profil

Mole- zadania rozwiązane

drukuj
satysfakcja 48 % 123 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1) masy atomowe: np.: Na-23u S-32u
2) masy cząsteczkowe np.: Na2S = 78u
3) Oblicz ilu molom żelaza odpowiada3,01*1023 atomów żelaza:

Dane:
N=3,01 * 1023
NA=6,02 * 1023
n=?

mola
4) Oblicz ile cząsteczek CO2 zawiera się w 10 molach tego związku.

Dane:
n=10moli
NA=6,02 * 1023
N=?

N= n * NA N=10 moli * 6,02 * 1023 N=6,02 * 1024
5) Określ:
a) masę molową sodu:
b) masę atomową fosforu: 31u
c) masę molową H2SO4:
d) masę cząsteczkową HNO3: 63u

6) Napisz równania poniższych reakcji oraz odczytaj je, posługując się pojęciami atomów i cząsteczek, moli i masami molowymi:

a) spalanie magnezu w tlenie:
2 Mg + O2 = 2 MgO
at- 2 cząst Mg 1 cząst O 2 cząst MgO
mole- 2 mole Mg 1 mol O 2 mole MgO
masy molowe- 48g Mg 32g O 80g MgO

b) zobojętnienie kwasu siarkowego (VI) za pomocą wodorotlenku potasu
H2SO4 + 2KOH = K2SO4 + 2H2O
at- 1 cząst H2SO4 2 cząst KOH 1 cząst K2SO4 2 cząst H2O
mole- 2 mole H2SO4 2 mole KOH mol K2SO4 2 mole H2O
masy molowe- 98g H2SO4 112g KOH 174g K2SO4 36g H2O


7) Podczas reakcji chlorku żelaza (III) z wodorotlenkiem wapnia wytrąca się nierozpuszczalny wodorotlenek żelaza (III) i powstaje chlorek wapnia.
Oblicz, ile moli wodorotlenku żelaza (III) powstaje, jeśli użyjemy do reakcji 5 moli
wodorotlenku wapnia.

5 moli x moli
Fe2Cl3 + 3Ca(OH)2 = 2Fe(OH)3 + 3CaCl
3 mole 2 mole

x = 3 mole wodorotlenku żelaza (III)

8) Amoniak (NH3) powstaje w bezpośredniej syntezie z azotu i wodoru. Oblicz masę
wodoru zużytą do otrzymania 25g amoniaku.

x g 25g
2N + 3H2 = 2NH3 x = 4,41g wodoru
6g 34g
9) Oblicz, ile wynosi gęstość tlenu w warunkach normalnych.= =
10) Oblicz, jaką gęstość zajmuje 50g azotu odmierzonego w warunkach normalnych, jeśli
jego gęstość gęstość tych warunkach jest równa 1,63 g/dm3.

Dane: Szukane:
m = 50g V = ?
Mmol = 14
d = 1,63g/dm3
Vmol = 22,4 dm3

Mmol = d * Vmol
Mmol =
Mmol = 36,51 g/mol

= 1,37 mola

V = n * Vmol
V = 1,37mola * 22,4dm3 = 30,68dm3 = 40dm3
11) Gęstość pewnego gazu w warunkach normalnych wynosi 1,63g/dm3. Oblicz masę
molową tego gazu.

Dane: Szukane:
d = 1,63 g/dm3 Mmol = ?
Vmol = 22,4 dm3

Mmol = Vmol * d
Mmol = 22,4dm3 * 1,63 = 36,5 g/mol

12) Oblicz masę tlenku magnezu powstałą podzcas reakcji 10g magnezu z 18g tlenu.

10g 18g x g
Mg + O2 = MgO
24g 32g

10g x g
Mg + O2 = MgO x = 13g (Potrzebne jest 13g O2 a jest 18g
24g 32g a więc jest nadmiar O2)

10g x g
Mg + O2 = MgO x = 16,67g tlenku magnezu
24g nadmiar 40g

13) Oblicz masę siarczanu (VI) sodu powstającą podczas reakcji 50g wodorotlenku sodu z 20g kwasu siarkowego (VI).

50g 20g x g
2NaCl + H2SO4 = Na2SO4 + 2HCl
116g 98g

x = 23,67g (Potrzebne jest 23,67g NaCl a mamy 50g = nadmiar)

20g x g
2NaCl + H2SO4 = Na2SO4 + 2HCl
nadmiar 98g 142g

x = 28,98g siarczanu (VI) sodu


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (7) Brak komentarzy
21.2.2012 (20:08)

reakcja jest blędna i jeszcze w zapisie jest kilka błędów

6.1.2010 (18:00)

Złe równanie i kilka błędów.

23.10.2009 (19:37)

Proszę o pomoc w zadaniu.Oblicz jaką objętość w warunkach normalnych zajmuje 5 moli O ?

Rozkład materiału