profil

Wskaźniki rozwoju gospodarczego - podsumowanie działu

drukuj
satysfakcja 44 % 30 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. Wskaźniki rozwoju gospodarczego: rolnictwo, przemysł, usługi.
2. Gospodarka rynkowa, a centralnie sterowana.
3. Funkcje pełnione przez przemysł i rolnictwo:
• EKONOMICZNA(wytwarzanie produktów rolnych [żywności i surowców dla przemysłu przetwórczego]).
• SPOŁECZNA (tworzenie miejsc pracy, a przez to źródeł utrzymania części ludności).
• PRZESTRZENNA (przekształcanie krajobrazu naturalnego w użytki rolne [pola orne, pastwiska, sady i ogrody]).
4. Surowce i przemysł wydobywczy:
• SUROWCE ENERGETYCZNO-CHEMICZNE (węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny)
• SUROWCE CHEMICZNE (sól kamienna, siarka, fosforyty)
• SUROWCE HUTNICZE (rudy cynku. Rudy ołowiu, rudy miedzi, rudy żelaza)
• SUROWCE SKALNE (granity, bazalty, marmury, piaskowce, wapienie, żwiry, piaski)
5. Okręgi przemysłowe i przyczyny ich lokalizacji:
• OKRĘGI:
- przemysł energetyczny
- przemysł metalurgiczny
- przemysł elektromaszynowy
- przemysł chemiczny
- przemysł mineralny
- przemysł spożywczy
• PRZYCZYNY LOKALIZACJI:
- w pobliżu występowania surowców
- dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna
- duża liczba pracowników o wysokich kwalifikacjach,
- rynek zbytu
- dostęp do wody

6.Warunki dla rozwoju rolnictwa w Polsce:
KORZYSTNE NIEKORZYSTNE
- Długi okres wegetacyjny na przeważającej części obszaru Polski (ok. 220 dni)
- Przewaga obszarów nizinnych
- Opady na większości terenów są wystarczające - Przewaga niezbyt żyznych gleb na większości obszarów


Warunki rozwoju rolnictwa w Polsce zależne od człowieka:

Strony dodatnie Strony ujemne
- Ciągniki i maszyny rolnicze posiada, co 2 lub, co 3 gospodarstwo rolne - wielkość gospodarstw rolnych (ponad połowa ogólnej liczby ma powierzchnię nie większą, niż 5ha, a tylko 6% większą niż 20ha)
- nawożenie sztuczne jest jednym z najniższych w Europie, na 1ha gruntów rolnych wysiewa się ich w Polsce 2-5 razy mniej niż w większości państw europejskich.
- liczba ośrodków doradztwa rolniczego jest za mała, większość z nich i tak słabo rozwiniętych przestała istnieć po 1990r.


7.

Transport i sposoby jego usprawnienia:

Moim zdaniem powinny być odnowione drogi. W każdym mieście są one popękane i zniszczone. Poza tym powinni wybudować więcej lotnisk, ponieważ jest ich w Polsce bardzo mało. Uregulowanie rzek przyczyniłoby się do poszerzania transportu wodnego.

8. Handel zagraniczny, to sprzedaż pomiędzy krajami różnego rodzaju towarów i usług.
9. Eksport – sprzedaż i wywóz za granicę, np. z Polski – towarów i usług.
10. Import – zakup za granicą i przywóz – np. do Polski – towarów i usług.
11. Saldo handlu zagranicznego – różnica między wartością eksportu i importu jakiegoś kraju.
12. Bilans dodatni - jeśli wartość eksportu jest wyższa od wartości importu.
13. Bilans ujemny – jeśli wartość eksportu jest niższa od wartości importu.
14. Obroty handlu zagranicznego – suma wartości importu i eksportu
15. Inwestycje zagraniczne – przepływ kapitałów z zagranicy przeznaczonych na zakup części lub całości przedsiębiorstw istniejących, bądź na budowę od podstaw nowych firm. Inwestycje zagraniczne prowadzą do przejęcia przez inwestora zagranicznego kontroli nad przedsiębiorstwami, w które zainwestował.
16. Przemysł – dział produkcji materialnej zajmujący się wydobywaniem i przetwarzaniem surowców mineralnych w sposób masowy z zastosowaniem maszyn i urządzeń technicznych przy udziale pracy i kooperacji.
17. Rolnictwo – dział gospodarki zajmujący się uprawą roślin i hodowlą zwierząt gospodarskich. W ten sposób wytwarzana jest żywność i surowce dla przemysłu lekkiego.
18. Usługi – sektor gospodarki zajmujący się zaspokojeniem różnorodnych potrzeb człowieka, oraz zapewnieniem normalnego funkcjonowania rolnictwa i przemysłu.
19. Transport – przemieszczanie w przestrzeni towarów i osób.
20. Sposoby zapobiegania katastrofom ekologicznym:
• Zlikwidować najbardziej przestarzałe huty
• Wdrażać technologie pozwalające na zmniejszanie zużycia surowców i energii
• Technologie „brudne” zastąpić ekologicznie „czystymi”
• Zmusić właścicieli zakładów do przestrzegania przepisów
• Recykling
• Budować oczyszczalnie ścieków


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy