profil

Podatki.

drukuj
satysfakcja 75 % 4 głosy

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Podatki: obowiązkowe i bezzwrotne świadczenia pieniężne pobierane przez państwo lub inne instytucje publiczne do tego uprawnione(podatek od nieruchomości pobierany przez urząd gminy)
Głównym źródłem wpływów budżetowych budżetowych Polsce są podatki bezpośrednie od dochodów przeds. I dochodów indywidualnych ludzi
Wysokość podatków jest regulowana przez ustawy uchwalane przez parlament. Określają one podstawy prawne, zasady pobierania podatków i działania systemu podatkowego państwa i samorządów terytorialnych
Podatek dochodowy podatek bezpośredni wymierzany od dochodu. W Polsce podatkowi temu podlegają dochody osób fizycznych fizycznych wyjątkiem dochodów uzyskiwanych z dział. Rolniczej i leśniczej, spadków i darowizn oraz dochody osób prawnych z wyjątkiem dochodów z dział. Rolniczej oraz wynagrodzeń pracowników dyplomatycznych.
Podział Podatków – podatki bezpośrednie
*od osób prawnych
*od osób fizycznych

-podatki pośrednie
*od towarów towarów usług VAT
*podatek akcyzowy

Przeznaczenie podatków: Podstawowe źródło dochodu państwa i samorządów terytorialnych, podatki finansuje w ten sposób *bezpieczeństwo kraju *opieka zdrowotna *szkolnictwo kultura
Poprzez system podatkowy państwo wpływa na funkcjonowanie podmiotów gosp. I ludzi będących w obszarze jurysdykcji
Jurysdykcja uprawnienia org. Państwa od rozstrzygania spornych spraw na terytorium danego państwa poprzez ustalenie i ocenę faktów
Podatek VAT jest powszechnym wielofazowym podatkiem obrotowym. Obowiązek jego odprowadzania do urzędu Skarbowego spoczywa na każdym, kto zajmuje się produkcją oraz sprzedażą towarów i usług (wyjątek rolnik)
Deklaracja podatku VAT 7% deklaracja rozliczania działaln.. Gospodarczej i deklaracja rozliczenia leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód uzyskany z:
*z działaln. Gospodarczej *pracy najemnej
*prac zleconych *z dzierżawy *z wynajmy
Kwota wolna od podatku to limit rocznego dochodu nie powodującego obowiązku podatkowego a wynika ona ze skali podatkowej która w danym roku jest wolna od podatku
Podatki Nie obejmują przychodów z: *tytułu spadków i darowizn *działaln.

rolniczej i leśnej *zwolnionych z podatku dochodowego na podst. art. O stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją klęsk żywiołowych *od sum należności z tytułu prześladowań przez Niemców *opodatkowanych opodatkowanych formie ryczałtów *podział majątku małżonków
Podmiotami Podatku dochodowego są: te osoby które osiągnęły dochód ustawa wprowadza: *nieograniczony podatek dochodowy dotyczący osób fizycznych zamieszkujących dłużej niż 183 dni na terytorium Polski i obejmuje ich dochody *ograniczony obowiązek podatkowy dotyczy osób fizycznych nie mieszkających w Polsce jeżeli ich pobyt jest krótszy niż 183 dni i obejmuje dochody uzyskane na terenie Polski
Ulgi Podatkowe: * składki związane z systemem ub. Społecznych (emerytalne,rentowe, chorobowe,wypadkowe) potrącane z pasji
*cele rehabilitacyjne (związane z adopcją mieszkań, przystosowanie pojazdów mech. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, leczenie sanatoryjne, opłacanie tłumacza jęz.migowego
Odliczenia od podatku: * zakup gruntu pod budowę budynków mieszkalnych *systematyczne gromadzenie oszczędnościw kasie mieszkaniowej *remont,modernizacja budynku mieszkalnego *dojazdy do szkół do innej miejscowości *świadczenia zdrowotne *doskonalenie zawodowe i szkół wyższych *zakup pomocy naukowych
Wspólne opodatkowanie : *zasiłek pielęgnacyjny *dzieci uczącesię w szkole do 25rolu życia *dzieci których dochody z tytułu renty rodzinnej lub inne nie przekroczyły sumy określonej w danym roku *dzieci do 18 lat a rodzice są samotni
Dotyczy małżonków : *mieszkających na terytorium Polski lub przebywających 183dni w Polsce *pomiędzy którymi istnieje wspólnota majątkowa *pozostałych pełny rok podatkowy w związku małżeńskim *którzy nie uzyskali dochodów opodatkowanych opodatkowanych formie ryczałtów *wyróżniających wolę wspólnego opodatkowania
Opodatkowanie podwójne może dotyczyć osób mieszkających w Polsce o źródło dochodów mają w innym państwie którym zapobiegają umowy międzynarodowe Jeżeli umowa przewiduje opodatkowanie źródła dochodu za granicą to dochód ten jest zwolniony od podatku


Przydatna praca? Tak Nie
Podobne prace:
(0) Brak komentarzy