profil

satysfakcja 71 % 251 głosów

Rachunkowość aktywa pasywa sciaga

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

Aktywa
I Wartości niematerialne i prawne
1.Koszty zakończonych prac rozwojowych
2.Wartość firmy
3.Inne wartości niematerialne i prawne(licencje i oprogramowania)
II. Rzeczowe aktywa trwałe
1.środki trwałe
a)grunty
b)budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej
c)urządzenia techniczne i maszyny
d)środki transportu
e)inne środki trwałe.
2.środki trwałe w budowie
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
1.Nieruchomości
2.Wartości niematerialne i prawne
3.Długoterminowe aktywa finansowe
a)udziały lub akcje
b)inne papiery wartościowe
c)udzielone pożyczki
d)inne długoterminowe aktywa finansowe
4.Inne inwestycje długoterminowe
B. Aktywa Obrotowe
I. Zapasy
1.Materiały
2.Półprodukty i produkty w toku
3.Produkty gotowe
4.Towary
II. Należności krótkoterminowe
1.z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty :
a)do 12 mc
b)powyżej 12 mc
2.z tytułu podatków dotacji ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
3.Inne
III. Inwestycje krótkoterminowe
1.Krótkoterminowe aktywa finansowe
a)udziały lub akcje
b)inne papiery wartościowe
c)udzielone pożyczki
d)inne krótkoterminowe papiery wartościowe
e)środki pieniężne i inne aktywa finansowe
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach
-inne środki pieniężne
-inne aktywa pieniężne
2.Inne inwestycje krótkoterminowe

Pasywa
A. Kapitał(fundusz )własny
I. Kapitał podstawowy
II. Kapitał zapasowy
III. Kapitał z aktualizacji wyceny
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe
V. Zysk (strata)z lat ubiegłych
VI. Zysk (strata ) netto
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Zobowiązania długoterminowe
1.kredyty i pożyczki
2.z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
3.inne zobowiązania finansowe
4.inne
II. Zobowiązania krótkoterminowe
1.kredyty i pożyczki
2.z tytułu dłużnych papierów wartościowych
3.inne zobowiązania finansowe
4.z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności
a)do 12 mc
b)powyżej 12 mc
5)zobowiązania wekslowe
6)z tytułu ceł ubezpieczeń innych świadczeń
7)z tytułu wynagrodzeń
8)inne
9)fundusze specjalne


Autor neko_1
Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (0) Brak komentarzy zobacz wszystkie
Typ pracy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.