profil

Znaczenie i rodzaj usług w Polsce

drukuj
satysfakcja 63 % 179 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Znaczenie i rodzaj usług w Polsce: w tym transportu; łączności, handlu i turystyki w rozwoju społeczno-gospodarczym państwa. Wpływ współpracy Polski z międzynarodowymi organizacjami gospodarczymi na wzrost poziomu gospodarczego państwa i jego pozycję w Unii Europejskiej.


Transport: Zadaniem transportu jest przemieszczanie osób lub ładunków. Może się ono odbywać na obszarze kraju lub na obszarze międzynarodowym.
1. Transport kolejowy - początek polskiego kolejnictwa wiąże się z rokiem 1841, w którym uruchomiono połączenie kolejowe między Wrocławiem, a Ottawą i z rokiem 1848, kiedy ruszyła kolej Warszawsko-Wiedeńska. Obecnie długość linii kolejowych w Polsce wynosi 23,9 tys. km , zaś gęstość – 7,3 km / 100 km2. Transport kolejowy nadaje się najbardziej do przewożenia na dużą odległość ładunków masowych, cieczy i gazów.
2. Transport samochodowy odbywa się obecnie w zasadzie na drogach o twardej, najczęściej asfaltowej nawierzchni. Niestety drogi kołowe w Polsce pozostawiają wiele do życzenia, są także nierównomiernie rozmieszczone. Transport kołowy odbywa się przy użyciu samochodów krajowych i międzynarodowych. Produkcja samochodów, zarówno osobowych jak i ciężarowych, jest w Polsce stosunkowo niska, gdy porównać ją z produkcją w innych krajach europejskich. Zaletą transportu samochodowego jest możliwość dowiezienia pasażerów lub towarów bezpośrednio na miejsce przeznaczenia. Jego wadą jest energochłonność i szkodliwy wpływ na środowisko.
3. Transport rzeczny: Rzeki i jeziora zawsze stanowiły ważne i wygodne szlaki transportu i komunikacji. Transport rzeczny również i dzisiaj należy do najtańszych rodzajów transportu, lecz ze względu na sezonowość i koszty inwestycji nie jest w Polsce rozwijany.
4. Dostęp Polski do morza, umożliwia ożywiony rozwój gospodarki morskiej. Polskie morskie porty handlowe skupiają się w zasadzie w dwóch ośrodkach: zespole portowym Szczecin – Świnoujście oraz Gdańsk – Gdynia. Rozwijał się także ruch pasażerski. Główną rolę spełniał tu zespół Szczecin – Świnoujście, który w 1995 roku przyjął ponad 380 tys. – na ogólną liczbę ponad 450 tys. pasażerów, korzystających z usług polskiej floty morskiej.

Ważną rolę w przewozach pasażerów pełnią linie promowe, łączące Polskę ze Skandynawią. Mniejsze znaczenie ma żegluga kabotażowa, odbywająca się między portami krajowymi.
5. Ze wszystkich dziedzin transportu najszybsze tempo rozwoju i ekspansji terytorialnej wykazuje transport lotniczy. Transport lotniczy jest najszybszym, mającym największy zasięg, lecz zarazem najdroższym rodzajem transportu. Przewozi pasażerów, pocztę, wartościowe przedmioty, lekarstwa i szybko psujące się produkty. Do ożywienia ruchu lotniczego – krajowego i międzynarodowego – powinny przyczynić się z jednej strony przekształcenia własnościowe Polskich Linii Lotniczych „LOT”, z drugiej zaś perspektywa związków z Unią Europejską.
Łączność jest techniką przekazywania informacji i dzieli się na usługi pocztowe i telekomunikacyjne. W skład usług pocztowych wchodzi przede wszystkim przekazywanie korespondencji, paczek i przesyłek pieniężnych. Telekomunikacja – to telefonia, telegrafia, radiofonia, telewizja ,radio-komunikacja oraz inne wyspecjalizowane usługi. Łączność jest ważnym elementem infrastruktury technicznej, ponieważ umożliwia działalność wszystkich działów gospodarki. Niezwykle ważną formą łączności jest radio i telewizja. Zarówno radio jak i telewizja pełni ogromnie ważną rolę w kształtowaniu poglądów, opinii i postaw społecznych.W ostatnich latach rozwija się bardzo szybko telefonia komórkowa. Sytuacja uległa zmianom gdy w Polsce i na świecie został wprowadzony system GSM ( Global System for Mobile Telecommunication – telefony cyfrowe). Na początku 1999 roku Polacy używali ponad 2 mln. telefonów komórkowych, teraz jest ich znacznie więcej.
Doskonałym sposobem komunikowania jest także internet – ogólno światowa sieć komputerowa. Jej olbrzymie możliwości, przy stosunkowo umiarkowanych kosztach eksploatacji, doprowadziły do poważnych zmian w całym sektorze łączności.
Łączność jest najnowocześniejsz1ą i bardzo kapitałochłonną dziedziną komunikacji. Wykorzystuje ona do przetwarzania, przesyłania i odbioru informacji najnowsze osiągnięcia współczesnej techniki: światłowody, telefonię komórkową, telefaksy, lasery, sztuczne satelity i sieci komputerowe.
Turystyka jest to podróżowanie dla przyjemności, w celach rekreacyjnych, poznawczych i krajoznawczych, pieszo lub środkami lokomocji, często z użyciem specjalistycznego sprzętu turystyczno-sportowego.
We współczesnym świecie turystyka jest bardzo szybko rozwijającą się dziedziną życia, czynnikiem rozwoju kultury, wzajemnego poznania i działalności gospodarczej. Turystyka jest bardzo ważnym źródłem dochodów ludności wielu krajów i regionów o szczególnych walorach turystycznych. Ze względu na sposób uprawiania i kryteria podziału turystykę można podzielić na; indywidualną - odbywaną w pojedynkę lub w małej grupie, z własnym programem, zbiorową (masową) - odbywaną w dużych grupach, organizowanych przez instytucje, biura podróży itp., krajową, zagraniczną, tranzytową, pobytową, wycieczkową, religijno-pielgrzymkową, kwalifikowaną – wymagającą od uczestników umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem turystyczno-sportowym i przygotowania kondycyjnego.
Do turystyki kwalifikowanej zalicza się; wysokogórską, narciarską, jaskiniową, żeglarską, kajakową, wioślarską, motorową, caravaning, spływy na tratwach pontonowych, nurkowanie
Rozwój turystyki związany jest z rozwojem cywilizacyjnym, zamożnością społeczeństwa i ilością wolnego czasu.
Pojęcie handlu zagranicznego, można zdefiniować jako wymianę części produkcji własnej danej kraju, na produkty lub usługi oferowane przez inny kraj. Handel zagraniczny to także wynik udziału danego kraju w międzynarodowym procesie podziału pracy, a także pewnego rodzaju sposób na wykorzystywanie ograniczonych zasobów i mocy produkcyjnych danego kraju. Efektem handlu zagranicznego jest pobudzenie rozwoju gospodarczego, postępu technicznego oraz napływ i rozprzestrzenianie się nowych technologii.
Handel zagraniczny jest także swego rodzaju środkiem na uelastycznienie gospodarki danego państwa, który pozwala na rozszerzanie rynków zbytu przedsiębiorstw a w skali makro całych państw.
Równocześnie, możliwość wymiany handlowej pozwala na zdobywanie nowych rynków zbytu i tym samym, na utrzymywanie w dłuższym czasie mocy produkcyjnych opartych o posiadany park maszynowy, upraszczając – handel zagraniczny pozwala na sprzedaż towarów większej liczbie uczestników globalnego rynku, niż w warunkach rynku zamkniętego w granicach jednego państwa.
Handel zagraniczny, oprócz typowej formy wymiany towarów, może mieć również formę obrotów kredytowo – majątkowych, zakupu lub sprzedaży licencji, a także formę różnego rodzaju wzajemnych zobowiązań jakie mogą powstawać w wyniku przekraczania granic przez mieszkańców danego państwa.
Handel zagraniczny obejmuje procesy: importowe i eksportowe. O imporcie mówimy wtedy, gdy następuje przywóz do danego kraju towarów, o eksporcie mówimy wtedy, gdy następuje wywóz towarów do innych krajów. Eksport pozwala na obniżanie kosztów własnych produkcji, ze względu na możliwość wytwarzania produkcji masowej, która zapewnia rozkładanie się kosztów własnych przedsiębiorstw na większą ilość produkowanych towarów.
Generalnie mówiąc, proces ten pozwala na zdobywanie szerszego rynku zbytu dla produktów wytwarzanych przez dane przedsiębiorstwo, lub inną jednostkę obrotu gospodarczego w warunkach niedoboru popytu wewnętrznego.
O reeksporcie możemy mówić wtedy, kiedy następuje przywóz danego towaru do kraju celem poddania go np. procesom uszlachetniającym, a następnie następuje jego eksport poza granice danego kraju.
W roku 1990 w Polsce rozpoczął się proces przechodzenia z gospodarki centralnie planowanej do gospodarki wolnorynkowej.
Doprowadzono do likwidacji szeregu obostrzeń i zakazów w zakresie tworzenia przedsiębiorstw i powstawania nowych jednostek gospodarczych. Zniesiono szereg ograniczeń ilościowych i jakościowych w zakresie importu i eksportu, wprowadzono wymienialność wewnętrzną waluty oraz wprowadzono taryfy celne dla importu do Polski, w tym także dla krajów RWPG, dla których do 1989 roku nie było obostrzeń w postaci ceł. Wprowadzono również zasadę kontyngentu bezcłowego na pewną ilość określonych towarów (np. samochody). Wobec eksportu wprowadzono pewne regulacje w formie kontyngentów i pozwoleń, nakładanych na Polskę przede wszystkim przez wyżej rozwinięte gospodarki, m.in. te zrzeszone w dużych organizacjach, jak np. Unia Europejska.
Proces szeroko zakrojonej prywatyzacji przedsiębiorstw, także w pewien sposób wpływa na rozwój handlu zagranicznego (pozyskiwanie nowych technologii, maszyn i urządzeń).


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (8) Brak komentarzy
24.5.2011 (15:09)

no sory.. mi sie to przydalo.. znaczenie i rodzaj uslug.. no i byly wymienione uslugi i ich znaczenie.. odrobilam to z tego i mialam dobrze.. ;D

7.2.2011 (11:11)

ale macie problem jak wam sie nie podoba to nie piszcie jej i tyle

5.11.2009 (21:52)

Praca nie na temat, znaczenie i rodzaj usług to nie opisywanie historii transportu. Czytając to, miałem wrażenie, że wpychasz tam wszystkie rzeczy jakie znalazłeś w internecie/książce, nie patrząc co to jest, byleby miało coś wspólnego z transportem.

Typ pracy