profil

Tlenki, Kwasy, Sole, Wodorotlenki- wiadomości ogólne

drukuj
satysfakcja 66 % 249 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Tlenki

Tlenki są to związki tlenu z innymi pierwiastkami.
ExOy E - dowolny pierwiastek chemiczny O – tlen X- liczba naturalna 1,2,3… (wartościowość)
Tlenki dzielimy na:
- Tlenki zasadowe
- Tlenki kwasowe
- Tlenki amfoteryczne
- Tlenki obojętne
Otrzymywanie:
1. Bezpośrednia reakcja pierwiastka z tlenem
2. Utlenianie tlenków, np.:
2SO2 + O2 = 2SO3
3. Redukcja tlenków:
CO2 + C = 2CO
4. Rozkład termiczny (wywołany ogrzewaniem) soli lub wodorotlenków, np.:
CaCO3 = CaO + CO2
Właściwości fizyczne:
Tlenki metali są zazwyczaj ciałami stałymi, o wysokiej temperaturze topnienia
(500 - 3000 C), nie są rozpuszczalnie w wodzie, wyjątek stanowią tlenki litowców i berylowców.
Tlenki niemetali to najczęściej gazy, rzadziej ciała stałe.
Właściwości chemiczne:
- Tlenki zasadowe - reagują z kwasami (powstaje sól), a nie reagują z zasadami.
- Tlenki kwasowe - reagują z zasadami (powstaje sól) , a nie reagują z kwasami.
-Tlenki amfoteryczne - reagują zarówno z zasadami jak i z kwasami (przeważnie z mocnymi). Produktem każdej z tych reakcji jest sól.
- Tlenki obojętne - jest to nieliczna grupa tlenków nie reagujących ani z kwasami, ani z zasadami.
Zastosowanie:
-dwutlenek azotu( I\\\\/ ) NO2 - stosowany jako środek nitrujący, utleniający, katalizator, utleniacz paliw rakietowych
-tlenek chromowy Cr2O3 – jako zielona farba mineralna o dużej trwałości
- tlenek wapnia CaO - stosowany do wyrobu zaprawy murarskiej, cementu, w leśnictwie jako środek owadobójczy

Kwasy
Kwasy są to związki składające się z przynajmniej jednego atomu wodoru i tak zwanej reszty kwasowej.
HnR H - atom wodoru R - reszta kwasowa n- liczba naturalna 1,2,3... ilość atomów wodoru równa wartościowości reszty kwasowej
Kwasy dzielimy na:
-kwasy mocne
-kwasy słabe
Otrzymywanie:
1. Większość kwasów tworzy się po przez reakcje tlenku kwasowego z wodą (SO2 + H2O= H2SO3)
2. reakcja strącania osadu (Na2SiO3 + 2HCl = H2SiO3 + 2NaCl)
3. Kwasy beztlenowe otrzymuje się przez rozpuszczenie w wodzie odpowiedniego wodorku (H2S woda H2Sroztwór wodny)
Właściwości fizyczne:
Są to zazwyczaj ciecze, żrące.

Kwas wlewa się do wody, a nie odwrotnie. Zmieniają barwę wskaźników, większość z nich jest higroskopijna.
Właściwości chemiczne:
Są one bardzo aktywne chemiczne, ulegają dysocjacji, reagują z metalami.
Zastosowanie:
W przemyśle petrochemicznym, farmaceutycznym, do produkcji tworzyw sztucznych, barwników materiałów wybuchowych.

Sole
Sole są to związki zbudowane z przynajmniej jednego atomu metalu i przynajmniej jednej reszty kwasowej
MxRy – M- atom metalu R-reszta kwasowa X i Y - liczba naturalna 1,2,3... ilość atomów metalu równa wartościowości reszty kwasowej
Sole dzielimy na:
- Sole obojętne (MxRy)
- Wodorosole (Mx(HR)y)
- Hydroksosole ([Me(OH)x]yRz)
Otrzymywanie:
1. Kwas + zasada = sól+ woda
2. Zasada + tlenek niemetalu (bezwodnik kwasowy) = sól + woda
3. Kwas + tlenek metalu (bezwodnik zasadowy)= sól + woda
4. Kwas + metal = sól + wodór
5. Tlenek niemetalu (bezwodnik kwasowy) + tlenek metalu (bezwodnik zasadowy)
Sól
6. Niemetal + metal sól
7. Kwas1 + sól1 =kwas2 + sól2
8. Sól1 + sól2= Sól3 + sól4
Właściwość fizyczne:
Są to na ogół ciała stałe, o krystalicznej budowie, najczęściej spotykane zabarwienie to białe, jednak znane są również sole o różnych barwach, np.:
CuS - czarna barwa
PbI2 - żółta
KMnO4 - fioletowa
Właściwości chemiczne:
W odróżnieniu od kwasów i zasad, sole mają tzw. charakter obojętny. Ich wodne roztwory nie powinny więc zmieniać barwy po dodaniu np. fenoloftaleiny, jednak wiele soli ulega hydrolizie, a odczyn ich roztworów może być kwaśny lub zasadowy.
Zastosowanie:
Jako kopalniane surowce dla przemysłu hutniczego, metalurgicznego, górnictwa czy budownictwa.

Wodorotlenki
Wodorotlenki są to związki zbudowane z jednego atomu metalu i przynajmniej jednej grupy wodorotlenowej. Grupa ta składa się z jednego atomu wodoru i jednego atomu tlenu i zawsze jest jednowartościowa.
M(OH)n M- atom metalu N- ilość grup wodorotlenowych, równa wartościowości metalu.

Wodorotlenki dzielimy na:
- wodorotlenki zasadowe
- wodorotlenki amfoteryczne
- wodorotlenki
Otrzymywanie:
a) Metal+ woda =wodorotlenek+ wodór
b) Tlenek metalu + woda =
wodorotlenek

Właściwości fizyczne
Są one w większości ciałami stałymi, w niektórych przypadkach rozpuszczalnymi w wodzie - wodorotlenki litowców i berylowców (za wyjątkiem Be(OH)2 i Mg(OH)2)
Właściwości chemiczne:
1. wodorotlenki zasadowe - reagują z kwasami, lecz z zasadami nie reagują.
2. wodorotlenki amfoterycznych - reagują z kwasami i zasadami. Ulegają dysocjacji
Ogólne:
Zmieniają barwę wskaźników.
Zastosowanie:
W przemyśle chemicznym, papierniczym (celuloza), w produkcji barwników, w przemyśle petrochemicznym


Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (25) Brak komentarzy
23.2.2011 (17:31)

spoko ^^ ;DD

30.1.2010 (15:21)

szkoda, że nie ma przykładowych rekcji, np. dysocjacji wodorolenków mfoterycznych, ale ogólnie ok!:)

24.11.2009 (18:27)

Świetne!

Wszystko git opisane;)

Dziękówka:)

Typ pracy