profil

Co to jest misja przedsiębiorstwa

drukuj
satysfakcja 61 % 28 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Co to jest misja przedsiębiorstwa ?
To zestaw wartości akcentujący specyficzną rolę danej organizacji na rzecz otoczenia, tym samym uzasadniających istnienie danej jednostki.
Misja jest ukonkretnieniem pomysłu na przedsiębiorstwo. Misja tworzy osobowość organizacji. Powinna odpowiadać na pytania: - po co istnieje przedsiębiorstwo, - do czego dąży, - określenie zbioru klientów, - jakie zaspokaja potrzeby

Jakie są typowe cele przedsiębiorstwa ?
Cele przedsiębiorstwa :
- zysk
- wysoka marża handlowa
- wzrost sprzedaży
- wzrost udziału w rynku
- zmniejszenie ryzyka działania
- zmniejszanie kosztów handlowych
- innowacyjność w zakresie metod prezentacji i sprzedaży towarów
- kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy, czyli wzrostu zaufania klientów i innych podmiotów do firmy i jej znaku firmowego.

Czym jest strategia przedsiębiorstwa ?
Strategia pokazuje, jak dotrzeć do wytyczonego celu. Wybór określonej strategii dokonuje się poprzez opracowanie różnych wariantów działania, następnie dokonanie ich oceny po wnikliwej analizie i na końcu następuje wybór najlepszej strategii uwzględniającej warunki przedsiębiorstwa, jak i warunki zewnętrzne, dotyczące np. konkurencji.

Wyjaśnij różnicę między pojęciami: kierowanie i zarządzanie ?
Kierowanie to bezpośrednio oddziaływanie na pracownika lub zespoły pracowników w celu wywołania zachowań odpowiadających woli i celom kierownictwa. Więc kierowanie jest wywieraniem wpływu na ludzi przez ich motywowanie, czyli pobudzanie.
Zarządzanie oznacza koordynowanie pracy zespołów ludzkich w procesie wykorzystywania zasobów kapitałowych i środków rzeczowych dla osiągnięcia, w sposób jak najbardziej efektywny , przyjętych celów

Kierowanie obejmuje zatem wyższy zakres działania niż zarządzanie. Dotyczy ono ludzi, podczas gdy zarządzanie jest procesem obejmującym nie tylko kierowanie, lecz także wykorzystywanie zasobów rzeczowych i kapitałowych.


Omów podstawowe funkcje kierownicze ?
Planowanie polega na wytyczaniu celów działania na przyszłość na podstawie przewidywanych warunków działania , a także na określeniu sposobów osiągnięcia wyznaczonych celów.

Plany mają postać pisemną, co pozwala na systematyczne porównywanie założeń przyjętych do planu z wielkościami faktycznie osiąganymi przez przedsiębiorstwo i umożliwia wprowadzenie koniecznych korekt. Dzięki planowaniu przedsiębiorstwo zmniejsza ryzyko swojej działalności
Organizowanie obejmuje połączenie w całości elementów niezbędnych do działania , tj. ludzi, środków i przedmiotów pracy oraz środków finansowych. W ramach tej funkcji następuje przypisanie konkretnych zadań poszczególnym wykonawcom lub zespołom, czyli dokonanie podziału wszystkich zadań na poszczególnych wykonawców, a następnie określenie metod działania i współdziałania, terminów realizacji całości działania i poszczególnych jego etapów. Organizacja musi być koordynowana, bowiem jej członkowie mogą mieć często różne , czasem sprzeczne, interesy
Kontrola polega na porównywaniu faktycznych rezultatów działania z przyjętymi założeniami. Jest ona prowadzona na każdym etapie działania tak, aby jak najwcześniej zauważone zostały odchylenia i ewentualne nieprawidłowości. Im wcześniej bowiem zostaną one dostrzeżone, tym łatwiej można przeprowadzić pewne korekty, umożliwiające osiągnięcie wytycczonych celów
Kierowanie polega na nakłanianiu pracowników i ich zespołów do wykonywania określonych zadań. Zadania te są już wyznaczone poprzez planowanie i organizowanie. Nakłanianie może mieć z jednej strony formę zachęty lub namowy, z drugiej zaś przymusu.

Omów istotę kierowania demokratycznego i dyrektywnego ?
Kierowanie demokratyczne występuje wtedy , gdy wszyscy pracownicy współdziałają w podejmowaniu decyzji . demokratyczny kierownik zasięga rady pracowników, przekonuje ich o słuszności podejmowanych wspólnie decyzji, uzyskuje tym samym aprobatę realizowanych działań. Daje to gwarancje prawidłowego rozstrzygnięcia trudnych spraw, a także stwarza atmosferę wspólnoty, łączącej cały zespół pracowników.

Kierowanie dyrektywne w przeciwieństwie do kierowania demokratycznego , załoga nie bierze udziału w kierowaniu , a jedynie słucha szczegółowo sprecyzowanych poleceń. Kierownik autokratyczny samodzielnie kieruje, nie słuchając rad pracowników, rezygnując z ich doświadczenia, inicjatywy i chęci do samodzielnego działania. Skrajnym przykładem kierownika autokratycznego jest kierownik despota, który traktuje wszystkich ,,z góry”, lekceważy pracowników przekonany o tym, że jest mądrzejszy od wszystkich. Kierownik taki jest despotyczny, a jednocześnie łasy na pochlebstwa.

Wskaż różnicę miedzy kierowaniem zachowawczym i aktywnym ?
Kierowanie zachowawcze polega na nastawieniu się na bieżące wykonywanie zadań oraz na dążeniu do zaniechania jakichkolwiek zmian. Decyzje podejmowane przez biernych kierowników nie zawierają nowych elementów, są jedynie powtórzeniem decyzji podejmowanych wcześniej, nie uwzględniają zmieniających się warunków działania przedsiębiorstwa, co hamuje rozwój i postęp w przedsiębiorstwie

Kierowanie aktywne (innowacyjne, rozwojowe) polega na dążeniu kierownika do dynamicznego rozwoju i wyższego poziomu funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Na czym polega pobudzanie pracowników i jakie są sposoby jego realizacji?
Pobudzanie jest jednym z trzech warunków wzrostu efektywności pracy ; pozostałe to kwalifikacje i możliwość działania.
Pobudzanie realizuje się przede wszystkim przez stosowanie systemów płac wiążących efekty pracy z wysokością wynagrodzenia.
Cel motywacji:
Uszczegóławiając można powiedzieć, że najważniejszym celem motywacji jest pobudzanie pracowników do:
- realizacji powierzonych zadań na poziomie akceptowanym przez organizację,
- dodatkowego wysiłku pozwalającego przekraczać zadania pod względem ilości i jakości,
- poszanowania tych wartości, które organizacja uznaje za cenne, a które tworzą jej zasoby kulturowe ( solidność, terminowość, dyscyplina pracy),
- rozwoju osobowego i zawodowego,
- podejmowania trudniejszych i bardziej odpowiedzialnych ról organizacyjnych.

Aktywnością człowieka kierują różne cele, do których on dąży, cele, które są wynikiem cenionych przez niego wartości, jego wiedzy i doświadczenia, posiadanych aspiracji i sposobu myślenia. Łatwiej wyzwalać motywację wtedy gdy w firmie prowadzone jest sprawne zarządzanie tj. umożliwia ono łączenie celów indywidualnych pracowników z celami firmy. Jeżeli pracownik identyfikuje swoje interesy z interesami firmy, staje się bardziej podatny na różne oddziaływania motywacyjne, zmierzające do optymalnej realizacji jej celów, zwłaszcza gdy ma świadomość wpływu własnej pracy na ich urzeczywistnianie.Na czym polega controlling ?
Jedną z najnowszych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem jest controlling.

O ile sposób prezentowania celów dla controllingu może być jasno określony, to późniejsza jego realizacja może nie wydawać się taka prosta.

Związane jest to częściowo z odmiennego spojrzenia na controlling z pozycji przed i po wdrożeniu. Ponadto niejednakowe definiowanie controllingu stwarza różne jego postrzeganie w procesie wdrażania.

Definicje controllingu są różne, ale praktycznie w każdej z nich podkreśla się istnienie pewnego szerszego, obejmującego wiele działów, systemu.

Możemy posługiwać się uproszczoną definicją, według której controlling to proces porównywania stanu pożądanego, czyli tego, do którego dążymy, który założyliśmy sobie na początku działań, ze stanem rzeczywistym.

Controlling to:
- System kierowania przedsiębiorstwem (jako ponadfunkcyjny instrument zarządzania).
- Proces sterowania zorientowany na wynik przedsiębiorstwa, realizowany poprzez planowanie, kontrolę i sprawozdawczość (jako koncepcja sterowania).
- Ogólna metoda, narzędzie, instrument zarządzania wspomagający tradycyjne funkcje zarządzania. Controlling jako system to cały zbiór uporządkowanych metod, miedzy którymi występują zależności dotyczące warunków, zasad i sposobów ich stosowania.
- Nowoczesna metoda kierowania przedsiębiorstwem, zbiór reguł, który ma pomagać (przede wszystkim kadrze kierowniczej) w osiąganiu wyznaczonych celów, jest także systemem rachunkowości zarządczej.
- Kompleksowe skoordynowane zarządzanie przedsiębiorstwem w aspekcie optymalizacji określonych celów.
- System zarządzania koordynujący procesy planowania, kontroli oraz zasilania w informacje i umożliwiający tym samym sterowanie przedsiębiorstwem z punktu widzenia wyznaczonych celów; controlling nie zastępuje zarządzania, ale wspomagając, opiniując i doradzając czyni zarządzanie możliwym.
- Oznacza system sterowania organizacją, zorientowany na wyniki i realizowany poprzez planowanie, kontrolę i kierowanie. Jest więc ponadfunkcyjnym instrumentem zarządzania, który powinien wspierać kadrę kierowniczą przy podejmowaniu decyzji i tworzeniu mechanizmów skutecznego sterowania, pozwalających na osiąganie wysokiej efektywności zarządzania.Celem controllingu jest przeprowadzenie korekt i sprawowanie nadzoru różnymi dziedzinami działalności firmy. Jest to proces kompleksowy, w którym dochodzi do scalenia czynności koordynacyjnych, kontrolnych, informacyjnych i planistycznych. Ten strategiczny cel controllingu realizowany jest przez tworzenie odpowiednich struktur i procedur wewnętrznych oraz integrowanie celów. Controlling we współczesnych organizacjach można przyrównać do busoli wyznaczającej kierunek rozwoju i wskazującej prawidłowość (lub nieprawidłowość) realizacji tego kierunku.
System controllingu obejmuje wyszukiwanie i rozpoznawanie celów, właściwej drogi ich realizacji oraz tzw. wąskich gardeł. Wyodrębnienie a następnie likwidacja lub redukcja najsłabszych ogniw organizacji jest naczelnym zadaniem controllingu dzięki czemu możliwy jest późniejszy sprawny rozwój organizacji. System controllingu nie służy jedynie kontrolowaniu lecz w większym stopniu zapobieganiu. Możliwe odchylenia powinny być wykrywane wcześniej jeszcze przed ich wystąpieniem.
Skonstruowanie sprawnego systemu controllingu wymaga precyzyjnego określenia relacji miedzy kadrą kierowniczą a zespołem kontrolnym. Wdrożenie controllingu ma pełne uzasadnienie i jest racjonalne jedynie wówczas gdy zarządzanie przedsiębiorstwem ma charakter zdecentralizowany. Controlling jest zorganizowany w zespołach zadaniowych wmontowanych w ramową strukturę organizacyjną. Do najczęściej tworzonych obszarów zadań controllingu realizowanych w ramach zespołów zadaniowych zaliczamy: produkcję, marketing oraz finanse. Między tymi obszarami zachodzi współzależność, oddziaływają one na siebie.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
26.11.2009 (18:32)

przyda się na zarządzanie. dzięki

Typ pracy