profil

Prawo cywilne - test z odpowiedziami.

drukuj
satysfakcja 86 % 104 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

1. Aukcja to przetarg: - ustny 2. Bieg przedawnienia przerywa się przez: - wytoczenie procesu - uznanie długu 3. Całym majątkiem wobec wierzycieli spółki handlowej odpowiada: - wspólnik spółki jawnej 4. Dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego: - w razie zwłoki wierzyciela 5. Do czynności stanowiących zwykły zarząd wspólną nieruchomością: - potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli 6. Drzewa na działce są: - częścią składową gruntu 7. Dziecko 12- letnie nie ma: - zdolności do czynności prawnych - zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych 8. Dla ubezwłasnowolnienia całkowicie ustanawia się: - opiekuna 9. Firma powinna się odróżniać: - od innych firm prowadzących działalność na tym samym rynku K 10. Kluczyk od samochodu jest: - przynależnością samochodu 11. Karę pieniężną można zastrzec na wypadek niewykonania zobowiązania: - niepieniężnego 12. Konsumentem jest: - os. fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową 13. Księgi wieczyste prowadzone są: - przez sądy rejonowe 14. Kilogram cukru jest rzeczą: - oznaczoną co do gatunku M 15. Milczenie przedsiębiorcy oznacza przyjęcie oferty jeżeli ofertę otrzymał: - od przedsiębiorcy z którym pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych 16. Nadużycie prawa podmiotowego polega na: -wykorzystywaniu należnego prawa sprzecznie z zasadami współżycia społecznego 17. Nieważność bezwzględną czynności prawnej powoduje: - pozorność (może być też stan wyłączający swobodne powzięcie decyzji) 18. Nie są rzeczami: - zwierzęta 19. Nabycie własności przez zasiedzenie jest: - pierwotnym nabyciem prawa 20. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty rzeczy sprzedanej przechodzi na nabywcę: - z momentem wydania rzeczy 21. Nie jest rzeczą: - złoże węgla - księgozbiór 22. Nabycie własności od osoby nie będącej właścicielem jest: - możliwe 23. Oświadczenie woli należycie umocowanego pełnomocnika rodzi skutki wobec: -mocodawcy 24. Oświadczenie woli złożone drugiej stronie jest skuteczne z momentem: - dojściem oświadczenia do drugiej strony 25. Osoba wnosząca sprawę do sądu jest: - powodem 26. Odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych oparta jest: - na zasadzie winy - na zasadzie słuszności (może być ryzyka) 27. Osobami prawnymi są: - Skarb Państwa 28. Owoce z sadu są: - pożytkiem naturalnym 29. Poręczenie jest: - prawem niesamoistnym 30. Prokurę w spółce z o.o. ustanawia: - zarząd spółki 31. Prokurę w spółce jawnej ustanawia: - wszyscy wspólnicy 32. Prawo własności jest prawem: - bezwzględnym 33. Podmiotem prawa (osobą prawną) jest: - gmina 34. Postanowienia niejednoznaczne zawarte we wzorcu umowy (regulaminie bankowym) tłumaczy się: - na korzyść konsumenta 35.

Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy zobacz wszystkie
30.6.2011 (03:01)

BŁĄD!!!
7. Dziecko 12- letnie nie ma:
- zdolności do czynności prawnych

bo zdolność prawną (bierne bycie podmiotem praw...) ma się od urodzenia ma je nawet nasciturus(dziecko poczęte nie urodzone)

Nauki


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.