profil

Prawo cywilne - test z odpowiedziami.

drukuj
satysfakcja 86 % 121 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. Aukcja to przetarg:
- ustny

2. Bieg przedawnienia przerywa się przez:
- wytoczenie procesu
- uznanie długu

3. Całym majątkiem wobec wierzycieli spółki handlowej odpowiada:
- wspólnik spółki jawnej

4. Dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego:
- w razie zwłoki wierzyciela
5. Do czynności stanowiących zwykły zarząd wspólną nieruchomością:
- potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli
6. Drzewa na działce są:
- częścią składową gruntu
7. Dziecko 12- letnie nie ma:
- zdolności do czynności prawnych
- zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych
8. Dla ubezwłasnowolnienia całkowicie ustanawia się:
- opiekuna

9. Firma powinna się odróżniać:
- od innych firm prowadzących działalność na tym samym rynku
K
10. Kluczyk od samochodu jest:
- przynależnością samochodu
11. Karę pieniężną można zastrzec na wypadek niewykonania zobowiązania:
- niepieniężnego
12. Konsumentem jest:
- os. fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
13. Księgi wieczyste prowadzone są:
- przez sądy rejonowe
14. Kilogram cukru jest rzeczą:
- oznaczoną co do gatunku
M
15. Milczenie przedsiębiorcy oznacza przyjęcie oferty jeżeli ofertę otrzymał:
- od przedsiębiorcy z którym pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych

16. Nadużycie prawa podmiotowego polega na:
-wykorzystywaniu należnego prawa sprzecznie z zasadami współżycia społecznego
17. Nieważność bezwzględną czynności prawnej powoduje:
- pozorność (może być też stan wyłączający swobodne powzięcie decyzji)
18. Nie są rzeczami:
- zwierzęta
19. Nabycie własności przez zasiedzenie jest:
- pierwotnym nabyciem prawa
20. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty rzeczy sprzedanej przechodzi na nabywcę:
- z momentem wydania rzeczy
21. Nie jest rzeczą:
- złoże węgla
- księgozbiór
22. Nabycie własności od osoby nie będącej właścicielem jest:
- możliwe

23. Oświadczenie woli należycie umocowanego pełnomocnika rodzi skutki wobec:
-mocodawcy
24. Oświadczenie woli złożone drugiej stronie jest skuteczne z momentem:
- dojściem oświadczenia do drugiej strony
25. Osoba wnosząca sprawę do sądu jest:
- powodem
26. Odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych oparta jest:
- na zasadzie winy
- na zasadzie słuszności (może być ryzyka)
27. Osobami prawnymi są:
- Skarb Państwa
28. Owoce z sadu są:
- pożytkiem naturalnym

29.

Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
30.6.2011 (03:01)

BŁĄD!!!
7. Dziecko 12- letnie nie ma:
- zdolności do czynności prawnych

bo zdolność prawną (bierne bycie podmiotem praw...) ma się od urodzenia ma je nawet nasciturus(dziecko poczęte nie urodzone)

Nauki