profil

Egzamin z BHP

drukuj
satysfakcja 41 % 37 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Dyrektywy: rozwiązania legislacyjne których celem jest ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracownika ramowa 89/391/EWG ustanawia podst. zasady prewencji ryzyka zawodowego szczegółowe 89/654/EWG dotyczą miejsca pracy; 89/655/EWG dotyczą minimalnych wymagań bezpieczeństwa pracy przy użytkowaniu sprzętu roboczego.
Rodzaje szkoleń 1. wstępne: instruktaż ogólny pracownicy służby BHP instruktaż na stanowisku przeprowadzany przed dopuszczeniem do pracy, pracownika przystosowanego na inne stanowisko, ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu studenta, praktykę studencką 2.okresowe 6mcy pracodawcy, kierownicy, 12mcy pozostałe grupy pracownicze Częstotliwość szkoleń okresowych: robotnicze 3 lata – pracodawcy, pozostałe grupy pracownicze – 5 lat, 1 rok duże zagrożenie. Formy szkoleń: instruktaż, kurs, seminarium, samokształcenie kierownicze rodzaje odpowi za nie przestrzeganie BHP: służbowa/administracyjna (przełożony może ukarać pracownika), wykroczeniowa (kontrolują jednostki państwowe np. UDP, inspektor sanitarny), karna (przed sądem i prokuratorem), cywilna (odpowiada przestępca) Rodzaje nadzorów nad warunkami pracy: służbowy, państwowy, społeczny Czynniki podział: fizyczne(temp, hałas), chemiczne(substancje niebezpieczne), biologiczne. Kryteria oceny: fizyczne NDN, chemiczne NDS, biologiczne kontakt np. hałas 85dB.
Kryteria wypadku: zdarzenia związane z pracą jej czynność, przyczyna zewnętrzna, nagłość zdarzenia, uszczerbek na zdrowiu Podstawowe czynności ratownicze: 1. cucenie, utrata przytomności, niedotlenienie mózgu (podnoszenie nóg i rąk) sprawdzenie oddechu i tętna, ułożenie w pozycji bocznej 2. brak akcji serca (masaż 17 gniotów i 2 wdechy – sztuczne oddychanie). 3 krwawienie tamowanie opatrunkiem jałowym (opaska uciskowa) 4. złamania unieruchomienie Czynniki pożarnicze: materiał palny, tlen, temp zapłonu Sprzęt gaśniczy: 1. hydrant zewnętrzny i wewnętrzny 2. gaśnice proszkowe (uniwersalne), śniegowa CO2 ciekły, sprzężony czynnik tłumiący i chłodzący –85stop C, 3.koce z materiału trudnopalnego

Ergonomia interdyscyplinarna nauka zajmująca się przystosowaniem narzędzi, maszyn, środowiska i warunków pracy do autonomicznej i psychofizycznych cech i możliwości człowieka zapewniając sprawne, wydajne i bezpieczne wykonanie przez niego pracy

przy stosunkowo niskim koszcie biologicznym Celem jej jest: dopasowanie obiektu do człowieka poprzez zapewnienie mu dobrego życia, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa i komfortu psychofizycznego, jakie może on doznawać z chwilą stworzenia optymalnych warunków pracy, wypoczynku i życia rodzaje korekcyjna zajmuje się analizą już istniejących stanowisk pracy z punktu widzenia ich dostosowania do psychofizycznych możliwości pracownika oraz formułowania zaleceń zmierzających do poprawienia warunków pracy, zmniejszenia istniejących obciążeń oraz poprawę wydajności i jakości pracy koncepcyjna której celem jest takie zaprojektowanie narzędzi, urządzeń, maszyn czy całego obiektu przemysłowego aby spełniał podstawowe wymagania ergonomii. Badania prowadzone w ramach ergonomii koncepcyjnej są badaniami podst. w których dominują eksperymenty

Psychologia pracy: gałąź psychologii która bada psychikę człowieka w toku pracy w celu zwiększenia wydajności i kształtowania ważnych dla pracy zawodowej cech osobowości działy przystoso: pracy do człowieka zorganizowanie i zabezpieczenie warunków pracy dostosowanych do możliwości psychofizycznych ludzi (wygląd hali, maszyn i narzędzi, kolory, organizacja stanowiska pracy, środowisko materialne pracy) człowieka do pracy racjonalny dobór kadr ich rozmieszczenie i przygotowanie do pracy człowieka do pracy z innymi ludźmi atmosfera współpracy (pracownik- pracownik, pracownik-grupa) Osobowość całość stałych cech psychofizycznych i mechanizmów wewnętrznych regulujących zachowanie człowieka: motywy (procesy poznawcze, potrzeby) , uzdolnienia (inteligencja), temperament (typy układu nerwowego choleryk, sangwinik, flegmatyk, melancholik

Środowisko materialne pracy: fizyczne oświetlenie, hałas każde źródło emisji które nie jest pożądane jego cechy to natężenie, ultradźwięki, czas, infradźwięki NDN średnia ważona NDS najwyższe dopuszczalne stężenie; wibracje częstotliwość Hz mikroklimat wilgotność 40-75% chemiczne pyły, mgły aerozole, ciecze, ciała stałe np. drażniące, rakotwórcze biologiczne wirusy, bakterie, grzyby, organizmy żywe, zwierzęta Ryzyko zawodowe prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty w szczególności wystąpienia u pracownika niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. Instrukcja eksploatacyjna czynności i zakres kontroli przed uruchomieniem urządzenia , w trakcie pracy kontrola i zakazy, po zakończeniu pracy, sytuacje awaryjne


Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy