profil

Cechy klimatu Polski.

drukuj
satysfakcja 66 % 238 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Cechy Klimatu Polski

Klimat Polski zaliczamy do typu przejściowego wśród klimatów ciepłych strefy umiarkowanej.
Do głównych czynników kształtujących klimat Polski należą:
- położenie w średnich szerokościach geograficznych
- usytuowanie w centrum Europy między jej częścią zachodnią z silnie rozczłonkowaną linią brzegową, sąsiadującą z oceanem wraz z ciepłym prądem zatokowym a wielką masą lądową Azji.
- równoleżnikowy przebieg większości łańcuchów górskich na obszarze
Europy sprzyjający strefowej wymianie mas powietrza
- nizinny charakter przeważającej części Polski

Masy powietrza kształtujące klimat Polski
- powietrze polarnomorskie znad Atlantyku
- powietrze polarnokontynentalne znad Europy Wschodniej i Azji
- powietrze zwrotnikowomorskie znad wysp Azorskich
- powietrze zwrotnikowokontynentalne znad północnej Afryki
- powietrze arktyczne znad morza Arktycznego

Powietrze polarnomorskie i zwrotnikowomorskie przynosi zachmurzenie i deszcz, zima odwilże i mgły, powietrze polarnokontynentalne pogodę słoneczną z małą wilgotnością.
Powietrze zwrotnikowokontynentalne przynosi pogodę słoneczną.
Powietrze arktyczne przynosi silne opady śniegu i mróz, przymrozki wiosną i jesienią.

Najważniejsze cechy klimatu Polski:
- duża różnorodność i zmienność typów pogody z dnia na dzień
- nie regularność przebiegu pór roku
- występowanie 6 pór roku, przedwiośnia, wczesnej jesieni, zimy, lata, jesieni, wiosny
- przewaga wiatrów zachodnich, latem - północno-zachodnich
- w Tatrach - Halny , nad morzem - bryza
- narastanie cech kontynentalnych z zachodu na wschód
- średnie temperatury stycznia na zachodzie i nad morzem -1na wschodzie -5
- średnie temperatury lipca nad morzem 17na południu 19
- średnia roczna amplituda temperatur na zachodzie 19 na wschodzie 23
- suma opadów średnio 600 mmCzynniki kształtujące klimat Polski: najmniejsza na Kujawach - poniżej 500 mm
największe na południu (tatry sudety) - 1700 mm
- dł. okresu wegetacji roślin 220 dni na Śląsku 180 dni na pojezierzu suwalskim100 dni w górach
- śr. roczne zachmórzenie77%
- śr.

roczna liczba godzin nasłonecznienia 1400 - 1900 h
- latem na klimat ma wpływ wyż czeski, niż islandzki
- zima niż euroazjatycki


Czynniki kształtujące klimat Polski:

*położenie geograficzne
*położenie w Europie
*sąsiedztwo z Morzem Bałtyckim
*występowanie łańcuchów górskich
*napływ na Polskę mas powietrza

Okres wegetacyjny

Jest to czas, kiedy średnia dobowa temperatura przekracza 5*C-możliwy jest wtedy rozwój roślin. W Polsce jest średnio 200 dni wegetacyjnych. Najkrótszy okres wegetacyjny jest na Suwalszczyźnie (180 dni) i w górach (100 dni). Najdłuższy okres wegetacyjny jest na Śląsku (220 dni).
Okres wegetacyjny pozwala:
*osiągnąć wyższe plony
*kształtować bardziej urozmaicona strukturę upraw
*staranniej wykonywać zabiegi agrotechniczne
*uprawiać międzyplony, (czyli rośliny pastewne)

Podstawowe funkcje rolnictwa w Polsce: Rolnictwo jest działalnością gosp. człowieka, mającą na celu wyprodukowanie żywności przeznaczonej do bezpośredniego spożycia lub surowców do jego przetworzenia. środkam realizującymi te cele są uprawa roli i hodowla. Rolnictwo dzieli się na 2 zasadnicze działy: 1 prod. roślinna 2 prod. zwierzęca do tego sektora zaliczamy rybołówstwo i sadownictwo. Polskie rolnictwo zatrudnia około 3 mln osób 26 %
Naturalną bazą działalności rolniczej jest gleba jej jakość, klimat pogoda zmienna, zasoby wody naturalnej i rzeźba powierzchni są czynnikami naturalnymi decydującymi o możliwościach rozwoju rolnictwa. Czynnikami poza rolniczymi współdecydującymi o możliwościach ekonomiczno społecznych rolnictwa są: wsparcie ze strony państwa, przemysłu maszynowego i chemicznego przetwórstwa spożywczego, dostęp do oświaty rolniczej, o poziomu kultury rolnej. Polska tutaj 91 % niziny. Nizinność sprzyja rolnictwu, ułatwia transport i wsiąkanie wilgoci. Urozmaicona rzeźba polski w przewadze równinna falista przeciw działa spływowi powierzchniowemu zatrzymując wodę. Powoduje to równomierne nagrzanie i naświetlanie powierzchni uprawnej. Na terenach wyżynnych występuje zagrożenie erozją ponad 40% jest zagrożonych terenów i występuje ona szczególnie na górach i pojezierzach. Klimat sprzyja rolnictwu.

Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju rolnictwa: Rolnictwo jest działem gosp. narodowej, w który wywierają zasadniczy wpływ warunki naturalne. Decydują one o wielkości produkcji rolnej jej kierunkach technice upraw. Nizinność kraju sprzyja i ułatwia zabiegi agrotechniczne, transport Polska tutaj 91 % niziny. Nizinność sprzyja rolnictwu, ułatwia transport i wsiąkanie wilgoci. Urozmaicona rzeźba polski w przewadze równinna falista przeciw działa spływowi powierzchniowemu zatrzymując wodę. Powoduje to równomierne nagrzanie i naświetlane powierzchni uprawnej. Na terenach wyżynnych występuje zagrożenie erozją ponad 40% jest zagrożonych terenów i występuje ona szczególnie na górach i pojezierzach. Przyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa pozytywne: wystarczające nasłonecznienie, długo okres wegetacji roślin, upały w lecie sprzyjają uprawie roślin okopowych. Negatywne: duże zróżnicowanie stanów pogody, gradobicie, letnie nawałnice, powodują wyleganie zbóż i utrudniają żniwa. Stosunki wodne są czynnikami najmniej sprzyjającymi rozwojowi polskiego rolnictwa: zbyta mała ilość opadów Kujawy poniżej 500mm w skali roku. Sytuacja taka powoduje stepowienie klimatu 36% gleb w Polsce są zbytnio przesuszone. Deficyt wód występuję na obszarach pozbawionych lasów Kujawy i Mazowsze, które utraciły swoją zdolność retencyjna. 2 Nadmiar wód występuje w dolinach rzek obszarach na terenach bagiennych. 20% Gleb ma nadmiar wód. Powodzie niszczą gleby, zamulają zasiewy, topią dobytek i majątek rolnika ( powódź lipiec 97 ).

Gleby średniej jakości zajmują około 40 % ogółu użytków rolnych, a słabe około 35% Biorąc pod uwagę naturalne warunki rozwoju rolnictwa w Polsce instytut uprawy nawożenia i gleboznawstwa w Puławach ustalił kolejność regionów o najlepszych walorach rolniczych. Nizina śląska Żuławy Wiślane Wyżyna Lubelska.

Poza przyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa: Około 15 mln ludności polskiej to wieśniaki stanowią oni 38.2 % Mieszkańców kraju i obejmuje nie tylko rolników, 1 zatrudniony w rolnictwie wytwarza żywność dla 9 osób. Do cech charakteryzujących ludność rolniczą należą: większa liczba ludzi starych niż w mieście 11,8 % miasto wieś 15 %, liczniejsze rodziny, duża defeminizacja w grupie matrymonialnej 100 facetów / kobiet na wsi przy 100 / 101 w mieście. Niedobór kobiet w wieku do 30 lat, przewaga rolników z wykształceniem podstawowym. Rolnicze użytkowanie ziemi charakteryzuje się duża ilością punktów ornych. Pola uprawne zajmują około 46 % obszaru polski. Pod tym względem w Europie wyprzedzają nas tylko Dania i Węgry. W Norwegii tylko 2 % pow. Stanowią grunty orne. Sady w Polsce zajmują około 0,9 % kraju, łąki i pastwiska 13, lasy 28, pozostałe 11 pow. stanowią nieużytki rolne
komunikacyjna skały zabudowania).


Przydatna praca? Tak Nie
W słownikach:
Komentarze (13) Brak komentarzy
24.11.2011 (19:05)

Świetna praaca! ! ! :)

2.10.2011 (22:40)

Bardzo przydatne Super ode mnie duży plus :)

11.5.2011 (12:56)

guwno a nie ściaga huje wypierdalać skurwysyny lomy

Geografia świata