profil

Akt administracyjny

drukuj
satysfakcja 64 % 22 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

W demokratycznym państwie prawa, administracja publiczna podejmuje działania w formach określonych przez prawo. Wśród podstawowych form działania administracji publicznej określonych przez prawo, należy wymieni następujące:
- akty administracyjne,
- akty normatywne,
- formy działań faktycznych,
- umowy.
Temat mojej pracy dotyczy aktów administracyjnych. Celem pracy jest dokonanie charakterystyki i podziału aktów administracyjnych w oparciu o dostępną literaturę. Akt administracyjny to władcze działanie prawne organu administracji skierowane na wywołanie konkretnych, indywidualnie oznaczonych skutków prawnych. Jego podstawą jest przepis prawny. Akt musi pochodzić od organu uprawnionego do wydania takiego aktu, musi mieć podstawę prawną, a ponadto musi spełniać inne warunki przewidziane przez prawo, np. formy. Celem aktu jest wywołanie określonych skutków prawnych. Powiązania faktów prawnych ze skutkami prawnymi mają charakter powinnościowy, normatywny, gdyż są one ustalane bądź narzucane mocą postanowień przepisów prawa.

Skutki prawne aktów administracyjnych polegają na:
a) zmianie lub zniesieniu:
- prawa
- obowiązków
- prawa i obowiązków
b) ustalaniu prawa i obowiązków w sposób wiążący

Akt administracyjny charakteryzuje:
• władczość
• regulacja konkretnej sprawy
• wywołanie skutków prawnych

Podział aktów administracyjnych

Akt deklaratoryjny – stwierdza, że pewien stosunek prawny zaistniał. Akt ten stwarza nową sytuację prawna, przez to że to co było dotąd w sferze uprawnień czy obowiązków wynikających z aktu normatywnego (generalnego) jest w drodze takiego aktu realizowane.
Akt deklaratoryjny działa od chwili, gdy zostały spełnione przesłanki, z którymi dany przepis wiąże określone uprawnienia bądź obowiązki.

Akt konstytutywny – ma charakter twórczy; tworzy, zmienia lub znosi (uchyla) stosunek prawny, przy czym skutek prawny nie występuje tu z mocy prawa, ale z mocy aktu administracyjnego.
Oczywiście akt ten zostaje wydany na podstawie przepisów prawa, ale tworzy on pewien stosunek prawny. Skutek prawny powstaje z chwila wydania (ogłoszenia lub doręczenia) aktu.
Akty formalne i akty nieformalne minimum formy jest zawsze wymagane dla nie budzącego wątpliwości podania treści aktu jego adresatowi. Powinien zawierać:
- oznaczenie organu, który go wydał,
- date wydania decyzji,
- strony
- podstawę prawną
- rozstrzygnięcie uzasadnione – nie jest wymagane uzasadnienie jeżeli rozstrzygnięcie jest pozytywne
- pouczenie o przysługującym odwołaniu,
- podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji

Akty zewnętrzne – skierowane są do obywateli i osób prawnych, a nawet do organów nie posiadających osobowości prawnej, ale nie pozostających w stosunku zależności organizacyjnej od organu, który wydaje akt.

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: akt_administracyjny.doc
(0) Brak komentarzy
Nauki