profil

Rachunkowość aktywa pasywa sciaga

drukuj
satysfakcja 70 % 304 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Aktywa
I Wartości niematerialne i prawne
1.Koszty zakończonych prac rozwojowych
2.Wartość firmy
3.Inne wartości niematerialne i prawne(licencje i oprogramowania)
II. Rzeczowe aktywa trwałe
1.środki trwałe
a)grunty
b)budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej
c)urządzenia techniczne i maszyny
d)środki transportu
e)inne środki trwałe.
2.środki trwałe w budowie
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
1.Nieruchomości
2.Wartości niematerialne i prawne
3.Długoterminowe aktywa finansowe
a)udziały lub akcje
b)inne papiery wartościowe
c)udzielone pożyczki
d)inne długoterminowe aktywa finansowe
4.Inne inwestycje długoterminowe
B. Aktywa Obrotowe
I. Zapasy
1.Materiały
2.Półprodukty i produkty w toku
3.Produkty gotowe
4.Towary
II. Należności krótkoterminowe
1.z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty :
a)do 12 mc
b)powyżej 12 mc
2.z tytułu podatków dotacji ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
3.Inne
III. Inwestycje krótkoterminowe
1.Krótkoterminowe aktywa finansowe
a)udziały lub akcje
b)inne papiery wartościowe
c)udzielone pożyczki
d)inne krótkoterminowe papiery wartościowe
e)środki pieniężne i inne aktywa finansowe
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach
-inne środki pieniężne
-inne aktywa pieniężne
2.Inne inwestycje krótkoterminowe

Pasywa
A. Kapitał(fundusz )własny
I. Kapitał podstawowy
II. Kapitał zapasowy
III. Kapitał z aktualizacji wyceny
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe
V. Zysk (strata)z lat ubiegłych
VI. Zysk (strata ) netto
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Zobowiązania długoterminowe
1.kredyty i pożyczki
2.z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
3.inne zobowiązania finansowe
4.inne
II. Zobowiązania krótkoterminowe
1.kredyty i pożyczki
2.z tytułu dłużnych papierów wartościowych
3.inne zobowiązania finansowe
4.z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności
a)do 12 mc
b)powyżej 12 mc
5)zobowiązania wekslowe
6)z tytułu ceł ubezpieczeń innych świadczeń
7)z tytułu wynagrodzeń
8)inne
9)fundusze specjalne


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy