profil

Gramatyka

drukuj
satysfakcja 77 % 91 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. PRZEDIMKI „a” „an” „the”.
„a” – stosujemy przed rzeczownikami zaczynającymi się na spółgłoskę. Używane jedynie w liczbie pojedynczej.
Na przykład: a desk, a pen itd.
„an” - stosujemy przed rzeczownikami zaczynającymi się na samogłoskę. Używane jedynie w liczbie pojedynczej.
Na przykład: an apple, an orange itp.
„the” – stosujemy w liczbie pojedynczej i mnogiej dla rzeczy już określonych. W liczbie mnogiej nie jest obowiązkowe używanie przedimka the.
Na przykład: (the) pens, (the) apples.

Przedimki występują albo przed samym czasownikiem albo przed przymiotnikiem, który go określa.
Na przykład: a big picture

2. RZECZOWNIKI.
Rzeczowniki używane są do nazywania osób, ich zawodów, rzeczy, miejsc, pojęć abstrakcyjnych oraz wielu innych. W języku angielskim rzeczowniki często poprzedzane są określnikami. Rzeczowniki dzielą się na policzalne i niepoliczalne.
Rzeczowniki policzalne
Określają nazwy rzeczy, które można przeliczyć na sztuki
Na przykład: jeden dom, dwa domy
W związku z tym tworzą one liczbę mnogą. Z reguły liczba mnoga rzeczownika tworzy się poprzez dodanie końcówki –s do formy liczby pojedynczej.
Na przykład: book – books
Jeżeli rzeczownik zakończony jest w liczbie pojedynczej literami (s, sh, ss, o, ch, x) to liczbę mnogą tworzymy dodając końcówkę –es
Na przykład: glass- glasses, bus- buses, potato- potatoes.
Rzeczowniki zakończone literą (y) zmieniają w liczbie mnogiej (y) na (i) oraz otrzymują końcówkę –es. Reguła ta nie dotyczy rzeczowników, w których (y) poprzedzone jest samogłoską.
Na przykład: boy- boys
Na przykład: baby- babies.
Rzeczowniki zakończone bezdźwięczną głoską (f), która w pisowni zazwyczaj oznaczona jest literą (f) lub (fe) w liczbie mnogiej otrzymują –ves.
Na przykład: wife- wives
Istnieje nie wielka grupa rzeczowników, których liczba mnoga powstaje w sposób niezgodny z żadna z podanych reguł. W ich przypadku mówimy o nieregularnej liczbie mnogiej.
Na przykład:
foot- feet (stopa)
goose- geese (gęś)
louse- lice (wsza)
man- men
mouse- mice
tooth- teeth (zęby)
woman- women
Niektóre rzeczowniki tworzą liczbę mnogą przyjmując końcówkę –en.


Na przykład: child- children

Niektóre rzeczowniki występują jedynie w liczbie mnogiej.
Na przykład: jeans, stairs (schody)
Niektóre rzeczowniki mimo pozornej końcówce liczby mnogiej występują jako rzeczowniki w liczbie pojedynczej.
Na przykład: mathematics, politics.

Rzeczowniki niepoliczalne
Określają zazwyczaj materiał lub substancję lub pojęcie abstrakcyjne i dlatego nie można ich policzyć na sztuki (jedna benzyna, dwie benzyna itp.) Rzeczowniki te można jednak mierzyć jakąś miarą
Na przykład: litr benzyna, butelka mleka.
Rzeczowniki niepoliczalne występują zawsze w liczbie pojedynczej, ale nigdy niepoprzedzamy ich przedimkiem a, an. Możemy je poprzedzić jedynie wyrazem some (trochę) lub nie poprzedzać żądnym wyrazem (ale tylko jeżeli jest to rzeczownik nieokreślony bez the).

3.PRZYNALEŻNOŚĆ (DOPEŁNIACZ SAKSOŃSKI).
W języku angielskim nie istnieje odmiana rzeczownika przez przypadki. Tylko niektóre kategorie rzeczowników mają drugą formę tak zwanego dopełniacza saksońskiego.
Stosunki, które w języku polskim wyraża się za pomocą przypadków w języku angielskim wyraża się przez pozycję czasownika wobec innych wyrazów w zdaniu lub przez zastosowanie przed rzeczownikiem odpowiedniego przyimka.
Odpowiedniki polskiego, dopelniacza (kogo? czego?)wyrażamy zazwyczaj przyimkiem of
Na przykład: the car of my frend, czyli samochód mojego przyjaciela.
Polskiego celownika (komu? czemu?) przyimkiem to
Na przykład: Jon gave a rose to Mery, czyli Jon dal różę Mery.
Polskiego narzędnika (kim? Czym?) przyimkiem with
Na przykład: cutting with a knife, cięcie nożem
lub przyimkiem by
Na przykład: go by car, czyli jechać samochodem.
Polskiego miejscownika ( o kim? O czym?) przyimkiem about
Na przykład: We talk about mery, czyli rozmawialiśmy o Mery.


Dopełniacz fleksyjny
Formę dopełniacza tworzymy poprzez dodanie do liczby pojedynczej rzeczownika apostrofu (‘) i litery s, czyli ‘s.
Na przykład: John’s wife- żona Johna.
Rzeczowniki w liczbie mnogiej mające końcówkę –s lub –es, po końcowej literze dodajemy tylko apostrof (‘).
Na przykład: The students’ holidays.
Natomiast rzeczowniki, które w liczbie mnogiej nie kończą się na –s lub –es, otrzymują apostrof oraz literę –s ,czyli ‘s.
Na przykład: The children’s paradise (raj).
• Rzeczowniki złożone oraz tytuły z kilku wyrazów a także złożenia z else (jeszcze, także) przybierają końcówkę dopełniacza w ostatnim wyrazie Na przykład: Elizabeth the second’s Regin (panowanie), my father-in-law’s car. Czyli samochód mojego teścia.
• Gdy wymieniamy kilka osób posiadających coś wspólnie i łączymy ich nazwy spójnikiem and końcówkę dopełniacza dodajemy do ostatniego wyrazu. Na przykład: Jon and Merry’s aunt, John’s and Merry’s books ( gdy chodzi oddzielnie o książki Johna i książki Merry).
• Dopełniacz stosujemy przede wszystkim w odniesieniu do rzeczowników oznaczających osoby i inne stworzenia żywe a także w odniesieniu czasu, przestrzeni, miary, wagi oraz wartości. Na przykład: My dog’s tail(ogon), Three week’s holiday.
• Dopełniacza używa się niekiedy przy nazwach krajów, miast, mórz, rzek oraz planet. Na przykład: Poland’s industry (przemysł), London’s park.
• Używa się również dopełniacza fleksyjnego rzeczownika oznaczającego osobę mająca na myśli dom lub firmę tej osoby w takich wyrażeniach jak: Na przykład: At the baker’s (u piekarza), To the haindresser’s (do fryzjera), At the Jones’es (u Jonsonów).


4. PRZYSŁÓWKI.
Żeby stworzyć przysłówek do przymiotnika dodajemy –ly.
1. bad badly
2. careful carefully
3. easy easily
Wyjątki:
1. well przysłówek goud
2. hard hard

5. MUST.
czasownik modalny ‘must’ w czasie przeszłym przybiera formę ‘had to’ i w tej formie traktowany jest jako czasownik zwykły, czyli w pytaniach i przeczeniach stosowany jest z operatorem.
• Twierdzenie ‘ had to’
• Pytanie operator+ podmiot+ ‘have to’
• Przeczenie podmiot+ ‘haven’t to’


6. LIKE.
Po słowie ‘like’ używamy czasownika z końcówką –ing.
• Twierdzenie: I like_ swimming
She likes swimming.
• Pytanie: Do you like jogging?
Does she like_ dancing?
• Przeczenie: I don’t like_ watching tv.
She doesn’t like_ reading.
7. THIS, THAT, THESE, THOSE.
“THIS”- to, ta, liczba pojedyncza, coś znajduje się blisko.
„THAT”- tamten, tamta, ten, liczba pojedyncza, coś znajduje się daleko.
„THESE”- te, liczba mnoga, coś znajduje się blisko.
„THOSE”- tamte, liczba mnoga, coś znajduje się daleko

8.CAN.
Czasownik modalny. Znaczy umieć, móc, potrafić. We wszystkich osobach ma formę can.
• Can – forma czasu teraźniejszego móc, potrafić
• Could – forma czasu przeszłego mógł, potrafił
• Been able to – forma czasu przyszłego mógł. Używamy w przyszłości w znaczeniu możliwości wykonania czynności w przeszłości i zrealizowania tej możliwości.
• Can= be able to- czas teraźniejszy móc, potrafić
• Will be able to- czas przyszły będzie mógł ,będzie potrafił

9. WHO, WHICH.

KTÓRA
 WHO – DLA OSÓB
KTÓRE
 WHICH - DLA RZECZY
KTÓRY
Na przykład: Ten stolik, który jest w moim pokoju jest bardzo piękny- This table, wlicz is In my room is very beautiful, Gosia, która jest siostrą mojej przyjaciółki ma psa, Gosia, who is my sister’s friends has a dog.

10. Many, much, few, a few, little, a little, a lot of, planty of, lots of.
Wyżej wymienione wyrazy mogą występować z rzeczownikami jako ich określniki lub jako zaimki (bez rzeczownika) Na przykład: I hale many cassettes (określnik), have you got any cassette?, Yes. I have many.(zaimek).
MANY- dużo, wiele, dotyczy rzeczowników policzalnych.
MUCH - dużo, wiele, dotyczy rzeczowników nie policzalnych.
FEW(negatywnie) – niewiele, bardzo mało, dotyczy rzeczowników policzalnych.
A FEW(bardziej pozytywnie, niewiele) – kilka, dotyczy rzeczowników policzalnych.
LITTLE – niewiele, bardzo mało, rzeczowniki niepoliczalne.
A LITTLE – trochę, dotyczy rzeczowników niepoliczalnych.
A LOT OF, PLANTY OF (więcej niż trzeba), LOTS OF- dużo, wiele, dotyczą rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych.


11. SOME, ANY.
SOME – jakieś, kilka, trochę. Używamy w twierdzeniu w liczbie mnogiej z rzeczownikami nie policzalnymi i policzalnymi.
ANY- żadnych. Używamy w pytaniach i przeczeniach.
Jednak przy oferowaniu, bądź prośbach używamy Some (pytanie) Na przykład: Would you like some tea??

ZŁOŻENIA:
Someone – ktoś
Somebody – ktoś
Something – coś
Somewhere – gdzieś

Anybody – niktprzeczenie
Ktoś  pytanie
Ąnyone – nikt przeczenie
ktoś pytanie
Anything – nic przeczenie
cośpytanie
Anywhere – nigdzie przeczenie
gdzieś pytanie

Nothing – nictwierdzenie
Noone – nikt twierdzenie
Nowhere - nigdzie twierdzenie

12. LET’S & STALL.
LET’S – Używamy w twierdzeniach. Let’s – let us. Tłumaczymy jako zróbmy, pojedzmy, przejedzmy, wypijmy, zjedzmy. Ja+ ktoś.
Na przykład: let’s go to the ciemna, let’s drink a coffee, let’s eat a dinner.
UWAGA!!!
Let me think- niech pomyśle.
Let me see- niech zobaczę.

SHALL – Używamy w pytaniach, twierdzeniach i przeczeniach. Shall- pierwsza osoba liczby pojedynczej i mnogiej.

Shall I
 możemy, mogę
Shall we

Na przykład: Shall I go to the toalet?, Shall we go to buy cigarettes?.13. OKREŚLENIA CZASU.
ALWAYS – zawsze
USUALLY – zazwyczaj
OFTEN – często
SOMETIMES – czasami
NEVER – nigdy
SELDOM– rzadko
NOW – teraz
AT THE MOMENT – w tym momencie
SUDDENLY – nagle
IMMEDIATELY, AT ONCE – natychmiast
YESTERDAY – wczoraj
A YEAR/ MONTH/ WEEK AGO – rok temu, miesiąc temu, tydzień temu
LAST YEAR /WEEK /NIGHT – ostatniego roku, ostatniego tygodnia, ostatniej nocy
SINCE – od
FOR – od (przez)
RECENTLY – ostatnio
LATELY – ostatnio
JUST – właśnie
ALREADY – już
YET – jeszcze(w zdaniu przeczącym) już (w zdaniu pytającym)
EVER – kiedykolwiek
STILL – ciągle
BEFORE – zanim, przed
THEN– potem
UNTIL – do czasu
ALL DAY YESTERDAY – cały wczorajszy dzień
ALL NIGHT – cała noc
FROM... TO... –od…do…
WHILE- podczas gdy
TODAY – dziś
TOMORROW – jutro
EARLY – wcześnie
TO – żeby, aby
NEXT – następny
SOON – wkrótce, niebawem
IN… - za…

14.OKRESY WARUNKOWE.
1 okres warunkowy- Przyszłość, jest duże prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia.

FIUTURE SIMPLE
SIMPLE +IF +PRESENT
CZASOWNIKI MODALNE

CAN
MAY +IF +SIMPLE
SHOULD PRESENT

2 okres warunkowy- Przyszłość i teraźniejszość, prawdopodobieństwo zdarzenia około 50%.

WOULD +BEZOKOLICZNIK +IF +SIMPLE
PAST

3 okres warunkowy- Przeszłość, prawdopodobieństwo nie możliwe 0%.

WOULD +HAVE +TRZECIA +IF +PAST
FORMA PERFEKT
CZASOWNIKA


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (3) Brak komentarzy
10.5.2011 (18:09)

yhm no może być ^.^

4.1.2011 (17:12)

Fajnie normalnie super !! ;D

25.5.2008 (20:41)

SUPCIO:)))BARDZO MI SIĘ PERZYDALO:))