profil

BIZNESPLAN

drukuj
satysfakcja 78 % 102 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

BIZNES PLANPlan PrzedsięwzięciaCEL: Uzyskanie kredytu na zakup ciągnika rolniczego
URSUS 3512, by umożliwić rozpoczęcie działalności
przedsiębiorstwa rolnego „KŁOSIK”

IMIĘ I NAZWISKO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KREDYT:


SPORZĄDZAJĄCY BIZNES PLAN:

DATA SPORZĄDZENIA: 24.01.2005 r.Spis treści:
1. Streszczenie…………………………………………str.3
1.1 Opis projektu – przedsięwzięcia…………………….str.3
1.2 Opis inwestora………………………………………str.3
1.3 Cel inwestycji……………………………………….str.3
2. Charakterystyka przedsiębiorstwa…………………..str.4
2.1 Wykaz osób pracujących w gospodarstwie rolnym...str.4
2.2 Zapotrzebowanie na siłę roboczą…………………..str.4
2.3 Wyposażenie gospodarstwa w środki trwałe……….str.4
2.4 Maszyny i urządzenia w gospodarstwie……………str.5
2.5 Maszyny i urządzenia zakupione w okresie realizacji
planu………………………………………………..str.5
2.6 Powierzchnia gruntów ornych i użytków zielonych.str.6
2.7 Zasoby gruntów w gospodarstwie………………….str.6
3. Analiza rynku……………………………………….str.7
3.1 Rynki zbytu…………………………………………str.7
3.2 Analiza SWOT……………………………………...str.7
3.3 Konkuencja…………………………………………str.7
4. Strategia marketingowa……………………………..str.8
4.1 Price (cena)…………………………………………str.8
4.2 Place (miejsce)……………………………………...str.8
4.3 Promotion (reklama)………………………………..str.8
4.4 Product (produkt)…………………………………...str.8
5. Plan finansowy……………………………………...str.9
5.1 Przychody osiągnięte ze sprzedaży zbóż……………str.9
5.2 Koszty bezpośrednio związane z produkcją zbóż…..str.9
5.3 Zysk………………………………………………..str.101. STRESZCZENIE

1.1 Opis projektu – przedsięwzięcia

Nazwa projektu Zakup ciągnika rolniczego URSUS 3512, by móc uruchomić przedsiębiorstwo rolne „KŁOSIK”
Lokalizacja


Inwestycja – rodzaj
(rok 2005) Za-kres /szt. Wykonawca Data rozpoczęcia Data zakończenia Koszt brutto inwestycji w zł.

(z VAT) Koszt kwalifikowany netto w zł.
Ciągnik URSUS 3512 1 Firma „URSUS” z Warszawy 01.03.2005 31.03.2005 32 500 32 500
RAZEM 32 500 32 500


1.2 Opis inwestora

Jestem absolwentką Akademii Rolniczej w Poznaniu. Planuję rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w postaci gospodarstwa rolnego „KŁOSIK” specjalizującego się w uprawie zbóż. Posiadam kapitał w wysokości 18.000 zł, zasoby gruntowe w postaci gruntów ornych, użytków zielonych oraz powierzchnię pod zabudowę, a także środki trwałe w postaci samochodu osobowego i opryskiwacza.
Pomysł prowadzenia wyspecjalizowanego gospodarstwa rolnego wziął się bezpośrednio z tego, iż rodzice moi prowadzili gospodarstwo rolne, które przejęłam w roku 2004 wraz z ukończeniem studiów. Nie bez znaczenia jest także budowa nowego kompleksu piekarni i młyna w sąsiedniej miejscowości oraz wzrost znaczenia pasz ze zbóż w hodowli ryb w stawach hodowlanych w mojej miejscowości.


1.1 Cel inwestycji

JAK INWESTYCJA SŁUŻY REALIZACJI CELU
Cel ogólny działania Cel szczegółowy
Mechanizacja gospodarstwa rolnego poprzez wyposażenie techniczne gospodarstwa Poprawa efektywności ekonomicznej pracy w gospodarstwie rolnym poprzez zastąpienie pracy ręcznej maszynami rolniczymi, co przy niezmienionym nakładzie pracy spowoduje znaczny wzrost produkcji.


W wyniku udoskonalenia technicznego gospodarstwa rolnego nastąpi zwiększenie ilości produkowanych zbóż w 2005 roku o 43% w stosunku do roku 2004, przy niezmienionym nakładzie pracy ludzkiej. Efektem tego jest zwiększenie dochodu rolniczego z 63335 zł w roku 2004 do 90010 zł w roku 2005, tj. o 42%


2. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA


Właścicielem przedsiębiorstwa rolnego „KŁOSIK” jest Pani ______, absolwentka Akademii Rolniczej w Poznaniu. W branży rolniczej działa już od roku 1998, kiedy to zaczęła pracę w gospodarstwie rodziców. Zna specyfikę i trudności związane z tą działalnością, a także szanse i zagrożenia, z którymi konfrontują się przedsiębiorcy rolni.
ŻYCIORYS W ZAŁĄCZNIKU


2.1 Wykaz osób pracujących w przedsiębiorstwie rolnym

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Czas pracy w godzinach na dobę
1 Właściciel 10
2 Matka 6
3 Ojciec 102.2 Zapotrzebowanie na siłę roboczą

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Rok zatrudnienia Czas pracy Płaca
1
Pracownik Kwiecień 2005 8 h 5 zł/h2.3 Wyposażenie gospodarstwa w środki trwałe

BUDYNKI I BUDOWLE ISTNIEJĄCE STAN NA ROK
Lp. Rodzaj 2004 2007
Rok budowy Powierzchnia w m² Ilość stanowisk dla zwierząt w m² Wartość bieżąca w zł Wartość na koniec planu w zł
1 Budynek mieszkalny 1997 95
154 800
2 Garaż 1997 48
5 900 5 035
3 Szopa 1970 72
19 000 16 625
4 Stodoła 1972 143
31 600 27 650
Razem 211 300


2.4 Maszyny i urządzenia w gospodarstwie.

Lp. Maszyny i urządzenia Stan na rok
2004 2007
Rodzaj, marka, typ Rok produkcji Stan techniczny Wartość w zł Stan techniczny Wartość w zł
1 Samochód osobowy OPEL Corsa 1994 dobry 15 000 dobry 9 000
2 Opryskiwacz TJ 2000X 2004 b.dobry 10 000 dobry 6 500
RAZEM 25 000 15 500


2.5 Maszyny i urządzenia zakupione w okresie realizacji planu

Lp. Rodzaj, marka, typ Planowane 2007
Rok zakupu Stan techniczny Wartość Stan techniczny Wartość
1 Ciągnik rolniczy URSUS 3512 2005 b.dobry 32 500 dobry 27 435
2 Przyczepa 2006 b.dobry 20 000 dobry 15 600
RAZEM 52 500 43 0352.6 Powierzchnie gruntów ornych i użytków zielonych

Klasy ziemi Współ-czynniki WŁASNE DZIERŻAWIONE
Grunty orne w ha Użytki zielone w ha Grunty orne w ha Użytki zielone w ha
I 1,80
II 1,60 1,5
III 1,25 0,6
IV 1,00 30
V 0,80
VI 0,60
Inne
Razem 30 2,1
Ogółem WŁASNE 32,12.7 Zasoby gruntów w gospodarstwie

Wyszczególnienie Grunty własne w ha Grunty dzierżawione Razem w ha Struktura w %
Grunty orne 30 30 93,5
Trwałe użytki zielone 2,1 2,1 6,5
Plantacje
Razem użytki rolne 32,1 32,1 100,0
Lasy i parki
Stawy i jeziora
Powierzchnia pod zabudowę 0,54 0,54 X
Pozostałe grunty
Ogółem powierzchnia 32,64 32,64 X


3. ANALIZA RYNKU


3.1 Rynki zbytu

 stawy hodowlane we wsi ___________
 mieszkańcy wsi ___________ posiadający drób
 wytwórnia pasz „PASZDROB” w __________


Planowane rynki zbytu (rok 2006)
 młyn / piekarnia w ____________


3.2 Analiza SWOT

STRENGHTS
• rolnicze wykształcenie przedsiębiorcy
• doświadczenie w tej branży
• nazwisko właściciela znane w okolicy (dzięki działalności rodziców) WEAKNESSES
• wysoko oprocentowane kredyty na zakup nawozów sztucznych

OPPORTUNITIES
• wstąpienie Polski do UE (dotacje do rolnictwa)
• stabilna cena zbóż
• chłonne rynki zbytu w okolicy
• utrzymywanie się znacznego spożycia własnego rolnictwa THREATS
• wiele gospodarstw domowych rezygnuje z chowu drobiu na własny użytek3.3 Konkurencja

W miejscowości ____________ przedsiębiorstwo rolne „KŁOSIK” jest jedynym gospodarstwem rolnym. Także w najbliższej okolicy brak poważnie zagrażającej konkurencji.4. STRATEGIA MARKETINGOWA


4.1 Price (Cena)

Cena zbóż jest ustalana przez Agencję Rynku Rolnego. Zmienia się ona w zależności od wielu czynników, m.in. zapotrzebowaniu na zboże, roku urodzaju, itp. Cena poszczególnych zbóż kształtuje się obecnie następująco:


Zboże Cena w zł/t (styczeń 2005)
jęczmień 630
owies 580
pszenica 650
żyto 5604.2 Place (Miejsce)

Przedsiębiorstwo rolne „KŁOSIK” będzie mieściło się w _________________


4.3 Promotion (Reklama)

Wyżej wymienione przedsiębiorstwo rolne nie potrzebuje reklamy, nie będzie więc w związku z tym przeznaczało żadnych nakładów finansowych na ten cel. Jest to spowodowane wystarczającą ilością rynków zbytu. W przyszłości pozyskanie rynków zbytu także nie będzie wymagało reklamy.


4.3 Product (Produkt)

Zboża z przedsiębiorstwa rolnego „KŁOSIK” będą zbożami największej jakości. Będą miały niezrównane walory odżywcze i smakowe. Do produkcji zbóż używane będą przede wszystkim nawozy naturalne, a w minimalnym stopniu sztuczne (środki ochrony roślin).

5. PLAN FINANSOWY


5.1 Przychody osiągnięte ze sprzedaży zbóż


ROK 2004 jęczmień owies pszenica żyto
Powierzchnia w ha 10 5 10 5
Plon t/ha 3 4,5 5 5
Produkcja w t 30 22,5 50 25
Cena zł/t 640 520 600 535
Produkcja zł/ha 1920 2340 3000 2675
Razem 19200 11700 30000 13375
RAZEM: 74275 złROK 2005 jęczmień owies pszenica żyto
Powierzchnia w ha 10 5 10 5
Plon t/ha 5 6,5 7 6
Produkcja w t 50 32,5 70 30
Cena zł/t 630 580 650 560
Produkcja zł/ha 3150 3770 4550 3360
Razem 31500 18850 45500 16800
RAZEM: 112650zł5.2 Koszty bezpośrednio związane z produkcją zbóż


2004 jęczmień owies pszenica żyto
Nasiona zł/ha 200 150 80 120
Nawozy + środki ochrony roślin zł/ha 250 200 195 220
Podatek gruntowy zł 240
RAZEM: 10940 zł2005 (planowane) jęczmień owies pszenica żyto
Nasiona zł/ha 200 150 80 120
Nawozy + środki ochrony roślin zł/ha 250 210 200 220
Podatek gruntowy zł 240
Paliwo do ciągnika rolniczego zł 3000
Płace zł 9600
RAZEM: 22640 zł


5.3 Zysk

2004 74275 zł – 10940 zł = 63335 zł
2005 (planowany) 112650 zł – 22640 ł = 90010 złZałączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
2.4.2007 (21:17)

ekstra praca thx

21.3.2007 (21:03)

Jak dla mnie bardzo dobre!!! szukalem czegos o podobnej tematyce!!! dzieki wielkie!!!;)