profil

Metody resocjalizacji

drukuj
satysfakcja 47 % 71 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

W dzisiejszej polskiej rzeczywistości prawnej, sądowej, resocjalizacyjnej i społecznej istnieje ogromna liczba metod resocjalizacji i profilaktyki resocjalizacyjnej. Nie sposób opisać i ocenić dogłębnie ich wszystkich. Oto metody, które są najbardziej skuteczne oraz realizowane z powodzeniem w naszym kraju. Na największe zainteresowanie zasługują trzy metody resocjalizacji: mediacja , metoda multimodalna oraz praca socjalna w środowisku zamkniętym.
Mediacja jest metodą resocjalizacji stosowaną w Polsce od 1995 roku. Jest to dobrowolne porozumienie skłóconych stron, w obecności osoby arbitralnej (mediatora), w celu dojścia do ugody między pokrzywdzonym a sprawcą przestępstwa, w kwestii takiego zadośćuczynienia, które będzie do przyjęcia przez obie strony. Mediacja oparta jest na zasadach etycznych życia społecznego i przynosi ogromne korzyści wszystkim zaangażowanym w nią osób. Do najważniejszych profitów mediacyjnych należą m.in.: realna szansa na sprawną formę rekompensaty za popełnione przestępstwo oraz możliwość odreagowania emocji. Spór zazwyczaj kończy się pozytywnie. Sprawca może ponadto współdecydować o swojej sprawie, zrozumieć wyrządzoną szkodę, przyjąć odpowiedzialność za własne czyny, ma wpływ na rodzaj zadośćuczynienia. Ponadto obowiązuje zasada dobrowolności udziału w mediacji, co oznacza, że nie wolno stosować żadnych form nacisku na którąkolwiek ze stron ani wyrażać czy wywierać nań presji. Strony, które zgodzą się na udział w mediacji przybierają postawę otwartości i życzliwości jedna wobec drugiej. Wyklucza to istnienie niepotrzebnego żalu i agresji. Zasada równości stron i bezstronności mediatora mówi, że uczestnicy mediacji mają równe prawa i powinny być zawsze traktowane jednakowo. Mediator jest strażnikiem zasad mediacji. Ma obserwować proces mediacji, ale nie ingerować jeśli nie ma takiej potrzeby i uzasadnionej konieczności, zgodnie z zasadą neutralności. Zasada akceptowalności wskazuje, że mediator musi być przez obie strony zaakceptowany. Akceptacja wyklucza niepewność, buduje zaufanie, pomaga skutecznie realizować resocjalizacyjne funkcje mediacji. W mediacji chodzi o osiąganie szczególnego rodzaju sprawiedliwości. Ma to być sprawiedliwość naprawcza, odnosząca się do obu stron mediacji. Związana jest ona z przebaczeniem, zdaniem sobie sprawy z odpowiedzialności za swoje czyny i ich konsekwencji. Mediatorem może być osoba: dorosła, godna zaufania, uczciwa, zrównoważona, cierpliwa, tolerancyjna, umiejąca nawiązywać kontakty z innymi, cieszyć się autorytetem w swoim lokalnym środowisku. Musi ponadto posiadać wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, resocjalizacji, pedagogiki, prawa oraz wiedzę o rozwiązywaniu konfliktów - sposobach i metodach jego rozwiązywania.

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: metody_resocjalizacji.doc
(0) Brak komentarzy
Typ pracy