profil

Czasowniki z przyimkami

drukuj
satysfakcja 78 % 9 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

arbeiten an D- pracować nad
achten auf A- uważać na
ankommen auf A- zależeć od
antworten auf A- odpowiadać na
aufpassen auf A- uważać na
aufmerksam machen auf A- zwracać uwagę na
sich auswirken auf A- oddziaływać na
anrufen bei D- zatelefonować do
ankommen in D- przybyć do
sich abfinden mit D- pogodzić się z
anfangen mit D- zaczynać
aufhoeren mit D- skończyć z
anstehen nach D- stać w kolejce po coś
sich aergern ueber A- złościć się
sich aufregen ueber A- denerwować się
abhaengen von D- zależeć od
absehen von D- abstrahować od
Angst haben vor D- bać się
Abschied nehmen von D- pożegnać się
appelliren an A- apelować do
sich anstregen fuer A- męczyć sie nad, dla

sich beteiligen an D- uczestniczyć w
basieren auf D- opierać się na
beruhen auf D- opierać się na
sich bechraenken auf A- ograniczać się
sich begrenzen auf A- ograniczać się do
sich berufen auf A- powoływać się na
bestehen auf D- obstawać przy
beharren auf D- obstawać przy
sich beziehen auf A- odnosić się do
bestehen aus D- składać się z
bleiben bei D- pozostać przy
buergen fuer A- gwarantować
sich bedanken bei D, fuer A- podziękować komuś za
bestehen in D- polegać na
sich beschaeftigen mit D- zajmować się
sich befassen mit D- zajmować się
berichten ueber A- relacjonować
sich beklagen ueber A- uskarżać się
sich beschweren ueber A- uskarżać się
sich bemuehen um A- starać się
beneiden um A- zazdrościć
sich bewerben um A- ubiegać się
bitten um A- prosić
befreien von D- uwolnić od
berichten von D,ueber A- relacjonować
beitragen zu D- przyczyniać się
berechtigen zu D- uprawniać do
beginnen mit D- zaczynać z
brauchen fuer A- potrzebować do
benutzen zu D- używać do
bezahlen mit D- płacić

denken an A- myśleć o
danken fuer A- dziękować za
duften nach D- pachnieć
denken ueber A- sądzić o
diskutieren

ueber A- dyskutować o
dienen zu D- służyć do

sich erinnern an A- przypominać sobie
erkennen an D- rozpoznać po
erkranken an D- zachorować na
Eindruck machen auf A- robić wrażenie
sich einstellen auf A- nastawić się na
sich ergeben aus D- wynikać z
sich eignen fuer A- nadawać się
sich einsetzen fuer A- opowiadać się za
sich entscheiden fuer A- zdecydować się
sich (bei) entschuldigen fuer A- usprawiedliwiać się
einladen in A- zaprosić do
einteilen in A- podzielić na
eintreten in A- wejść do
sich erkundigen nach D- dowiadywać się
entscheiden ueber A- decydować o
es geht um A- chodzi o
es handelt sich um A- chodzi o
erfahren von D- dowiedzieć się o
sich erholen von D- odpocząć,wydobrzeć
erzaehlen von D,ueber A- opowiadać o
einladen zu D- zapraszać na
sich entschliessen zu D- zdecydować się
sich entwickeln zu D- rozwinąć się
eintreffen in D- przybyć do
einverstanden sein mit D- zgadzać się z, na

fehlen an D- brakować
sich freuen auf A- cieszyć się na
folgen aus D- wynikać z
fragen nach D- pytać o
sich freuen ueber A- cieszyć się z
sich fuerchten vor D- bać się
fuehren zu D- prowadzić do

gewinnen an D- zyskiwać na
glauben an A- wierzyć w
grenzen an A- graniczyć z
gelten fuer A- odnosić się do
geraten in A- popaść w
greifen nach D- sięgać po
gehoeren zu D- należeć do
gratulieren zu D- gratulować
sich gewoehnen an A- przyzwyczaić się
grenzen an A- graniczyć z

sich halten an A- trzymać się
haengen an D- być przywiązanym do
helfen bei D- pomagać przy
herauskommen bei D- wyjść
hinweisen auf A- zwrócić uwagę na
hoffen auf A- mieć nadzieję na
halten fuer A- uważać za
herrschen ueber A- panować nad
halten von D- sądzić o
hoeren von D- słyszeć o
handeln von D- traktować o

sich interessieren fuer A- interesować się
sich irren in D- pomylić się w
informieren ueber A- informować o

sich konzentrieren auf A- koncentrować
kandidieren fuer A- kandydować
kaempfen fuer A- walczyć o
klagen ueber A- skarżyć się
kaempfen um A- walczyć o
sich kuemmern um A- troszczyć się o
kaempfen mit D- walczyć z
kaempfen gegen A- walczyć przeciwko

leiden an D- cierpieć na
liegen an D- zależeć od
liefern an A- dostarczać
lachen ueber A- śmiać się z
leiden unter D- cierpieć na
lernen aus D- uczyć się

mangeln an D- brakować
mitmachen bei D- uczestniczyć w
meinen von D- sądzić o

nachdenken ueber A- zastanawiać się nad

profitieren von D- skorzystać z
passen zu D- pasować do
protestieren gegen A- protestować przeciwko

sich raechen an D- zemścić się
rechnen auf A- liczyć na
resultieren aus D- wynikać z
rechnen mit D- liczyć się z
riechen nach D- pachnieć
rufen nach D- wołać
sich richten nach D- kierować się
raten zu D- doradzać

schreiben an A- pisać do
sterben an D- umrzeć na
stammen aus D- wywodzić się z
sein fuer A,gegen A- być za,przeciw k
sorgen fuer A- zadbać o
schmecken nach D- mieć smak
sich sehnen nach D- tęsknić za
streben nach D- dążyć do
suchen nach D- poszukiwać
schreiben ueber A- pisać o
sprechen ueber A- rozmawiać o
sich streiten um A- kłócić się o
schuetzen vor D- chronić przed
sorgen um A- troszczyć się o
streiten mit D- kłócić się z
schimpfen auf A- krzyczeć na
siegen ueber A- zwyciężać nad

teilnehmen an D- brać udział
trauern um A- smucić się z powodu
traeumen von D- marzyć,śnić o
telefonieren mit d- dzwonić z
trinken auf A- wypić za

sich unterhalten ueber A,mit D- rozmawiać o,z
unterscheiden von D- odróżniać od
ueberzeugen von D- przekonać o
uebergehen zu D- przejść do
uebersetzen in A- przetłumaczyć na

vorbeigehen an D- przechodzić obok
sich verlassen auf A- polegać na
verzichten auf A- zrezygnować z
sich vorbereiten auf A- przygotować się
vorbeikommen bei D- wpaść do
sich verlieben in A- zakochać się
sich vertiefen in A- zagłębić się
verwandeln in A- przeobrazić się w
versorgen mit D- zaopatrywać w
verfuegen ueber A- dysponować
sich verabschieden von D- pożegnać się
verstehen von D- znać się na
verstehen unter D- rozumieć pod
verwenden fuer A-, gegen A- stosować do,przeciwko
vergleichen mit D- porównać z

sich wenden an A- zwracać się do
warten auf A ? czekać
werden aus D- wyrosnąć z
sich wundern ueber A- dziwić się
warnen vor D- ostrzegać przed
wissen ueber A- wiedzieć o
wissen von D- wiedzieć o

zweifeln an D- wątpić
zusammenstossen mit D- zderzyć się
zeugen von D- świadczyć o
zaehlen zu D- zaliczać się do


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy