profil

Czynniki patologiczne wpływające na rozpad rodziny

drukuj
satysfakcja 43 % 21 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Rodzina- podstawowa grupa pierwotna gr. społeczna złożona z małżeństwa i dzieci (także adoptowanych) oraz ogółu krewnych każdego z małżonków. Naturalna gr.społ., która stanowi duchowe zjednoczenie szczupłego grona osób, skupionych we wspólnym ognisku domowym.
cechy:

 wspólne zamieszkanie, nazwisko, własność, kultura duchowa, ciągłość biologiczna,
więź oparta na szczególnie intymnych stosunkach, na powiązaniu emocjonalnym i na trwałości tej więzi
 wiara w prawdziwą łączność biologiczną, tradycję rodzinną i społ.
 posiadają wspólne cele, podobne normy moralno – społeczne,
 odczuwają poczucie odrębności swojej grupy
 nieformalna tzn. że dziecko z chwilą urodzenia naturalnie staje się członkiem rodziny;
 bez względu na liczbę dzieci jest małą grupą społeczną
 jest tą najważniejszą, niezastąpioną grupą społ. w życiu każdego człowieka,
 Występuje wzajemna odpowiedzialność za siebie w sposób naturalny
 współprzeżywanie
 więź miłości jest naturalna

"Istnieją setki analiz - pisze D. Goleman - wykazujących, że sposób, w jaki rodzice traktują dzieci - czy stosując surową dyscyplinę, czy też okazując empatię i zrozumienie, ciepło czy obojętność - ma głębokie i trwałe konsekwencje dla życia emocjonalnego dziecka."

Rodzina ma spełniać określone funkcje.
S. Słowiński podzielił funkcje rodziny na cztery grupy:

a) Funkcje rodziny względem dziecka:
- stworzenie warunków rozwoju dziecka jako osoby;
- ochrona zdrowia i życia dziecka.
b) Funkcje rodziny względem małżonków (rodziców):
- uregulowanie sfery płci;
- stwarzanie obszaru swoistej samorealizacji w roli rodzicielskiej, opiekuńczej oraz w roli gospodarza przestrzeni fizycznej i psychologicznej, a zarazem jednostki gospodarczej jaką jest rodzina.
c) Funkcje rodziny względem pokolenia dziadków:
- zabezpieczenie przed izolacją społeczną, a w razie potrzeby zaspokojenie elementarnych potrzeb bytowych;
- stworzenie obszaru swoistej samorealizacji w roli osoby w różny sposób potrzebnej.
d) Funkcje rodziny względem społeczeństwa:
- zapewnienie wymiany pokoleń - odtwarzanie pokoleń w sensie biologicznym;
- zapewnienie ciągłości kulturowej - odtwarzanie pokoleń w sensie kulturowym.a) Rodzaje i charakterystyka poszczególnych typów rodzin
( rodzina pełna, niepełna-wdowa, wdowiec, dysfunkcyjna,
adopcyjna, zastępcza, homoseksualna, heretoreksualna
 Oparta na związku małżeńskim kościelny, cywilny,
konkubinat, - podanie wyników ankiety
b) Styl oddziaływania wychowawczego
-podanie folii tabelka nr.5


2. Definicja ogólna patologii.
Określenie poszczególnych zjawisk do patologii

Patologia społeczna w socjologii zjawisko społecznego zachowania się jednostek i określonych grup społecznych sprzeczne z wartościami lub normami danej kultury.
Zwana jest również społeczną dezorganizacją lub zachowaniami dewiacyjnymi, oznacza stan zakłócenia równowagi społecznej, czego przejawem jest osłabienie więzi społecznych, utrudnienia w realizacji pewnych wartości i potrzeb, zachwianie systemu norm, oraz nieskuteczność kontroli społecznej

Zachowania patologiczne towarzyszą człowiekowi już od zarania wieków. Ludzie spożywali napoje alkoholowe, środki odurzające po to, aby uśmierzyć przykre uczucia, aby o czymś zapomnieć, aby uwolnić się od wewnętrznych zahamowań i obaw, by móc przeżyć odmienne stany świadomości, aby nawiązywać kontakty z innymi ludźmi lub po to, aby ugasić pragnienie. Poza tym już od dawien dawna istnieją inne zachowania patologiczne jak; zabijanie innych ludzi, okradanie ich, deprawowanie itp.

Dziś problem różnorodnych zagrożeń, z jakimi spotykają się dzieci, młodzież, a tak-że dorośli staje się zagadnieniem niezwykle niepokojącym z uwagi na dynamikę i powszechność pojawienia się niektórych zachowań dewiacyjnych na szeroką skalę. Poważne zaniepokojenie musi budzić zanieczyszczenie ekologiczne środowiska mogące prowadzić do osłabienia systemu immunologicznego organizmu, a tym samym do różnego typu schorzeń somatycznych, jak też obniżenia poczucia wolnej woli, co może skutkować pojawianiem się potrzeby wzmacniania psychiki różnego rodzaju środkami pobudzającymi czy uspokajającymi.
Gdzie zatem tkwią przyczyny tych zagrożeń, czy mają one charakter czynników zewnętrznych, czy też wewnętrznych - trudno określić.

Czynniki wpływające na rozwój patologii społecznej w Polsce:
o Szybki proces transformacji gospodarczej w Polsce
o Szybkość zmian przewyższa świadomość społeczna tych zmian
o Pojawienie się procesów dezintegracyjnych w społeczeństwie
o Brak odporności lub umiejętności przystosowawczych do nowych warunków ekonomiczno – gospodarczo społecznych
o Liberalizacja traktowania zjawisk społecznych, uznawanych niedawno za niekorzystnych lub wręcz patologicznych

Zjawiska patologiczne to:
a) niezgodność zjawisk społecznych ze wzorami zachowań czy postaw zawartymi w systemach normatywnych,
b) to dysfunkcjonalność wyrażająca się zakłócającym wpływem na istotne elementy dokonujących się zmian,
c) to nasilenie ilościowe zjawisk uznanych za patologiczne.37

Inaczej, można założyć, że zachowania patologiczne to takie, w których
a) istnieje aksjonormatywna ocena zachowań uważanych za patologiczne, tzn. ocena czy ktoś zachowuje się "normalnie" czy też nie,
b) że funkcjonują społeczeństwa, w których po zburzeniu przez procesy społeczne "starych" ośrodków krystalizacji wartości, nie zadziałały nowe, dostatecznie efektywne, które ukształtowałyby możliwie spójne struktury aksjologiczne,
c) że zachowania te oznaczają mniejszość statystyczną w stosunku do "normalnej" większości.

Rodzaje patologii:

o Agresja  Wobec partnera, współmałżonka
 Wobec dzieci
 Wobec zwierząt
 Wobec przedmiotów
o Uzależnienia  Alkohol
 Tytoń
 Narkomania
 Lekomania
 Telewizja
 Internet
 Telefonia komórkowa
 Praca
 Zakupy

o Bezdomność
o Dewiacje seksualne
Parafilie w zakresie obiektu
 fetyszyzm
 nekrofilia
 koprofilia
 flatufilia
 pedofilia
 gerontofilia
 zoofilia
 transwestytyzm
Parafilie w zakresie sposobu realizacji praktyk seksualnych
 sadyzm
 masochizm
 tanatofilia
 ekshibicjonizm
 frotteryzm, inaczej ocieractwo
 voyeuryzm, inaczej oglądactwo
Inne, nietypowe zaburzenia seksualne (niezaliczane do Parafilie)
 Transseksualizm - zaburzenie identyfikacji płciowej;
 Zespół dezaprobaty płci - zbiorcze określenie dla kilku zaburzeń, obejmujących m.in. transseksualizm, andromimezę i ginemimezę;
 Kazirodztwo
o Prostytucja
o Złodziejstwo ( oszustwa finansowe)
o Morderstwa

3. Czynniki patologiczne-na podstawie burzy mózgów stworzenie typologii przez grupę
4. Zatracenie norm i wartości, liberalizacja współczesnych poglądów
- pogadanka prowadzona pod kątem pytań:
o Czy współczesne rodziny pielęgnują jakieś tradycje, czy je posiadają? Jeśli tak ewentualnie, jakie?
o Jakich sfer życia dotyczą te tradycje?
o Czy posiadanie tradycji i ich pielęgnowanie podnosi wartość rodzin?
o Czy wzmacniają jej funkcjonowanie we współczesnych sytuacjach problemowych, zagrożeniach?
o Czy liberalizacja współczesnych poglądów, mody sprzyja rozwojowi patologii?
o Czy nie usypia naszej czujności?
- prezentacja foli tab .nr 1,2,6
a) Formy pomocy rodzinie
- pogadanka
b) Podanie listy ośrodków promocji rodzin oraz pomocy rodziny na terenie województwa śląskiego

BIBLIOGRAFIA :


J. Raczkowska: "Problemy Opiekuńczo-Wychowacze", nr 2, WSiP, Warszawa 1997
D. Goleman: Inteligencja emocjonalna.
S. Sławiński: Wychowanie do miłości, IW PAX, Warszawa 1993


Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy