profil

Powstanie Krakowskie

drukuj
satysfakcja 59 % 292 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Powstanie krakowskie i Rabacja Chłopska
1.Przyczyny powstania
- walka o niepodległość
- opracowanie trójzaborowego powstania przez centralizację poznań-ską(Mierosławski,Libelt)-plan regularnej wojny pokonanie Austrii, Prus, Rosji.
- społeczno-ekonomiczna-polityczne

Rozwinięta działalność spiskowa, utworzenie siatki konspiracyjnej we wszystkich zaborach. Największą swobodę współpracy ma ludność Kra-kowska.
- zaostrzenie konfliktów społecznych na ziemiach polskich między chło-pami, a szlachtą. Na tle stosunków pańszczyźnianych Galicji, oraz nie-urodzajów

2.Próby powstań we wszystkich trzech zaborach
Od początku lat czterdziestych organizacje spiskowe przygotowywały ogólnopolskie powstania we wszystkich trzech zaborach.
- nieudana próba wystąpienia przez Piotra Ściegiennego w 1844
- na wodza naczelnego zrywu narodowego wyznaczono Ludwika Miero-sławskiego(przeciwnika „wojny ludowej”,walczyć chciał wyłącznie si-łami powstańców)
- aresztowanie Libelta i Mierosławskiego-rozbicie siatki poznańskiej
- przywódca powstań w Królestwie Polskim-Dembowksim –zbiega za granicę
- w Galicji odziały powstańcze 18 lutego zostały rozbite przez chłopów.
Wszędzie na obszarze ziem polskich powstanie załamało się. Jedynie w Krakowie oraz w Tarnowskim kontynuowano walkę.

3. Przebieg powstania krakowskiego 1846r
a) atak ludności krakowskiej na oddział Austriaków20-21/02/1846
b)po dwóch dniach walki Kraków jest wolny, ujawnia się Rząd Narodowy: Gorzowski- przedstawiciel Galicji, Grzegorzewski- przedstawiciel Kró-lestwa, Tyssowski.
c)Rząd wydaje manifest do narodu polskiego, w którym ogłasza:
- proklamowanie wybuchu powstania i utworzenie rzeczpo-spolitej polski
- zniesienie przywilejów stanowych i różnic społecznych
- likwidacja pańszczyzny, uwłaszczenie chłopów
-obietnica nadanie bezrolnym chłopom nadania ziemie w za-mian za pomoc w powstaniu
- opieka społeczna dla ubogich
Mieszkańcy przyjęli manifest z entuzjazmem, natomiast arystokracja i bo-gate mieszczaństwo z niechęcią
f)mimo prób zorganizowania oddziałów, brakowało regularnej armii
g) wystąpienie ograniczyło się tylko do okolic powstania
e) Tyssowski 24/02 mianuje się dyktatorem, jego sekretarzem zostaje Dembowski.

Dembowski działa z wielkim zaangażowanie na rzecz po-wstania, aby przekonać chłopów wysyła emisariuszy na wieś, którzy pro-pagują powstanie i obiecują poprawę bytu.
h)Ludność wiejska z okolic Krakowa oraz górale z Chochołowa byli przy-chylni powstaniu i chętni do pomocy. Natomiast nie udał się włączyć do powstania chłopów galicyjskich, którzy ulegli agitacji austriackiej
i) Dembowski 27/02 chcąc przekonać chłopów z Galicji ginie na Podgó-rzu, co oznacza koniec powstania.
j)Powstanie po 9 dnach zakończył się klęską

4. Powstanie chłopów w Galicji
a)Powstanie chłopów w Galicji wybuchło zupełnie z innych powodów. Ludność chłopska buntowała się pańszczyźnie poddaństwu, sytuacje utrudniła jeszcze bardziej klęska żywiołowa 1844-1845.
b)Powstanie utrudniło i było jedną z przyczyn klęski powstania w Krako-wie

5.Przebieg powstania w Galicji
- niechęć do ziemiaństwa, tak silna, że chłopi zawierzają Austrii, która miałaby rzekomo oswobodzić chłopów. Austria chciała w ten sposób zapobiec połączenia się obu grup społecznych
- 18/02/1846 chłopi rozbijają oddziały partyzantów w Tarnowskim
- ruchy chłopskie-rabacja napadały na dwory, bijąc i mordując ich miesz-kańców, paląc posiadłości.
- ruchy najczęściej występowały w Tarnowskim i Sądeckim
- na czele tego ruchu wysunął się Jakub Szela gospodarz ze wsi Smaro-wa, był pełnomocnikiem chłopów. Wprowadził lokalne władze, straże wiejski, wzywał do nieodrabiania pańszczyzny.
- w kwietniu władze austriackie widząc wyłamywanie się od pańszczy-zny spacyfikowały ruch chłopski, Szela internowany, a następnie otrzymuje Bukowinę
- rabacja była nieudana próbą zrzucenia przez chłopów więzów- poddań-stwa i pańszczyzny. Jednak większość szlachty zrozumiała, że utrzyma-nie na wsi anachronicznego systemu na wsi jest niemożliwe

6.Przyczyny klęski powstania krakowskiego
- złe przygotowanie
- słaba agitacja
- brak stałego wojska
- rabacja
- wykorzystanie przez rząd austriacki konfliktów między szlachtą, a chłopami

7.Skutek powstania krakowskiego
- gwałcąc postanowienia kongresu wiedeńskiego,16/10/1846 wcielono Wolne Miasto Kraków do monarchii habsburskiej, tym samym zlikwi-dowano Rzeczpospolita Krakowską. Władze austriackie przystąpiły do germanizacji miasta.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (8) Brak komentarzy
9.9.2009 (16:42)

całkiem dobra i przydatna praca ; )

2.3.2009 (13:03)

Super praca ale jako podsumowanie np. lekcji, a nie jako notatka. Prawdziwa praca powinna być pisana tekstem ciągłym a nie w podpunktach. Na przyszłość rób mniej błędów.

4.12.2007 (20:20)

dobra praca , idealna notka z tego tematu , przyda się jak baba z histry będzie mnie pyta