
pay paid paid płacić
put put put kłaść
read /ri:d/ read /red/ read/red/ czytać
ride rode ridden jechać (konno)
ring rang

rung dzwonić
rise rose risen wschodzić
run ran run biegać
say said said mówić(powiedzieć)
see saw seen widzieć
seek sought sought szukać
sell sold sold sprzedawać
send sent sent posyłać
set set set umieszczać
sew sewed sewn (sewed) szyć
shake shook shaken potrząsać
shine shone shone świecić
shoot shot shot strzelać
show showed shown pokazywać
shut shut shut zamykać
sing sang sung śpiewać
sit sat sat siadać
sleep slept slept spać
smell smelt(smelled) smelt(smelled) wąchać
speak spoke spoken mówić
spell spelt(spelled) spelt(spelled) literować
spend spent spent spędzać
split split split rozczepiać
spread spread spread rozciągać
spring sprang sprung skakać
stand stood stood stać
steal stole stolen kraść
stick stuck stuck wetchnąć
sting stang stung kłuć
strike struck struck uderzać
swear swore sworn przysięgać
sweep swept swept zamiatać
swim swam swum pływać
take took taken brać
teach taught taught uczyć
tear tore torn zwać
tell told told mówić
think thought thought myśleć
throw threw thrown rzucać
understand understood understood rozumieć
wake woke woken budzić
wear wore worn nosić
win won won wygrywać
write wrote written pisać


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
27.7.2006 (14:21)

Bardzo dobra na mini ściągę dostałem z czasowników nieregularnych 4+