profil

Skrócony zbiór zasad Dobrej Praktyki Rolniczej w produkcji roślinnej

drukuj
satysfakcja 79 % 37 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Artykuł opublikowano w Lubuskich Aktualnościach Rolniczych nr 4/2005

Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej musi zintensyfikować działania dostosowujące w wielu dziedzinach życia gospodarczego, w tym także dostosować sektor żywnościowy do wymagań jednolitego rynku. W państwach UE duże znaczenie przywiązuje się do bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, a kontrolę jakości przeprowadza się na wszystkich etapach produkcji, począwszy od gospodarstwa rolnego.
Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej przedstawia w krótkiej formie ogólne zalecenia dla gospodarstw o danym kierunku produkcji oraz ważniejsze wymagania, do których rolnik musi, bądź powinien dostosować swoje gospodarstwo zgodnie z regulacjami prawnymi dostosowanymi do obowiązujących w UE. Zwykła dobra praktyka rolnicza oznacza takie standardy gospodarowania, których racjonalnie postępujący rolnik przestrzegałby w danym kraju. Standardy te dotyczą przede wszystkim wymogów związanych z racjonalną gospodarką nawozami, ochroną wód i gleb, zachowaniem cennych siedlisk i gatunków występujących na obszarach rolnych, ochroną walorów krajobrazu.
Zwykłej dobrej praktyce rolniczej nadano istotne znaczenie, gdyż jej przestrzeganie jest warunkiem uzyskania wsparcia finansowego wynikającego z niektórych instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej. Zasady ZDPR powinny być wdrażane na obszarze całego gospodarstwa rolnego, nawet na tych działkach rolnych, które nie są objęte programami wsparcia finansowego. ZDPR jest elementem Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006, który jest współfinansowany z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
Zakres ZDPR jest następujący:
? Stosowanie i przechowywanie nawozów:
Nawozy należy stosować i przechowywać w sposób bezpieczny dla środowiska oraz bez szkody dla zdrowia ludzi i zwierząt.
- nawozy mineralne przechowujemy w oryginalnych opakowaniach, w zamkniętych magazynach lub przynajmniej pod dachem. Dopuszcza się składowanie tych nawozów w pryzmach na nieprzepuszczalnym podłożu, pod przykryciem z materiału wodoszczelnego. Wysokość stosu opakowań nawozów zawierających saletrę amonową i nawozy saletrzane nie może przekraczać 4 worków.
- po 25 października 2008 r. rolnik będzie zobowiązany do przechowywania nawozów naturalnych w następujący sposób:
* nawozy naturalne w postaci stałej (obornik) powinny być gromadzone, fermentowane i przechowywane w pomieszczeniach inwentarskich lub na nieprzepuszczalnych płytach gnojowych ze ścianami bocznymi posiadających instalację odprowadzającą wyciek do szczelnych zbiorników.
* nawozy naturalne w postaci płynnej (gnojówka, gnojowica) należy przechowywać wyłącznie w szczelnych zbiornikach.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy