profil

Wstęp do prawoznawstwa - podstawowe pojęcia

drukuj
satysfakcja 46 % 11 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Wstęp do prawoznawstwa ? podstawowe pojęcia

Ideał prawa. - W Europie od dawna ceni się prawo i jest ono traktowane jako wyodrębniony regulator życia społecznego. Poza cywilizacją europejską prawo jest często zespolone np. z religią (Koran). W europie prawo jest wartością tak wysoko cenioną, że jest lokowane w sferze ideałów a ludzkość ma ideę prawa tak wzniosłą, że mówimy ?mam prawo?. Wtedy mówi się, że prawo jest dla nas wartością, dobrem, czymś nadrzędnym. Prawo jest skazane na język i językiem się je tworzy, interpretuje stosuje oraz przekazuje. Przekaz ustny ma tą zaletę, że przekazuje się je jak coś cenionego i wypróbowanego. Natomiast przekaz pisemny sprzyjał trwałości prawa gdyż prawo spisane budzi większe zaufanie i jest bardziej przejrzyste.

Pozytywność prawa - Prawo przekazane ustnie czy też spisane, jest zawsze czymś pozytywnym, a prawa człowieka wynikają z godności ludzkiej. Spór o prawo rodzi prawo i efektem tego sporu jest nowe prawo. Chodzi tu o to, aby dojść do sprawiedliwych rozwiązań, tak, aby każdemu zostało udzielone jego prawo w sposób sprawiedliwy. Prawo jest, więc narzędziem sprawiedliwości, natomiast kłótnie polityczne o definicję sprawiedliwości uderzają w prawo, a wtedy prawo zostaje pozbawione punktu odniesienia i staje się techniką sprawowania władzy i zatraca swą pozytywność, czyli wartość.

Wola prawa - Ten, co mówi ?mam prawo? daje wyraz o sobie samym, że zachowuje się sprawiedliwie lub wyraża swoją wolę, aby jemu oddano sprawiedliwość. Prawo może być narzędziem sprawiedliwości, gdy istnieje wola sprawiedliwości. Jeśli tego przekonania i woli nie ma, to prawo jest wtedy narzędziem bezużytecznym. Prawo nie może obyć się bez środków wymuszających do jego przestrzegania, bez woli prawa nie może ono działać i ma sens tylko wtedy, gdy to przestrzeganie można wyegzekwować. Prawo spełnia swoje zadanie tylko wtedy, gdy jest skuteczne i istnieje wola jego respektowania.

Organizacja solidarności. - Aby prawo mogło spełnić swą rolę to ludzkość musi chcieć być solidarna. Poprzez regulację zachowań prawem organizuje się solidarność, której nie można wymusić, ją się zakłada. Ludzie o różnych przekonaniach powinni pokojowo współżyć i funkcjonować w społeczności objętej prawem. Żyjąc pokojowo obok siebie, ludzie kształtują wspólnie akceptowane wartości.

Dwuaspektowa wartość prawa - 1/ Wartość prawa to jego normatywność, to normatywne ujęcie jego wartości. Przez to prawo staje się środkiem przekazu. Wartością jest wtedy prawo materialne.
2 / Wartość prawa to również jego proceduralność, to ustalanie procedur. Ulepszanie procedur, szukanie nowych to siła napędowa dla rozwoju prawa. Ale prawo tylko proceduralne było by utopią i to niebezpieczną, Dlatego w/wym. wartości prawa tj.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Nauki