profil

Czy powinno się budować elektrownie atomowe?

drukuj
satysfakcja 59 % 39 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Elektrownia atomowa wyzwala energię cieplną wyzwalaną w reaktorze jądrowym. W elektrowni tej para napędzająca turbinę pobiera ciepło uzyskane w procesie jądrowej reakcji łańcuchowej, prowadzonej w reaktorze jądrowym. Energia cieplna w wyniku dalszych przemian jest zamieniana na energie elektryczną. Z elektrowni jądrowej uzyskuje się znaczną ilość energii elektrycznej bez konieczności wykorzystania, będących i tak na wyczerpaniu, naturalnych paliw kopalnych, jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa. Elektrownia ta zajmuje się pozyskiwaniem i przetwarzaniem energii jądrowej, która jest wyzwalana w reaktorze jądrowym, głównie w postaci ciepła i wykorzystywana w elektrowniach jądrowych i na statkach wodnych z napędem jądrowym. Dla rozwoju elektrowni jądrowej najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji elektrowni i składowania odpadów promieniotwórczych; o wadze bezpieczeństwa eksploatacji świadczy katastrofa w elektrowni w Czarnobylu (1986), która spowodowała śmierć wielu osób (200 ofiar bezpośrednich), skażenie terenu i olbrzymie straty materialne. Elektrownia atomowa takiej samej mocy, co elektrownia cieplna węglowa zajmuje mniej miejsca, nie zanieczyszcza atmosfery i nie wymaga transportów dużych ilości paliwa; z 1 kg izotopu uranu 235U można teoretycznie uzyskać tyle energii elektrycznej, co ze spalenia 2,8 tys. ton węgla umownego, tj. węgla o wartości opałowej 29,3 MJ/kg; w praktyce 1 kg paliwa jądrowego — o zawartości 3,5% izotopu 235U i typowym dla reaktorów PWR (wodnych ciśnieniowych) stopniu wykorzystania paliwa 3 • 106 MJ/kg — jest ekwiwalentem ok. 150 t węgla energetycznego o wartości opałowej 20 MJ/kg. W niektórych krajach elektrownie atomowe odgrywą znaczącą rolę, np. we Francji ponad 75% energii elektrycznej pochodzi z elektrowni atomowej, w Belgii — ponad 50%. W Polsce nie przewiduje się uruchomienia elektrowni atomowej do 2010 ze względu na wysokie koszty budowy i brak akceptacji społeczeństwa, co jest moim zdaniem niesłuszne i będę się starała w dalszej części pracy to udowodnić, a także z uwagi na nadwyżkę mocy w istniejących elektrowniach. Sprawność takiej elektrowni to ponad 40 %, dlatego nie widzę przeszkód w realizacji ich budowy. Największa na świecie elektrownia znajduje się w Japonii.
Każde urządzenie wykonane przez człowieka, może ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu.

Gdy nowa dziedzina aktywności ludzkiej dopiero się rozwija, gdy brak jest odpowiedniego doświadczenia, awarie są szczególnie częste. Nie wszystkie rozwiązania techniczne i organizacyjne mogą być bowiem wcześniej przetestowane bez narażenia zdrowia czy też życia ludzkiego. Nie da się przewidzieć przy konstrukcji reaktorów jądrowych, jakie mogą nastąpić możliwości uszkodzenia i konsekwencje z ich awarią. Polska jest wprawdzie jedynym z niewielu krajów w Europie, który nie ma własnej elektrowni jądrowej, jest natomiast otoczona elektrowniami. Na Litwie ok. 150 km od granicy polskiej, działa elektrownia podobna do Czarnobylskiej, podobne działają w Smoleńsku ok. 560 km od granicy polskiej i Sant Petersburgu ok. 760 km od granicy polskiej.
Choć słyszymy w telewizji i w radiu, a również czytamy w prasie, że nie należy budować takiego typu elektrownii ja się nie zgodzę z takiego typu argumentacją. Z pewną przykrością muszę przyznać, że działania polskich organizacji protestujących przeciwko energetyce jądrowej są bezmyślną kopią tego, co robiono na zachodzie, są całkowicie oderwane od naszych, polskich warunków. Zachowujemy się w tej sprawie jak przysłowiowe „papugi” nie mając swojego zdania, nie patrząc co będzie dla nas najlepsze tylko podporządkowujemy się silniejszym państwom, które i tak prędzej czy później od nas się odwrócą. Biorąc pod uwagę trudną sytuację ekonomiczną naszego kraju naukowcy zastanawiają się, czy i kiedy Polska będzie zmuszona sięgnąć po energię atomową, aby zaspokoić potrzeby energetyczne kraju nadal będziemy przeciwni budowaniu elektrownii. Szacuje się, że zapotrzebowanie na energię wzrośnie do 2020 roku od 60 do 120 %. Jest to więcej niż są w stanie wyprodukować obecnie działające elektrownie. Eksploatacja elektrowni atomowych jest bardzo wydajna pod względem ekonomicznym, ale nie powinna ona zadowalać jedynie ekonomistów, lecz również higienistów, lekarzy, genetyków. Za sukcesy i nadzieje ludzkość nie powinna płacić wysokiej ceny. Współczesne społeczeństwo dysponuje dojrzałą organizacją pracy, poziomem zarządzania, ażeby w zasadzie można było uniknąć niebezpieczeństw.
Reaktory jądrowe, które stosowali Rosjanie, były konstrukcjami kanałowymi nastawionymi - poza wytwarzaniem energii - na maksymalną produkcję plutonu. Niewłaściwa konstrukcja w dużej mierze była przyczyną awarii o znanych nam skutkach. Na Zachodzie też, kiedyś stosowano podobne konstrukcje, ale od lat są one nieczynne. Na terenach byłego ZSRR działa jeszcze około piętnastu takich reaktorów. Teraz przekonstruuje się je. W Polsce wcześniej czy później dojdzie do zbudowania elektrowni jądrowych, zapewne bezpieczniejszych niż budowane niegdyś w krajach Układu Warszawskiego. Teraz sa nowe, o wiele pewniejsze, pasywne zabezpieczenia, czyli układy, które w warunkach nieprawidłowości działania elektrowni same się uaktywniają. Zbiorniki reaktorów nowej generacji wytrzymują teraz już 60 lat pracy. Są ekonomiczne, bezpieczne, nieszkodliwe dla środowiska.
Obecnie w 31 krajach działa 437 reaktorów jądrowych. Wytwarzają one ok. 17% energii elektrycznej. Na energetykę jądrową postawiły kraje Dalekiego Wschodu. Dynamicznie rozwija się energetyka jądrowa w Korei Południowej oraz Japonii. Nowe elektrownie pojawiają się również w krajach rozwijających się takich jak Indie, Pakistan czy Iran. Uruchomienie elektrowni jądrowej w Słowacji oraz decyzja rządu czeskiego o kontynuacji budowy elektrowni atomowej świadczą o tym, że także kraje europejskie liczą się z możliwością znacznego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną. Energetyka atomowa jest jedyną czystą postacią energii, nie emitującą żadnych szkodliwych zanieczyszczeń. Zdaniem wielu analityków, przy obecnej strukturze pozyskiwania energii możliwe jest spełnienie zobowiązań ekologicznych do ok. 2010 roku. Dalej może ono okazać się zbyt kosztowne. Wtedy jedną z opcji stanie się wybudowanie elektrowni atomowych. Panują różne opinie, jedni uważają, że będzie to rok 2010, inni przesuwają tą datę jeszcze o 10 lat. Czy energia atomowa warta jest zachodu ... koszty inwestycyjne są ogromne. Wybudowanie elektrowni atomowej jest o połowę droższe od wybudowania nowoczesnej elektrowni węglowej. ALE ... okazuje się, że najdroższym paliwem energetycznym jest w tej chwili gaz ziemny. Przewiduje się, że będzie on drożał w przyszłości. Najbardziej stabilna sytuacja panuje natomiast na rynku paliwa jądrowego. Ponieważ potrzeba go niewiele, łatwo jest zgromadzić zapasy paliwa na wiele lat. Tymczasem paliwa kopalne są nie tylko kosztowne, ale i ich zapasy szybko się wyczerpują. Trzeba także zwrócić uwagę na to, że transport - który jest bardzo drogi i wciąż stanowi jedno z poważniejszych źródeł emisji zanieczyszczeń atmosfery - w przypadku elektrowni atomowych ogranicza się do cyklu inwestycyjnego a do pracy elektrowni węglowych potrzeba go bardzo dużo. Dochodzą jeszcze ogromne ilości odpadów. Do pracy elektrowni gazowych trzeba miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego, przesyłanego ogromnymi kosztownymi rurociągami.
Aby przekonać, że elektrownie warto budować przedstawię teraz argumenty, które zadowolą ekologów i miłośników środowiska. Elektrownie atomowe nie degradują środowiska, ponieważ nie emitują do atmosfery szkodliwych produktów spalania, a więc pyłów i gazów. Mimo negatywnych opinii społeczeństwa wielu naukowców uważa oddziaływanie elektrowni jądrowej na środowisko za mniej szkodliwe niż elektrownie cieplne. Radioizotopy mają szerokie zastosowanie np. w reaktorach jądrowych, przy produkcji broni jądrowej, w przemyśle atomowym, w zakładach produkcji i dystrybucji radioizotopów, radioizotopów zakładach przerobu paliw jądrowych, jądrowych medycynie podczas sterylizacji sprzętu medycznego, medycznego diagnostyce i terapii medycznej, w których wykorzystuje się techniki radiologiczne i radioizotopowe, w laboratoriach i instytucjach stosujących radioizotopy do celów naukowych, w archeologii, w geologii przy badaniu wieku skał, w przemyśle węglowym, energetycznym, hutniczym, chemicznym, w rolnictwie, w kontroli zanieczyszczeń, zanieczyszczeń kryminalistyce, w radiacyjnej konserwacji żywności zaletą takiej metody jest skuteczne zwalczanie pasożytów grzybów i bakterii chorobotwórczych oraz eliminowanie chemizacji żywności i pasz. Czy to niewystarczające powody, aby wybudować elektrownię? Każda istota na Ziemi jest nieustannie narażona na promieniowanie, które dochodzi do nas z wszechświata, wychodzi z głębin Ziemi, a także z ciał ludzkich. Z kosmosu dochodzi do nas bardzo przenikliwe promieniowanie, które jest pochłaniane przez Ziemię. Nasza planeta wysyła promieniowanie ponieważ zawiera pierwiastki promieniotwórcze, jak uran, rad, tor i inne. Również w naszym organizmie znajdują się substancje promieniotwórcze (potas, węgiel i inne). Życie naraża nas na codzienne działanie promieniowania bez względu czy nam się to podoba czy nie? Kobietę, która nosi dziecko pod sercem, trzeba chronić przed promieniowaniem, człowieka dotkniętego rakiem trzeba niekiedy promieniować. W tym wypadku nikt się nie sprzeciwia, aby ograniczyć działanie promieniowania a jeśli chodzi o elektrownię jest wiele sprzeczności. Nigdy nie powinniśmy zapominać, że gdyby promieniowanie nie uszkadzało komórek organizmu ludzkiego, nie mogłoby też zniszczyć tych komórek, które znalazły się na manowcach nowotworowego rozmnażania. Grozę promieniowania uzasadniamy sobie należycie, podczas gdy nadziejom poświęcamy w naszym życiu mniej uwagi. Ten brak równowagi powoduje przesadne zwątpienie, strach, pesymizm. Badania potwierdziły, że negatywne nastawienie do rozwijania elektrowni atomowej powoduje stres wywołany bliskością zamieszkania od elektrowni i związane z tym obawy, że zostało się napromieniowanym, niż rezultat samego napromieniowania. Wieloletnie pomiary radioakcyjne pomogły stwierdzić, iż elektrownie atomowe wcale nie są niebezpieczne niż jakikolwiek inny obiekt przemysłowy, a w związku z tym można je budować, gdzie wygodnie, niezależnie od gęstości zaludnienia w najbliższej okolicy.
Ludzie często zapominają, że promieniowanie jonizujące jest naturalnym elementem środowiska. Wyniki badań wskazują, że małe dawki promieniowania nie tylko nie są szkodliwe, ale zwiększają odporność organizmu na zmiany typu nowotworowego. Najwyższy czas, by społeczeństwo przestało w swoich decyzjach kierować się fobiami, a zapoznało się z kompetentnymi, rzeczowymi informacjami specjalistów. Jestem przekonana, że kształcenie na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym daje właśnie odpowiednie, szerokie przygotowanie dla specjalistów w tej dziedzinie, o czym przeczytałam w książce Kenda. Najlepszym dowodem na to, że ślady po promieniowaniu szybko ustają jest fakt, że w Hiroszimie i Nagasaki dzisiaj nie ma już śladów skażenia promieniotwórczego po wybuchach bomb jądrowych. Jeśli chcemy żyć w czystym środowisku, powinniśmy rozwijać energetykę jądrową. O tym są przekonani wszyscy, którzy choć trochę wiedzą na ten temat.
Musimy pamiętać, że elektrownia węglowa jest bardzo poważnym źródłem zanieczyszczeń. Zużywa ona ogromne ilości tlenu w procesach spalania, produkuje duże ilości dwutlenku siarki, dwutlenku węgla, tlenków azotu, a także pyłów zawierających ciężkie metale oraz pierwiastki promieniotwórcze, takie jak tor, uran i potas 40K. Szkodliwe dla środowiska odpady z elektrowni węglowych nie są w ogóle zabezpieczane, z tego powodu niebezpieczne dla zdrowia składniki przedostają się do gleby i wód. Jest to o wiele bardziej alarmujące zjawisko niż prawidłowo działająca elektrownia jądrowa. Dlatego w pełni popieram budowę jak i rozwój tej technologii.
Działanie na rzecz ochrony środowiska wokół elektrowni jądrowej mają na celu zapobieżenie przedostaniu się na zewnątrz elektrowni jądrowej izotopów promieniotwórczych zarówno podczas normalnej eksploatacji elektrowni, jak i podczas potencjalnej awarii. Nuklidy (tj. atomy określonego rodzaju scharakteryzowane przez skład jądra) promieniotwórcze powstają w licznych procesach wewnątrz reaktora jądrowego. Powstają one w wyniku wzajemnego oddziaływania neutronów z materiałami reaktora. Większość powstałych nuklidów promieniotwórczych powstaje wewnątrz paliwa i w materiale reaktora. Większa część tych nuklidów promieniotwórczych ulega rozpadowi promieniotwórczemu albo pozostaje wewnątrz reaktora. Jedynie znikoma ich ilość dostaje się do atmosfery w postaci gazów i do zbiorników wodnych w postaci odpadów ciekłych. Natomiast nuklidy w postaci odpadów stałych są składowane w specjalnie do tego przygotowanych pomieszczeniach. Poszczególne nuklidy promieniotwórcze różnią się okresem półrozpadu, a także ilościami, a także ilościami które po wchłonięciu przez oddychanie lub przez przewód pokarmowy mogą być odłożone w różnych narządach ciała oraz szybkością wydalania ich z organizmu. W celu uwzględnienia rodzaju promieniowania i jego skutków biologicznych wprowadzono pojęcie równoważnika dawki. Operowanie równoważnikiem dawki pozwala dodawać dawki napromieniowania wywołane przez różne rodzaje promieniotwórczości, sprowadzać je do wspólnego mianownika pod względem skutków biologicznych. Należy pamiętać, że aktywność odpadów z energetyki jądrowej maleje stukrotnie w ciągu 600 lat, podczas gdy naturalne pierwiastki promieniotwórcze mają czas połowicznego rozpadu rzędu miliardów lat. Można powiedzieć, że w skali tysięcy lat energetyka jądrowa, zużywając uran, a w przyszłości również tor, będzie obniżać, a nie zwiększać zagrożenie ludzkości promieniowaniem jonizującym. Warto w tym miejscu jeszcze raz przypomnieć, że w popiołach usuwanych rocznie na wysypiska z elektrowni węglowej o mocy 1000 MW(e) znajduje się średnio ponad 3 tony uranu oraz około 7 ton toru i substancje te nie są w żaden sposób zabezpieczone. Poza tym człowiek jak już wspomniałam jest poddawany promieniowaniu kosmicznemu i ziemskiemu, a także promieniowaniu materiałów budowlanych w pomieszczeniach zamkniętych i promieniowaniu zawartych w jego ciele pierwiastków promieniotwórczych.
Reasumując, elektrownie atomowe przynoszą m.in. korzyści, nie emitują pyłów i szkodliwych gazów (SO2, NOx, CO2, CO), przez co w ograniczonym stopniu degraduje środowisko. Ogranicza eksploatację paliw kopalnianych, poprzez co zmniejsza transport paliw jak i pracę kopalń, zajmuje niewielka powierzchnię, jej dużym plusem jest to, że nie wymaga hałaśliwych urządzeń do nawęglania. Ważnym argumentem do poparcia budowy jest to, iż eliminuje problemy usuwania i składowania lotnych pyłów jak również wielokrotnie zmniejsza ilość odpadów i powierzchnię ich składowania. Ludzkość potrzebuje energetykę jądrową bez niej nie można sobie wyobrazić naszej przyszłości. Ta gałąź energetyki jest w stanie zapewnić nam, co najmniej dostateczną ilość energii elektrycznej i cieplnej, a od tego zależy poziom rozwoju ekonomicznego naszego społeczeństwa i w związku z tym również nasz poziom życia. Jednak energetyka ta wymaga szczególnego nadzoru i świadomej kontroli. Jednak to nie stwarza większego problemu by zatrudnić wykfalikowanych pracowników. Zacznijmy wierzyć, że nadzieje, jakie wiążemy z energetyką atomową będziemy w stanie zrealizować. Gdyby nie promieniowanie, nie byłoby dostatecznej ilości mutacji genetycznych, przyroda pozbawiona swej różnorodności byłaby uboższa. Nawet dobór naturalny nie dostarczałby tak bogatego materiału do procesu rozwojowego zwanego filogenezą. Nie dajmy się przezwyciężyć przysłowiu, które brzmi ”strach ma wielkie oczy”. Przemyślmy jeszcze wszystkie argumenty, jakie stają na drodze rozwijania energetyki jądrowej i podejmijmy słuszną decyzje.

EPILOG:

Elektrownie atomowe na świecie:

Anglia - Hinkley Point (1232 MW)- płn. Kornwalia, Sizewell (1200 MW) - na płn. wschód od Londynu.
Argentyna - Stan Cordoba - elektrownia w mieście Rio Tercero.
Armenia - elektrownia jądrowa o mocy 817 MW w Mecamor (wyłączona po słynnym trzęsieniu ziemi 1989; ponownie uruchomiona 1995).
Belgia - 62% energii dostarczają elektrownie jądrowe Doel w pobliżu Antwerpii o mocy 2680 MW Tihange w pobliżu Huy o mocy 2770 MW.
Białoruś - prawie cała energia elektryczna pochodzi z cieplnych, ale istnieje mała elektrownia koło Mińska.
Bułgaria - 36% z elektrowni Kozłoduj o mocy 1760 MW.
Chiny - elektrownie jądrowej w pobliżu Sznghaju (o planowanej mocy 300 MW) i Kantonu (o mocy 1800 MW).
Czechy - elektrownia Dukovany dysponuje czterema reaktorami typu WWER-440. - Temelin, ma mieć docelowo dwa reaktory typu WWER-1000. Pierwszy z nich już działa.
Finlandia - 18% energii wytwarzają jądrowe elektrownie.
Filipiny - elektrownia jądrowa w Morong nad Zatoką Manilską, moc 620 MW.
Francja - 75%(!) wytwarzają elektrownie jądrowe. Najsłynniejsze - Gravelines nad Cieśniną Kaletańską - Paluel na kanałem La Manche - Tricastin nad Rodanem.
Hiszpania - 36% energii pochodzi z 9 elektrowni jądrowej o łącznej mocy 6973 MW. Najsłynniejsze: -Caceres - elektrownia koło Tarragony - elektrownia w prowincji Burgos.
Holandia - elektrownia jądrowa w Vlissingen o mocy około 500 MW.
Indie - 2% energii dają elektrownie jądrowe - elektrownia jądrowa w Bombaju o mocy 380 MW - elektrownia jądrowa w Kalpakkam koło Madrasu - elektrownia jądrowa w stanie Radźasthan o mocy 480 MW.
Irak - Niewielki procent energii z elektrowni jądrowych.
Japonia -elektrownie jądrowe w miastach: Kashiwazaki, Fugushima, Takahama, Tokai, Chugoku (południowo - zachodnia Japonia, prefektura Shimane); ok. 33% energii z elektrowni jądrowych (elektrowni jądrowych jest w sumie 51).
Kanada - 15% energii z elektrowni jądrowych.
Kazachstan - czynna elektrownia jądrowa w mieście Aktau Litwa - od 1989 czynna elektrownia Ignalińska o mocy 3000 MW (takiego same typu jak czarnobylska).
Korea Południowa - 50% energii z elektrowni jądrowych; największa koło Pusanu Kuba - wstrzymano budowę elektrowni w Jurugua koło Cienfuegos (planowana moc 400 MW; zainwestowano ponad 1 mld USD).
Litwa - Ignalińska Elektrownia Atomowa, znajdująca się w pobliżu miasta Ignalina. Dysponuje reaktorem typu RMBK-1500, podobnym do tego, jaki w był Czarnobylu.
Niemcy - elektrownia atomowa Isar 1(KKI), typ reaktora: wodny wrzący, moc: 870 MW, miejscowość: Essenbach, przedsiębiorstwo/zleceniodawca: Kernkraftwerk Isar GmbH, data uruchomienia: 1977, wyprodukowana energia elektryczna do końca grudnia 1996: 106,4 Mld. Kw, elektrownia atomowa Isar 2(KKI), typ reaktora: wodny ciśnieniowy, moc: 1 365 MW, miejscowość: Essenbach, data uruchomienia: 1988, wyprodukowana energia elektryczna do końca grudnia 1996: 90,4 Mld. Kw., elektrownia atomowa Krmmel (KKK), typ reaktora: wodny wrzący, moc: 1 260 MW i inne.
Pakistan - Karachi - typu CANDU - już dość stara, Chashma - PWR, 300 MWe - uruchomiona w 2001r.
Polska - Żarnowiec - planowana w latach 80. elektrownia jądrowa w Żarnowcu o projektowanej mocy 930 MW. Dzięki działalności organizacji obywatelskiej Wolność i Pokój (WiP) zaprzestano budowy. W 1994 na terenie budowy otwarto m.in. fabrykę chipsów.
W Polsce działają reaktory doświadczalne w Instytutach Energii Atomowej (np. Otwock - Świerk) oraz Zakłady Doświadczalnego Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych.
Rosja - 14 elektrowni jądrowych, gł. typu czarnobylskiego - Sosnowy Bór (koło Petersburga), moc 4000 MW - Kurska w mieście Kurczatow, moc 4000 MW.
RPA - elektrownia jądrowa w Koebergu koło Kaapstadu. Jedyna w Afryce ( od 1985 częściowo zamknięta).
Rumunia - mieście Cernavoda koło Bukaresztu (w budowie).
Słowacja -w Bohunicach funkcjonują cztery reaktory typu WWER-440. - w Mochowcach mają docelowo działać 4 analogiczne reaktory.
Słowenia - Krszko - pobliże granicy chorwackiej.
Szkocja - 40% energii z elektrowni jądrowych (Chapel Cross, Hunterston, Dounreay).
Szwecja - najbliższe Polski to: Barsebck, 2 reaktory typu BWR o mocy 600 MW - Oskarshamn, 3 reaktory typu BWR o mocy 442, 605 i 1160 MW. Ogólnie w Szwecji do 1991 e.j. produkowały 50% energii, ale w latach 1991-3 wyłączono 5 i planuje się wszystkie wyłączyć do roku 2010.
Tajwan - 38% energii pochodzi z jądrowych; najwiękisza Jilong.
Ukraina - 6 elektrowni; 1993 produkcja 75,2 mld kWh ( 40% energii) m.in.: Elektrownia Zaporoska - największa- moc 5000 MW. Chmielnicka Elektrownia Atomowa, wbrew nazwie niemieszcząca się w tym mieście (nazwa dotyczy obwodu, a nie miasta), tylko w pobliżu Ostroga, koło specjalnie wybudowanego miasta Nietyszyn. Zamiast planowanych czterech postawiono tylko jeden reaktor, typu WWER-1000. Trwają prace nad wybudowaniem jeszcze jednego, który ma zastąpić zlikwidowaną elektrownię w Czarnobylu. Równieńska Elektrownia Atomowa, podobnie jak Chmielnicka wcale niemieszcząca się w pobliżu miasta o tej nazwie, ale koło Sarn, obok miasteczka Kuzniecowsk. Funkcjonują tam 3 reaktory typu WWER-440, a dobudowany ma być reaktor typu WWER-1000, również po to, by zastąpić Czarnobyl. - Czarnobylska Elektrownia Atomowa, na północ od Kijowa, w całości zamknięta.
USA - 109 czynnych, z czego 47 o mocy ponad 1000 MW - ponad 20% zapotrzebowania na energię. Stany o największym użyciu energii jadrowej: New Jesey (69%), Maine (64&), Vermont (79%). Connecticut, Illinois i Karolina Południowa stan Alabama - elektrownia jądrowa Browns Ferry.
Walia - Wylfa (1200 MW) na wyspie Anglesey Szwajcaria - 40% energii wytwarzana przez jądrowe.
Węgry - 25% mocy dostarcza elektrownia w Paks nad Dunajem o mocy 1654 MW.
Wielka Brytania - w całej Wielkiej Brytanii 28% energii dostarczają elektrownie jądrowe.
Włochy - elektrownie jądrowe o łącznej mocy 1200 MW.

BIBLIOGRAFIA: Ewa Pyłka – Gutowska, „Ekologia z ochroną środowiska”, Warszawa 1996, s. 180 -185.

 Marek Siemiński, „Fizyka zagrożeń środowiska”, Warszawa 1994, s. 84 – 96.

 Stanisław Góra, „Elektrownie jądrowe”, PWN, Warszawa 1978.

 J. Peńsko i L. Łabędzki, „Pierwiastki transuranowe w środowisku człowieka”, PWN, Warszawa 1984.

 Juraj Tlgyessy Milan Kenda „Alfa, beta, gamma, promienie nadziei”, Bratislava 1976.

 Internet:

 onet.pl


Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (3) Brak komentarzy
9.5.2011 (22:11)

Świetne :D ^^ ....Bardzo dużo :D Tego mi było trzeba :-> DZIĘKI ^^

11.4.2009 (15:48)

Czy Czarnobyl nie jest na Ukrainie?

15.11.2007 (16:58)

bradzo dobra praca ! wielkie dzieki :P

Typ pracy