profil

Wyżyny Polski

drukuj
satysfakcja 69 % 915 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Wyżyna Śląska
-zbudowana z piaskowców, zlepieńców i łupków gdzie wytworzył się węgiel kamienny, pół.-wsch. część budują dolomity, wapienie i iły w których wytworzyły się rudy cynku, ołowiu oraz żelaza
-najwyższe wzniesienie to Góra Świętej Anny (400m n.p.m.) zbudowana z wapieni i bazaltów
-na piaskach polodowcowych powstała Pustynia Błędowska
-gleby bielicowe, płowe, rędziny, rzadziej gleby brunatne
-klimat cechuje duże opady (700-800 mm), śr. roczne temp. powietrza ok.10'C
-sieć rzeczna bardzo rzadka, cieki krótkie, silnie zanieczyszczone przez przemysł, wystepuje tutaj deficyt wody
-naturalna roślinnośc zniczszona w dużym stopniu przez człowieka, występują w małej ilości prądy, buczyny, bory
-uprawia się ziemniaki, żyto, warzywa i owoce
Przemysł:
-wydobywczy-->górnictwo węgla kamiennego, rud żelaza, cynku i ołowiu, hutnictwo tych metali
-chemiczny--> produkcja włokien sztucznych i kauczuku syntetycznego w Oświęcimiu, nawozów azotowych i fosforowych w Chorzowie, Katowicach, Jaworznie
-elektromaszynowy-->maszyny i urzadzenia dla hutnictwa i górnictwa, środki transportu (tramwaje, samochody osobowe)
-mineralny
-drzewno-papierniczy
-spożywczy
-elektrownie--> GOP(Górnośląski Okręg Przemysłowy)-największy obszar górniczy w Polsce, miasta wchodzące w skład okręgu to Katowice, Gliwice, Zabrze, Bytom, Ruda Śląska, Sosnowiec, Chorzów

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska
-zbudowana z wapieni jurajskich
-cechy rzeźby: szerokie płaskowyze, skałki, głębokie doliny i wąwozy o stromych zboczach, jaskinie, zapadliska
-występują tutaj zjawiska krasowe (w dolinie Prądnika gdzie powstał Ojcowski Park Narodowy)
-surowce mineralne:rudy cynku i ołowiu w okolicach Oklusza i Zawiercia, rudy żelaza w okolicach Częstochowy
-gleby: rędziny, brunatne, płowe, bielice
-naturalna roślinność:bory, lasy bukowe i jodłowe
-rozwinęło się tutaj górnictwo i hutnictwo(rud żelaza, przemysł włokienniczy i odziezowy), główne ośrodki przemysłowe to Olkusz, Zawiercie, Częstochowa
-główne uprawy: żyto, ziemniaki, warzywnictwo i sadownictwo

Niecka Nidziańska
-obniżenenie zbudowane z margli, gipsów,

lessu, piasków i glin morenowych
-głównym bogactwem mineralnym sa gipsy, wapienie, margle
-występują tu wody mineralne siarczkowe (Busko-Zdrój, Solec Zdrój)
-gleby: rędziny, czarnoziemy, brunatne, bielice, mady (dolina Nidy)
-klimat:niewielkie opady (450-550 mm rocznie), duże amplitudy temperatur
-lasy: grądy, dąrbowy, bory mieszane
-rolcnictwo: pszenica, żyto, ziemniaki
-eksploatuje się gipsy w okolicach Pińczowa
-do celów leczniczych wykorzystuje sie siarkowe wody mineralne Busko, Solec Zdrój

Wyzyna Kielecko-Sandomierska
-zbudowana ze skał osadowych
-głowne surowce skalne to wapienie, piaskowce, zlepieńce
-najwyższą częścią wyżyny są Góry Świętokrzyskie (stare góry fałdowe, powstały podczas kaledońskich i hercyńskich ruchów górotwórczych, składają się z równoległych pasm rozdzielonych obniżeniami. Trzon tworzą Łysogóry zbudowane z piaskowców i kwarcytów, pozostałe pasma budują wapienie, piaskowce i zlepieńce. Najwyższy szczyt to Łysica 612 m npm. Stoki pokrywają rumowiska skalne (gołoborza)
-gleby:czarnoziemy, brunatne, rędziny
-największym kompleksem leśnym jest Puszcza Świętokrzyska, Puszcza Jodłowa w Łysogórach gdzie utworzono Śwętokrzyski PN
-w rejonie zwanym "Białym Zagłębiem" eksploatuje się wapienie. Najcenniejsze z nich to "marmury kieleckie", a także piaskowce, zlepieńce i kwarcyty
-przemysł elektromaszynowy: Fabryka Samochodów Ciężarowych w Starachowicach, Zakłady Metalowe w Skarżysku Kamiennej
-dawniej powstało tutaj Zagłębie Staropolskie-górnictwo,hutnictwo żelaza, które obecnie ma znaczenie historyczne
-najlepsze gleby i kilmat dla rozwoju rolnictwa występuje w okolicach Sandomierza, uprawia się tam buraki cukrowe, pszenicę, rzepak, tytoń. Rozwinięte jest także warzywnistwo i sadownictwo.
-obszar turystyczno wypoczynkowy: Świętokrzyski PN, Kielce i oklice Chęcin, Zagłebie Staropolskie (zabytki techniki z ubiegłych wieków, w "krzemionkach opatowskich" znajduje sie najstarszy w Polsce obiekt techniczny-kopalnia krzemienna sprzed 3000lat

Wyżyna Lubelska i Roztocze
-obszar ubogi w surowce mineralne, występują tu margle oraz kreda pisząca, we wsch., części Lubelszczyzny odkryto duże złoża węgla kamiennego
-występują tutaj najlepsze gleby w Polsce: czarnoziemy, rędziny, gleby brunatne na Roztoczu, przeważają bielice, rędziny, gleby brunatne
-uprawy:pszenica, buraki cukrowe, tytoń, konopie, len, chmiel, ziemniaki, żyto, jęczmień, pomidory, cebula, truskawki, jabłonie, śliwy
-największym kompleksem leśnym jest Puszcza Solska ze słynnymi progami skalnymi TANWI gdzie powstały liczne wodospady zwane "szumami", tutaj też powstał Roztoczański Park Narodowy
-klimat o cechach kontynentalizmu, opady 600-800 mm rocznie, średnie roczne amlpitudy do 22'C
-sieć rzeczna żadka, nalezy do dorzeczy Wisły i Bugu.
-zabytkowy charakter ma Zamość i Lublin
przemysł
-elektromaszynowy--> Lublin(fabryka samochodów ciężaorwych, wag, maszyn rolniczych), Świdnik (produkcja śmigłowców), Kraśnik (fabryka łozysk tocznych)
-rolno-spożywczy-->cukrownie, zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego
-cementownie w okolicach Chełma i Rejowca


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (12) Brak komentarzy
20.4.2017 (12:56)

super praca bardzo przydatna dzienki

20.9.2011 (19:35)

super praca dzieks zachecam do grania wProMt2 taki fakny metek

7.6.2011 (16:35)

pały jesteście

Geografia Polski