profil

Przyczyny porażki Stanisława Wokulskiego "Lalka" Prusa.

drukuj
satysfakcja 82 % 196 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Dlaczego przegrał? Na podstawie przytoczonego fragmentu i znajomości „Lalki” Bolesława Prusa przedstaw przyczyny porażki Stanisława Wokulskiego.

„Lalka” Bolesława Prusa jest przykładem powieści polskiego pozytywizmu, epoki, która odrzuciła założenia poprzedzającego ją romantyzmu. Propagowała kierowanie się rozumem, zaufanie do nauki, aprobowała pracę i jedność społeczeństwa. W świecie tym zagubił się główny bohater „Lalki” Stanisław Wokulski, pozytywista o duszy romantyka, nieszczęśliwie zakochany w kobiecie „wysokiego pochodzenia” - Izabeli Łęckiej.
Stanisław Wokulski jest przedstawicielem mieszczaństwa, kupcem, który z miłości do arystokratki postanawia pomnożyć swój majątek. Bogactwo jednak nie zapewnia mu awansu społecznego, nadal postrzegany jest jako człowiek z „nizin”. Owy bohater posiada wszystkie cechy XIX-wiecznego pozytywisty: praca jest dla niego podstawową wartością, realizuje pozytywistyczne postulaty pracy u podstaw (pomoc ubogim) jak i pracy organicznej (założenie spółki do handlu ze wschodem). Fascynują go nauka, postęp techniczny, mimo niskiego pochodzenia rozpoczyna studia, pragnie ciągle poszerzać swoją wiedzę. W tym aspekcie zdaje się być człowiekiem pokonującym kolejne trudności i słabości, powoli dążącym do celu, który ma pomóc w osiągnięciu sukcesu. Wokulski to jednak człowiek żyjący uczuciami poprzedniej epoki. Jego nieszczęśliwa miłość staje się wyrazem przynależenia do grupy romantyków. Oprócz owego romantycznego uczucia, wewnętrznego rozdarcia i skłonności do depresji cechą romantyczną jest walka w Powstaniu Styczniowym, jego patriotyzm, oddanie ojczyźnie. Wszystkie te aspekty zauważa w przytoczonym fragmencie sam bohater. Czytając Mickiewicza widzi zarysowująca się postać swojej osoby. Dopiero wtedy rozpoznaje uczucie, które nigdy nie znajdzie spełnienia, gdyż podobnie jak nieszczęśliwie zakochani romantycy kochał „pannę wysokiego urodzenia, która mogła stać się nagrodą nie rozumu, nie pracy, nie poświęceń, nawet nie geniuszu, ale... pieniędzy i tytułu...”. Myślę, że cytat ten pokazuje istotę porażki Wokulskiego. Jego wybranka serca była pragnieniem nieosiągalnym, gdyż wymagała od niego szlacheckiego pochodzenia, którego nawet ciężką pracą, mądrością i majętnością nie mógł zdobyć. Zostając wychowanym na lekturach Adam Mickiewicza („Zmarnowaliście życie moje.

.. Zatruliście dwa pokolenia...! Oto skutki waszych sentymentalnych poglądów na miłość...”) Wokulski nie znał innego uczucia miłości jak to przedstawione w lirykach polskiego poety, nie potrafił pokochać kogoś innego. Zauważamy charakterystyczne dla romantyków wewnętrzne rozdarcie - widzi on swoje beznadziejne położenie („jak można szaleć za kobietą, którą widzi się raz na kilka miesięcy, i tylko po to, aby przekonać się, że ona nie dba o nas?”), nie umie jednak temu zaradzić („ale gdy ciebie ujrzę, nie pojmuję, czemu znowu jestem spokojny(...)”). Wiemy też, że Wokulski walczył w przegranym przez Polaków Powstaniu Styczniowym, zarysowuje tu postać patrioty, osoby bezgranicznie oddanej ojczyźnie. Miłość tę odczytuje także w poezji Mickiewicza: „Tyś oddał narodowi, coś miał najlepszego(...)”. Za przyczynę swojej porażki Wokulski uznaje właśnie naród („To oni są winni twoim, moim i naszym nieszczęściom”). Przegrał z podziałami społecznymi, które przekazywane są z pokolenia na pokolenia. Arystokracja nie dopuszczała do swojego kręgu nikogo z zewnątrz, taki był argument Łęckiej, która odrzucała miłość Wokulskiego.
Myślę, że porażkę bohatera należy rozpatrywać w dwóch płaszczyznach - Wokulskiego-pozytywisty i Wokulskiego-romantyka. Jako pozytywista przegrał, bo mimo ciężkiej pracy, wykształcenia i dużego majątku społeczeństwo polskie nadal uważało go za przedstawiciela mieszczaństwa, który nie może przekroczyć arystokratycznego progu. Jako romantyk przegrał miłość- uczucie, którym obdarzył niewłaściwą kobietę. Kobietę, która była dla niego bóstwem, muzą, postacią, którą mógł czcić, nigdy jednak nie doczekał się odwzajemnienia uczuć. Wychowany na romantycznej poezji Mickiewicza, zakochany na zawsze w jednej kobiecie nie potrafił już odnaleźć innej miłości - „Kto nauczył mnie gardzić codziennymi kobietami, a szukać niepochwytnego ideału?"


Przydatna praca? Tak Nie
W słownikach:
Komentarze (10) Brak komentarzy
18.1.2008 (19:17)

arystokracja postrzegała go jako nowo bogackiego takiego parweniusza, który został wpuszczony na salony tylko dzięki majątkowi. Wokulski starając się o wzglądy łęckiej , podporządkowuje cały świat jej...pomagając arystokracji pomnożyć swój majątek, działa także charytatywnie (pomaga biednym). Jednak arystokracja nie potrafi docenić jego bezinteresownej pomocy, obwinia go że chce się dorobić na wekslach, które kupuje aby zapewnić łęckiej dostanie życie, jest postrzegany jako protekcjonalny wielki pan. Co ich rozdzieliło? Na pewno pochodzenie, ponieważ każdym z nich kierowały inne wartości innym argumentem jest zbytnia idealizacja Łęckiej. Przejawem porażki jest próba samobójcza i ucieczkaxD

18.1.2008 (19:10)

taki typ miłości, wokulski zaczyna współczuć mickiewiczowi. Dlacezgo wokólski przegrał?? Przegrał bo zbytnio idealizował Izabellę łęcką, uważał ją za chodzący ideał, a taka miłość nie ma możliwości bytu, ponieważ nie ma ludzi bez wad. np w scenie w pociągu... wokulski zauważył że łęcka jest inna niż w jego świecie, nie jest taka idealna, zaczyna zauważać jej próżnośc i pustość, dostrzega jej wady. innym przykłaem może być scena w magazynie, kiedy to arystokratka flirtuje z kimś innym, dla wokólskiego oznaczało to runięcie jego ideału, w owej scenie zauważył iż Łęcka jest kobietą niezmiernie fałszywą. Za to jaka była łęcka nie można jej do ońca obwiniać...to arystkoratyczne środowisko zrobiło z niej kobietę próżną, fałszywą. Dla arystokracji nie liczyły się żadne wartości moralne, wiedza czy uczucie piorytetem były tylko pienądze i pozycja. Pomimo wielkiej pomocy ze strony Wokulskiego, a

18.1.2008 (19:00)

Do tych rozmyśleń natchnęł go Tomik poezji A. MIckiewicza, który wywołuje w głónym bohaterez refleksje na temat postrzegania miłości. Mickiewicz w owym czsie także przeżywał podobny okres, tak jak wokólski był człowiekiem zakochanym bez wzajemności o czym świadczy przytoczony fragment, a także poezja mickiewicza z tego czasu. Wokulski obwinia za swoje nieszęście romantyków, którzy zniszczyli swoje i jego pokolenie złym obrazem miłości romantycznej. zaczyna zastanawiać się czym tak naprawdę jest miłość? porównuje i przeciwstawia ją radośc=złość. Bo z jednej strony główny bohater znienawidził Łęcką, wręcz źle jej życzył, ale w głębi serca nadal ją kochał, na samą myśl zapominał o wszelkim zlu, smutką. Wokulski pragnął miłości szcześcliwej,natomiast epoka romantyzmu narzuciła obraz miłości dającej cierpienie, nieszczęśliwej. zaczyna się zastanawiać dlaczego romantyzm ukształtował właśnie

Gramatyka i formy wypowiedzi