profil

Administracja publiczna.

drukuj
satysfakcja 51 % 57 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Administracja publiczna –to ogół organów władzy wykonawczej i ich urzędów powołanych do realizacji zadań państwa określonych w przepisach prawnych. Administracja publiczna dzieli się na –urzędową (państwową) – samorządową. W ujęciu funkcjonalnym administracja publiczna oznacza działalność państwa i samorządów polegająca na organizowaniu pracy i realizacji zadań określonych w właściwych przepisach prawa. Rodzaje administracji ze względu na pełnione funkcje –ingerująca, -świadcząca usługi(paszporty dowody prawo jazdy akty zgonu urodzenia itp.) –zarządzająca infrastrukturą.
Prawo administracyjne- jest klasyfikowane jako jedna z podstawowych gałęzi prawa materialnego. Jest to ogół norm regulujących organizację i zadania administracji przedmiot i formy jej działalności a także powstające w rezultacie działalności stosunki prawne oraz tryb postępowania przed organami administracji publicznej. Władztwo administracyjne oznacza możliwość jednostronnego wydania przez upoważnione ograny adm. Publicznej nakazów zakazów zezwoleń i koncesji bez konieczności uzgadniania ich treści z innymi podmiotami z możliwością stosowania w różnych formach przymusu w przypadku niepodporządkowania się zawartym w nich decyzją.
Akt normatywny (inaczej akt prawodawczy, akt prawotwórczy, źródło prawa) – władcze wyrażenie woli organu stanowiącego prawo, wydane z zachowaniem właściwego trybu i (w odróżnieniu od aktów administracyjnych) skierowane do generalnie oznaczonych adresatów. Jest to akt prawny zawierający normy prawne powszechnie obowiązujące (np. ustawa) lub obowiązujące tylko określoną grupę adresatów (np. akt prawa miejscowego). Akt administracyjny, jedna z prawnych form działania administracji publicznej; jednostronne, władcze oświadczenie woli organu administracji publicznej rozstrzygające w sposób prawnie wiążący o sytuacji indywidualnie określonego podmiotu prawa w konkretnej sprawie, wydane przez ten organ w toku postępowania administracyjnego, na podstawie przepisów proceduralnego prawa administracyjnego (i w wykonaniu przepisów materialnego prawa administracyjnego). Najczęściej stosowaną formą aktu administracyjnego jest decyzja administracyjna; aktami administracyjnymi są także postanowienia, nakazy, licencje, koncesje, pozwolenia etc. Przez Prawne formy działania administracji publicznej –rozumiemy sposoby wykonywania przez nią określonych zadań zgodnie z przepisami prawa i posiadanymi kompetencjami.

Typowe formy prawne działania administracji publicznej – akty normatywne –akty adm. –przyrzeczenia administracyjne – umowy cywilno prawne –porozumienia administ. –czynności społeczno organizatorskie –czynności materialno techniczne Cechą charakterystyczną porozumienia administracyjnego jest to, że jego stronami są organy administracji publicznej. Właśnie to pozwala odróżnić go od umowy administracyjnej. Układ podmiotowy kształtuje się w zależności od treści porozumienia administracyjnego .Porozumienie takie jest instrumentem organizowania działalności podmiotów w sferze przydzielonych im zadań, w szczególności obejmować może sferę stosunków administracyjno prawnych.


Przydatna praca? Tak Nie
Podobne prace:
(0) Brak komentarzy
Typ pracy