profil

Wietrzenie skał

drukuj
satysfakcja 54 % 75 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

9 Wietrzenie skał, jeden z podstawowych procesów zmieniających powierzchnię Ziemi, polegający na rozluźnianiu, rozkruszaniu oraz chemicznej przemianie litych skał i przekształcaniu ich w skały luźne. Wietrzenie odbywa się pod wpływem oddziaływania różnorodnych czynników zewnętrznych: atmosfery, hydrosfery i biosfery. Zachodzi na powierzchni Ziemi oraz w przypowierzchniowej warstwie skorupy ziemskiej o miąższości od kilku do kilkudziesięciu m. Grubość tej warstwy zależy m.in. od: rodzaju skał, wysokości poziomu wód gruntowych, występowania zjawiska wiecznej marzłoci.

Rodzaje wietrzenia
1) Wietrzenie fizyczne - rodzaj wietrzenia powodujący zmiany fizyczne, czyli rozpad skały. W zależności od oddziałującego czynnika wyróżnia się:
a)wietrzenie mechaniczne insolacyjne (termiczne), zachodzące pod wpływem następującego na przemian nagrzewania (promieniami słonecznymi) i oziębiania powierzchni skały
b) wietrzenie mechaniczne mrozowe (kongelacja), zachodzące pod wpływem częstych zmian temperatury z dodatniej na ujemną i na odwrót
c) wietrzenie mechaniczne solne (eskudacja), zachodzące pod wpływem krystalizacji soli
d) wietrzenie mechaniczne ilaste (deflokulacja), zachodzące pod wpływem nasiąkania wodą skał ilastych,
e) wietrzenie mechaniczne organiczne - zachodzi pod wpływem mechanicznego oddziaływania organizmów
roślinnych i zwierzęcych
2) Wietrzenia chemiczne - rodzaj wietrzenia doprowadzający do zmian chemicznych, czyli rozkładu skały. Wietrzenie chemiczne zachodzi na skutek:
a) rozpuszczania
b) utleniania
c) uwęglanowienia
d) uwodnienia
e) hydrolizy (rozkładu minerałów na część kwaśną i zasadową)

10 Wśród 112 pierwiastków 88 to metale. Metale stanowią 10% masy pierwiastków występujących w
przyrodzie. Niektóre występują w stanie wolnym tzw. Szlachetne np. złoto inne występują w postaci tlenków, soli, wodorotlenków.

Właściwości metali:

Wspólne:
- stały stan skupienia,
- barwa srebrzysto-biała
- połysk metaliczny,
- kowalność i ciągliwość,
- dobry przewodnik prądu i ciepła.

Różnice:
- twardość,
- temperaturo topnienia,
- gęstość,
- aktywność chemiczna

11 Niektóre metale otrzymuje się motodą aluminoterapii.

Proces ten polega na redukcji tlenków metali
przy urzyciu sproszkowanego glinu w wysokiej temperaturze (np. Cr). Drugim sposobem jest metoda elektrolityczna, któ®a prowadzi do otrzymania metali o wysokim stopniu czystości.

12 a) Mosiądz - stop miedzi i cynku zawierający do 40% tego metalu. Mosiądze mogą zawierać także dodatki takich metali jak ołów, aluminium, cyna , mangan, żelazo i chrom oraz krzem.
Mosiądze stosuje się na wyroby armatury, osprzęt odporny na wodę morską, śruby okrętowe, okucia budowlane, np. klamki. Na elementy maszyn w przemyśle maszynowym, samochodowym, elektrotechnicznym, okrętowym, precyzyjnym, chemicznym. Ważnym zastosowaniem mosiądzu jest produkcja instrumentów muzycznych.

b) Brąz - stop miedzi z innymi metalami i ewentualnie innymi pierwiastkami, w którym zawartość miedzi zawiera się w granicach 80-90% wagowych
Zastosowanie brązów jest ograniczone ze względu na ich wysoką cenę. Brązy dzieli się na brązy do obróbki plastycznej, dostarczane w formie wyrobów hutniczych – blach, pasów, taśm, prętów, drutów i rur oraz brązy odlewnicze dostarczane w postaci sztab lub kęsów. Brązy odlewnicze stosuje się do odlewania części i elementów do zastosowań podobnych jak w przypadku brązów do obróbki plastycznej oraz do odlewania pomników.

c) Draluminium (skrótowo: dural) to ogólna nazwa stopów metali, zawierających głównie aluminium, któremu towarzyszy domieszka miedzi (2.0-4.9 %), manganu (0.3-1.0 %), magnezu (0.15-1.8 %), krzemu i innych składników w łącznej ilości 6 do 8%, przeznaczony do obróbki plastycznej
Zastosowanie: m.in. w lotnictwie do części konstrukcyjnych, niegdyś także do ram naziemnych pojazdów sportowych, itp.

d) Stal – stop żelaza z węglem plastycznie obrobiony i plastycznie obrabialny o zawartości węgla nie przekraczającej 2,06%.
Stal dostarczana jest w postaci różnorodnych wyrobów hutniczych - wlewki, pręty okrągłe, kwadratowe, sześciokątne, rury okrągłe, profile zamknięte i otwarte, blachy

13 Korozja jest to stopniowe niszczenie tworzyw metalowych i niemetalowych pod wpływem chemicznego i elektrochemicznego oddziaływania środowiska w wyniku którego zmieniają się stan i właściwości niszczonego tworzywa. W przypadku metali rozróżnia się korozję chemiczną i elektrochemiczną.

Pasywacja - proces, w którym substancja aktywna chemicznie w danym środowisku wytwarza na swojej powierzchni powłokę pasywną, utworzoną z produktów reakcji tej substancji z otoczeniem. O pasywacji mówimy wtedy, gdy powłoka ta jest całkowicie odporna na dalsze reakcje chemiczne z tym środowiskiem i jednocześnie na tyle szczelna, że stanowi barierę ochronną dla reszty substancji, którą otacza.
Proces pasywacji odnosi się zasadniczo do metali. Może być procesem naturalnym, wynikającym z właściwości danego metalu w danym środowisku, lub też może być procesem sztucznie wywołanym przez człowieka. Nie wszystkie metale ulegają naturalnej pasywacji, a ponadto pasywacja ta przebiega odmiennie dla różnych środowisk.

14 Dzisiejsza medycyna ma na swojej liście ok. 20 pierwiastków potrzebnych człowiekowi. Dzieli się je na makroelementy, czyli te występujące w większych ilościach w naszych organizmach (wapń, fosfor, sód, potas, żelazo, magnez i siarka) oraz mikroelementy zwane również pierwiastkami śladowymi, których nosimy w sobie mniej

Mikro i makroelementy niezbędne są do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin.Dostarczane są one za pomocą liści i korzeni. Natomiast dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmów zwierzęcych i człowieka dostarczane są przy pomocy pożywienia i wody. Ich niedobór lub nadwyżka mogą wywołać nieprawidłową przemianę materii,co może doprowadzić do zaburzeń w funkcjonowaniu organizmów. Zarówno ich nadmiar, jak i niedobór może upośledzać rozwój organizmu i jego prawidłowe funkcje fizjologiczne. Mikroelementy będące metalami (np. miedź, żelazo, mangan, cynk) wchodzą w skład struktury chemicznej ważnych dla życia roślin i zwierząt enzymów; inne (np. kobalt) są składnikami witamin (kobalamina, wit. B12), brak jodu objawia się niedoczynnością gruczołu tarczycy i jego rozrostem, fluor uczestniczy w tworzeniu się szkliwa zębów. Wpływają na wzrost, rozwój i rozmnażanie się organizmów.


Przydatna praca? Tak Nie
Polecane prace:
Komentarze (1) Brak komentarzy
2.4.2011 (14:40)

dodalabym jeszcze ze wietrzenie insolacyjne Może występować w dwóch formach :
-rozpad ziarnisty zachodzi w skałach, których minerały mają różną rozszerzalność cieplną. Następuje nierównomierne rozszerzanie się i kurczenie minerałów. Powoduje to rozpad skały na drobne ziarna.
-łuszczenie się skały(wietrzenie skorupowe) polega na odrywaniu się jej przypowierzchniowej warstwy, która jest najbardziej narażona na zmiany temperatury. oprocz tego praca calkiem ok ;)
Szczegółowe badania wykazały, że przy wietrzeniu insolacyjnym niezbędna jest obecność wody.

Typ pracy