profil

Gmina Myszków

drukuj
satysfakcja 72 % 28 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Położenie
Gmina Myszków położona jest w granicach administracyjnych Województwa Śląskiego, liczy 34 106 mieszkańców, obejmuje obszar o zróżnicowanym profilu. Gmina usytuowana jest bezpośrednio przy zelektryfikowanej linii kolejowej łączącej Warszawę ze Śląskiem i Małopolską. Geograficznie, miasto usytuowane jest w obniżeniu górnej Warty, w tzw. \"obniżeniu Myszkowskim\", w północno wschodniej części rozległej Wyżyny Śląskiej - na skraju Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Sama Wyżyna Śląska rozciąga się od prawego brzegu górnej Odry, aż po krawędź Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Część obszaru naszego miasta położona jest w otulinie Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych (dzielnice: Helenówka i Bory). Obszar północno-wschodni miejscowości leży w Obniżeniu Górnej Warty, część południowo-zachodnia na Progu Woźnickim ciągnącym się od Zawiercia, aż po Kluczbork. Myszków położony jest ok. 280 m n.p.m. Sama miejscowość usytuowana jest niemal całkowicie w naturalnym obniżeniu terenu (dawna rynna Prawarty), otoczonym z czterech stron wzniesieniami: Góry Włodowskiej, Góry Będuskiej (części pasa Progu Woźnickiego), Góry Jaworznickiej i Osińskiej Góry. Najwyższym punktem miasta jest tzw. \"Górka\" znajdująca się w lesie będuskim i mająca 355,3 m n.p.m. W skład Myszkowa zaliczono kilkanaście dzielnic. Są to: Będusz, Nowa Wieś Żarecka, Mrzygłód, Mrzygłódka, Gruchla, Kreciwilk, Pohulanka (Światowit), Ciszówka, Mijaczów, Czarna Struga, Helenówka, Osińska Góra, Potasznia, Nierada, Bory, Smudzówka, Stary Myszków, Nowy Myszków, Labry.

Budowa geologiczna
Na rozległym obszarze Myszkowa występują skały z ery mezozoicznej, dewońskiej, karbońskiej, triasowe, jurajskie oraz czwartorzędowe. W okresie dewońskim omawiany obszar był pokryty płytkim morzem, na dnie którego rozwijało się obficie życie organiczne. W morzu osadzały się bardzo grube serie wapieni i dolomitów o barwie szarej lub ciemnoszarej. Z początkiem górnego karbonu morze wycofało się pozostawiając płaski bagnisty ląd, na którym rozwijało się bujnie ówczesna roślinność. Z nagromadzenia tej roślinności powstały z czasem pokłady węgla kamiennego. Pod koniec karbonu wymieniony wyżej obszar uległ wypiętrzeniu, a skały dewońskiej i karbońskie uległy sfałdowaniu. W okresie permski nie nagromadziły się na tym obszarze żadne osady.

Z początkiem triasu tutejszy obszar uległ stopniowemu obniżeniu, czego skutkiem było gromadzenie się osadów rzecznych i jeziornych. Były to piaski ze żwirami i iły. Nieco później nastąpiła transgresja morska. W pierwszym okresie zalewu nastąpiła koncentracja soli w wodzie morskiej, powodując wytrącanie się gipsów. Następnie zaczynają się osadzać wapienie, margle i dolomity.
W górnym triasie morze wycofało się, a na wynurzonym płaskim lądzie wytworzyły się płytkie zbiorniki wodne. Lokalnie ukształtowały się wapienie. Z początkiem jury obszar Myszkowa podnosi się, a wapienie triasowe ulegają zniszczeniu z powodu działania czynników atmosferycznych. W małych zagłębieniach krasowych gromadzą się osady piaszczyste i iły. Na niektórych obszarach bujnie rozwijała się roślinność tworząca torfowiska, co dało początek pokładą węgla brunatnego w okolicach Myszkowa.
W innych miejscach rzeki, płynąc osadzał się iły, piaski, margle i wapienie. Iły zawierają również związki żelaza występującego w postaci rud syderytowych. W górnej jurze tworzyły się pokłady białych wapieni, zbudowanych w znacznym stopniu ze skorupek zwierząt morskich: amonity, belemity, małże i jeżowce. Wapienie te nadają swoiste piękno krajobrazowe. Po regresji morza jurajskiego omawiany obszar pozostaje lądem. W kredzie nastąpiły duże transgresje morza, która objęła północno-zachodnią część ziemi myszkowskiej, pozostawiając nowe pokłady piasku i margli. Reszta obszaru nie była już zalewana przez wody morskie.
W najmłodszym okresie geologicznym, czwartorzędzie, wystąpił tu lodowiec, pozostawiając po sobie najmłodsze osady piasku i gliny. Na obszarach podmokłych powstały niskoprocentowe rudy żelaza.

Sieć rzeczna
W regionie myszkowskim występuje niska zasobność wód wgłębnych, niewielkie przepływy wód rzecznych, oraz brak cieku wodnego \"tranzytowego\", który prowadziłby na nasz obszar wody z innych obszarów. Jedynym większym ciekiem wodnym na obszarze miasta jest rz. Warta, biorąca swój początek w Kromołowie tj. niespełna 20 km od Myszkowa. Wody Warty są niemal na całym odcinku Myszkowa pozaklasowe, zanieczyszczane już u źródeł przez aglomerację Zawiercia, a następnie Myszkowa. Konsekwencją takiego stanu wody jest występujący deficyt wodny, zarówno na potrzeby ludności jak i gospodarki.
Sieć rzeczna na terenie Myszkowa i okolic utworzyła się w wyniku rozwoju rzeźby trzeciorzędzie i czwartorzędzie. Układ sieci rzecznej jest dziedzictwem rozwoju geomorfologicznego powierzchni ziemi w przeszłości, natomiast ilość wód płynących w rzekach, wahania stanów wody, zamarzania i inne zjawiska hydrologiczne, są funkcją występujących współcześnie warunków klimatycznych, a szczególnie sumy i przebiegu opadów atmosferycznych oraz warunków termicznych.
Myszków czerpie wodę z utworów triasowych reprezentowanych przez pstre iły oraz spękane wapienie i dolomity. Woda na tutejszym terenie posiada przeciętną twardość około 11 stopni. Niska zawartość żelaza wynosi 0,3 mg Fe/1l i woda nadaje się do celów pitnych bez żadnego uzdatniania.
Przez Myszków przepływa rzeka Warta, która bierze początek ze źródeł znajdujących się pod krawędzią Wyżyny Częstochowskiej w starym Kromołowie koło Zawiercia. Są tam dwa źródła rzeki Warty na wysokości 377 m. n.p.m. Od Zawiercia szerokość rzeki Warty, doliny i zasięg zalewany jej wód ulegają znacznemu poszerzaniu. Wody zalewane pokrywają przyległe łąki, które na odcinku od Kręciwilka są stale podmokłe. Szerokość zalewu na tym odcinku wynosi 50 do 200 m. Średni spadek rzeki od źródła do Kręciwilka wynosi około 5%, wodowskaz na rzece wskazuje średni przepływ 400 l/s. Stąd Warta płynie przy niskich stanach korytem o szerokości około 4 m. i wykazuje głębokość 0,5 m.
Dno jest nadal piaszczyste, na brzegach rozwija się bujnie roślinność.
W Myszkowie Warta przyjmuje niewielki prawobrzeżny potok zwany Włodowiczanką. Poniżej Myszkowa zmienia się całkowicie wygląd koryta Warty. W obniżeniu Myszkowa Wartę zasilają następujące strumienie: Laskówka, Włodowiczanka, Leśniówka, Czarna Struga, Boży Stok, Będuska. Na północ od Myszkowa Warta otrzymuje wiele dopływów, które nadają jej wyraźny charakter rzeki. W Masłońskim szerokość koryta przy niskich stanach wód wynosi już około 8m, zaś głębokość 0,7 m. Warta tworzy tam liczne zakola i silnie eroduje. Brzegi porośnięte są wikliną, olchami i trawami. Przez wieki na Warcie uprawiano rybołówstwo. Ciężkie czasy dla rybołówstwa warciańskiego przyszła w XIX w. i trwają do dzisiaj.

Gleby
W Myszkowie występują gleby bielicowe, wytworzone ze skał macierzystych pochodzenia lodowcowego, jak piaski, pyły, żwiry i iły. Gleby bielicowe wytworzone z piasków należą do najsłabszych, są to gleby żytnio-ziemniaczane. Młodsze z nich w Gruchli wytworzone z leśnych piasków stanowią użytki leśne. Natomiast najlepsze, złożone z piasków gliniastych na podłożu z gliny, zaliczane są do gleb żytnio-buraczanych, a nawet pszenno-buraczanych. Znajdują się głównie w Będuszu. W Myszkowie gleby bielicowe i brunatne zajmują około 70% powierzchni. Na terenie Myszkowa oprócz gleb bielicowych występują również gleby brunatne, czarnoziemy, gleby bagienne, torfowe i rędziny. Gleby bagienne występują w dolinie Warty i jej dopływów w zastoiskach i licznych zagłębieniach bezodpływowych. Rędziny zajmują na terenie Myszkowa około 3% powierzchni, są to gleby płytkie powstałe ze zwietrzeliny skał dolomitowych przy współudziale innego materiału. Stanowią słabe gleby uprawne bądź liche pastwiska.

Lasy
Na terenie Myszkowa występuje typ lasu nizinnego, zajmującego stanowiska ubogie i suche. Las ten występuje na glebach bielicowych, wytworzonych z piasków wydmowych i rzecznych, piasków i żwirów akumulacji wodno-lodowcowej, a także piasków luźnych, jak na Pohulance.
W lasach myszkowskich rośnie głównie sosna i brzoza, pojedynczo zaś jałowiec, wrzos pospolity, kostrzewa owcza i inne. W poszyciu występują: jałowiec, jarzębina, leszczyna, kruszyna, trzmielina, wiciokrzew. W runie rośnie szczawik zajęczy, konwalijka dwulistna, orlica pospolita, poziomka pospolita, malina, narecznica któtkoostna, przetecznik leśny, perłówka zwisła.
Lasy na terenie gminy podlegają Nadleśnictwu Siewierz. Lasy te są prywatne.
Powierzchnia lasów państwowych w Nadleśnictwie Siewierz wynosi 14 006 ha, a lasów nadzorowanych 12 029 ha. Rocznie pozyskuje się w nich drewna 31 tys.m3, w tym w lasach nadzorowanych 7 tys. m3 (zgodnie z wydanymi świadectwami legalności pozyskania drewna).
Nadleśnictwo Siewierz nie prowadzi zakładów przetwórstwa drzewnego. Ilość gałęzi pozostała po procesie pozyskania drewna wielko - i średniowymiarowanego nie podlega ewidencji, za wyjątkiem sprzedawanej jako surowiec małowymiarowy M2.
W osadach Nadleśnictwa Siewierz są dwa kotły do spalania drewna (osady w Mierzęcicach i Wysokiej).
Biurowiec Nadleśnictwa opalany jest gazem, w ramach pozyskania drewna planuje się i pozyskuje opał iglasty i liściasty - S4.
Właściciele prywatni pozyskują w swoim lesie drewno, nie prowadzi się jednak ewidencji w jaki sposób i na co jest ono wykorzystane.
Gmina Myszków wyposażona jest w sieć gazową, elektroenergetyczną i ciepłowniczą.

Świat roślin i zwierząt
Ze względu na zróżnicowaną budowę geologiczną i rzeźbę terenu oraz łagodny klimat świat roślin i zwierząt jest bogaty i urozmaicony. Na terenie Myszkowa występują dwa zasadnicze typy krajobrazu, z których każdy charakteryzuje się swoistym rysem florystyczno-faunistycznym. Pierwszy obejmuje tereny w południowo-zachodniej części miasta w pobliżu Będusza i Mrzygłódki, przylegający do zbudowanego z wapieni triasowych Garbu Tarnogórskiego. Są to tereny w dużej części odlesione, z charakterystycznym układem pól, łąk i zarośli śródpolnych, tzw. \"czyżni\", utworzonych z głównie z tarniny oraz głogów i róż. Na miejscach suchych i silnie nasłonecznionych występują fragmenty roślinności murawowej. Ekosystemy zaroślowe i murawowe stanowią miejsce występowania licznych rzadkich gatunków zwierząt, zwłaszcza ptaków i owadów. Nad brzegami potoków oraz w źródliskach zachowały się niewielkie powierzchnie podmokłych łąk, na których występuje m. in. podlegający całkowitej ochronie prawnej pełnik europejski.Pozostała część miasta położona jest w dolinie Warty. Cechą charakterystyczną tego obszaru jest obecność licznych zbiorników i cieków wodnych, podmokłych łąk i torfowisk. Najciekawszymi z przyrodniczego punktu widzenia terenami są: dolina Warty w pobliżu Nowej Wsi Żareckiej, gdzie zachował się prawie naturalny układ biocenoz, z licznymi rzadkimi i chronionymi gatunkami zwierząt i roślin, m. in. storczyków oraz rozległy kompleks leśny we wschodniej części miasta, w pobliżuprzysiółków Pohulanka, Bory, Czworaki i Helenówka. W omawianym kompleksie dominują głównie bory sosnowe a w obniżeniach terenowych spotykane są często podmokłe łąki oraz torfowiska niskie i przejściowe. W licznych zbiornikach wodnych, potokach i rowach melioracyjnych występuje interesująca roślinność wodna i szuwarowa; żyje tam wiele gatunków płazów. Tereny te są penetrowane przez ptactwo wodne i bociany. Stwierdzono tu występowanie wielu rzadkich i chronionych gatunków roślin, m. in. konwalii majowej i widłaka goździstego.
Dzisiejszy stan świata zwierzęcego Myszkowa jest już tylko słabym śladem jego dawnej świetności, kiedy rosły tu bory i lasy, a wśród nich wiły się rzeczki i strumienie o czystych, kryształowych wodach. Zmiana warunków leśnych na rolne i wzrost gęstości zaludnienia w Myszkowie spowodowały wystąpienie bądź ograniczenie zasięgu stanu liczbowego gatunków zwierząt dziko żyjących. W lasach Myszkowskich żyje kilkadziesiąt zajęcy, dziki występują pojedynczo. Jest tu kilka lisów, kilkanaście saren, parę sztuk kun, pojawiają się piżmaki. Na okolicznych polach przebywa kilkadziesiąt kuropatw oraz około 20 bażantów. Pokazały się myszołowy i sowy, pojawia się gołąb grzywacz. Można zauważyć kilka bocianów białych, stado kaczek cyranek i krzyżówek, kilka łysek oraz łabędzie. Są wróble, wrony i gawrony, myszy, szczury, owady i inne zwierzęta towarzyszące człowiekowi.

Klimat
Miasto Myszków położone jest w środkowoeuropejskiej strefie klimatycznej, a występujący na jego obszarze klimat zaliczony jest do częstochowsko - kieleckiej dzielnicy klimatycznej, wchodzącej w skład koszeńcińskiego regionu glebowo -klimatycznego. Jednakże pierwotny klimat obszaru Myszkowa został zachwiany z uwagi na dużą ilość pyłów i gazów emitowanych do atmosfery przez samo miasto, oraz pobliskie aglomeracje przemysłowe. Stąd występujące na obszarze miasta różnorodne warunki mikroklimatyczne.
Wyżynny charakter regionu sprawia, że przeciętna suma opadów rocznych waha się od 700 mm do 750 mm (dane z roku 1994). Roczny rozkład opadów jest charakterystyczny dla klimatu kontynentalnego. Maksimum opadów przypada na miesiące letnie, w szczególności na lipiec. Przeciętna długość zalegania pokrywy śnieżnej w okolicach Myszkowa utrzymuje się na poziomie 608O dni.
Charakterystycznym zjawiskiem jest zaleganie pokrywy śnieżnej w trakcie sezonu zimowego. Temperatura średnioroczna sięga ok. 8C (dane z roku 1994). Amplituda roczna waha się w granicach 2123C. Temperatura minimalna występuje w styczniu: - 3C, a maksymalna w lipcu: 17,6C. Zarówno temperatura jak i opady atmosferyczne są znacznie zróżnicowane w poszczególnych częściach całego regionu Myszkowsko - Zawierciańskiego.
Wilgotność względna powietrza na obszarze miasta i okolic osiąga najwyższą wartość w chłodnym okresie roku (8588%), natomiast wartość najniższą latem (7178%). Stopień wilgotności powietrza wpływa bezpośrednio na występowanie na tym obszarze zjawiska koncentracji wilgotności - czyli mgły. Według danych statystycznych średnia suma dni z występującą mgłą wynosi: 28,5 dnia.
Na terenie Myszkowa przeważają wiatry z kierunków: zachodniego (18,8%) i południowo-zachodniego (17,8%). Wiatry północno - wschodnie najczęściej pojawiają się w porze zimowej (12,5%). Charakterystyczna dla naszego obszaru jest również pogoda bezwietrzna (cisza), której występowanie obserwuje się w 22,4%. Takie ukształtowanie się róży wiatrów powoduje ciągły napływ zanieczyszczeń z Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, oraz Okręgu Krakowskiego. Różnice temperatur między dnem doliny rzeki Warty, a otaczającymi miasto wzniesieniami sięgać mogą nawet kilku stopni. W związku z tym występuje zjawisko inwersji termicznej, czyli zalegania powietrza chłodnego w warstwie przygruntowej. Z uwagi na zmienność kierunku biegu doliny rz. Warta odpływ chłodnych mas powietrza jest utrudniony. Występowanie zjawiska inwersji oraz częste mgły są bezpośrednią przyczyną długotrwałego utrzymywania się szkodliwych substancji emitowanych przez zakłady przemysłowe regionu, co powoduje straty w ilościach słońca docierającego do powierzchni ziemi.

Kultura, sport i rekreacja
Na terenie miasta istnieją bardzo dogodne warunki do uprawiania sportu, natomiast okolice bardziej służą pieszym i rowerowym wędrówkom bądź innym formom turystyki i rekreacji. Atrakcyjne szlaki turystyczne na Jurze, o różnym stopniu trudności, zachęcają do wędrówek i spacerów. Sympatycy spokojniejszej formy wypoczynku np. amatorzy wędkowania także mogą znaleźć coś dla siebie. Bardzo dobre warunki dla tej formy rekreacji są w Poraju, Zaborzu i na jaworznickich czy myszkowskich stawach. Dzisiejszą , sportową wizytówką miasta jest Klub Sportowy KS-Myszków ze swoją sekcją piłki nożnej. Piłkarze pierwszej drużyny od lat występują w rozgrywkach II ligii szczebla centralnego. Tradycje w myszkowskim sporcie są do dnia dzisiejszego, czego wyrazem jest nie tylko klub piłkarski ale i medale zdobywane na arenie międzynarodowej m.in. przez ciężarowców i bokserów. Uprawianie sportu jest możliwe przez cały rok na boiskach i terenach otwartych lub w halach sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dla władz liczy się nie tylko gospodarka ale także rozwój oświaty i sportu. Dlatego też przy dobrym miejskim klimacie dla sportu Myszków pochwalić się może sukcesami np.; w sekcji bokserskie prowadzonej przez dwukrotnego olimpijczyka, mistrza świata z 1978 r. Henryka Średnickiego. Natomiast na cykliczne zawody pływackie przyjeżdżają zawodnicy nie tylko z polski ale i z zaprzyjaźnionej Kopivnicy w Czechach. Od 21 lat działa w mieście Towarzystwo Rekreacyjno - Sportowe \"Relaks\". W swoich szeregach zrzesza ludzi, dla których wypoczynek wiąże się z ruchem. Także od ponad 22 lat istnieje w naszym mieście osiedlowy klub rowerowy PTTK M.-2 . Jego członkowie to ludzie kochający rowerowe wycieczki . Rozwój życia kulturalnego w mieście gwarantują nie tylko instytucje lecz także stowarzyszenia twórcze i grupy artystyczne. Myszków zarówno pod względem instytucji kultury, inicjatyw społecznych jak i indywidualnych twórców jest miastem niezwykle bogatym. Miejski Dom Kultury jest aktywnym organizatorem życia kulturalnego, organizującego w głównej mierze cykliczne imprezy o znaczeniu lokalnym, ogółnopolskim i międzynarodowym. Na bazie ośrodka rozwinęła swoją działalność znaczna grupa artystów nieprofesjonalnych. Klub Plastyków Nieprofesjonalnych działa od 1977 roku, dzieli się on na pracownię dzieci i dorosłych. Stanisław Liszczyk, człowiek specjalnej troski, który wystawę swoich obrazów miał w Królikarni. Oprócz licznego udziału w plenerach malarskich krajowych i zagranicznych jest częstym uczestnikiem uczestnikiem wystaw i konkursów o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Inną formą rozwijania twórczości zainteresowań jest \"Wiosna Poetów\". Po 10 latach impreza ma zasięg nie tylko krajowy ale i zagraniczny. Nieprofesjonalni twórcy poezji z całej Polski i Czech od ponad 10 lat przedstawiają swój dorobek na corocznych soptkaniach. W mieście działają również dwa zespoły folklorystyczne Zespół Pieśni i Tańca \"Myszkowiacy\", który jest laureatem wielu konkursów folklorystycznych zarówno w Polsce jak i w krajach Europy. Od ponad 10 lat nagrody dla miasta zdobywa również Zespół Folklorystyczny \"Jurajskie Igraszki\".

Walory kulturowe
Myszków posiada kilka wartościowych zabytków, świadczących o bogatej historii. Kulturowymi śladami w krajobrazie Myszkowa z czasów gospodarki dworskiej są w Będuszu: dwór drewniany otoczony parkiem w stylu angielskim, oraz towarzyszące mu zabudowania - czworaki, kuźnia, obory, bukaciarnia, spichlerz. W Będuszu na uwagę zasługuje także przydrożna kapliczka z 1656 r. upamiętniająca walkę szlachty siewierskiej ze Szwedami. Na Mijaczowie na uwagę zasługuje kaplica murowana z XVII w. przy ulicy Puławskiego oraz Pałac Schmelzerów, obecnie siedziba \"Wartexu\", przy ulicy Kościuszki. Zainteresowanie wzbudza ciekawy architektonicznie dom rodziny Baurerzów. Na liście zabytków Myszkowa figurują ponad to gmach dworcowy PKP, a w dzielnicy Mrzygłód - Kościół parafialny z lat 1653-1662, przy ulicy Jadwigi oraz murowany dom z 1896 r przy ul. Paderewskiego 9 i drewniana chałupa z XVIII w, przy ul. Królowej Jadwigi. W dzielnicy Myszków -Papiernia na ochronę konserwatorską zasługuje młyn murowany, kapliczka przydrożna z XIX w. i fragmenty parku podworskiego. Bardzo korzystne położenie Myszkowa na skraju Jury Częstochowskiej, a także duże walory przyrodnicze i kulturowe stanowią oparcie dla planów strategicznych rozwoju miasta i jego zagospodarowania przestrzennego.

Zamki
Bobolice
Zarówno zamek bobolicki jak i bliźniaczy mu zamek Mirów położony na przeciwległym krańcu grzbietu skalnego urzekają malowniczością i pięknem. Można godzinami błądzić po okolicy podziwiając te niesamowite dwie warownie. Oba zamki powstały za Kazimierza Wielkiego i razem z wieloma innymi założeniami obronnymi w rejonie obecnej Jury Krakowsko-Częstochowskiej miały strzec pogranicza Małopolski ze Śląskiem.
Zamek Bobolicki wzniesiony był na nieregularnym planie dopasowanym do kształtu wapiennej skały. W górnej części znajdowała się cylindryczna wieża. Wedle tradycji istniały tu siedziby rozbójników, można je wiązać z panowaniem Władysława Opolczyka, który obsadził na zamku cudzoziemską załogę. Ograbiała ona okoliczną ludność oraz przejeżdżających kupców.
W latach 1370-1396 zamek znajdował się w rękach Władysława Opolczyka, a królestwu został przywrócony przez Władysława Jagiełłę. Otrzymała go od króla zasłużona rodzina Krezów, która posiadała go przez blisko 200 lat. W 1587 roku został zdobyty przez wojska arcyksiącia Maksymiliana, a następnie odbity przez wojska Zamoyskiego. Zamek znalazł się w rękach Myszkowskich, a potem Męcińskich. W XVII wieku nie oparł się wojskom szwedzkim podczas potopu, po czym został opuszczony i popadł w ruinę.
Jan Sobieski ciągnąc na odsiecz Wiedniowi zatrzymał się w Bobolicach, ale musiał nocować w namiotach. Podjęto potem wprawdzie próby jego odbudowy, ale zaniechano ich pod koniec XVIII wieku. Po drugiej wojnie światowej zabezpieczono mury jako trwałą ruinę. Do dziś zachowały się tylko resztki ścian i wieży oraz podania i legendy, jak przystało na tak ciekawe ruiny.
W piętnastowiecznych kronikach odnotowano, że jeden z przedstawicieli rodziny Krezów porwał i przetrzymywał w bobolickim zamku swoją bratanicę. Podanie o białej damie pojawiającej się na murach warowni wyrosło prawdopodobnie właśnie z tego źródła.
W XIX wieku znaleziono w lochach okrągłej zamkowej baszty ogromny skarb. Okoliczni mieszkańcy powiadają, że nie wszystko złoto znaleziono, że w dalszym ciągu nie odkryto korytarzy łączących oba zamki oraz tunelu prowadzącego z podziemi Bobolic do pobliskiego Ogorzelnika.

Książ Wielki
Książ Wielki uzyskał prawa miejskie w XIV wieku, jednak zamek, zwany także Mirowem, został wzniesiony dopiero w latach 1585-1595 przez biskupa krakowskiego Piotra Myszkowskiego i jego bratanka starostę chęcińskiego o tym samym imieniu. Projekt wykonał dla nich Santi Gucci, który kierował również budową. W ciągu kilku wieków zamek omijały działania wojenne a niewielkie przebudowy nie wpływały znacząco na wygląd rezydencji.
Na początku XVIII wieku zamek przeszedł w posiadanie rodu Wielopolskich, którzy nadali mu cechy barokowe. W XIX wieku miała miejsce przebudowa w stylu neogotyckim, która nadała wcześniejszemu pałacowi obecną formę. Na dłuższych osiach założenia powstały ryzality zwieńczone attyką i narożnymi wieżyczkami. Głowne wejście znajduje się od wschodu, tutaj też po obu stronach pałacu znajdują się dwa pawilony, które pierwotnie mieściły kaplicę i bibliotekę.
Zamek broniony był systemem bastionowym, z którego zachowała się jedna kurtyna ze strzelnicami oraz resztki bastionu. Obecnie mieści się tu szkoła rolnicza.

Mirów
Zamek mirowski i bobolicki tworzą piękny zespół krajobrazowy na dwukilometrowym grzbiecie skalnym. Kazimierz Wielki, umacniając wschodnią rubież Małopolski, równocześnie z zamkiem bobolickim wzniósł tu murowaną jednopiętrową budowlę w pierwszej połowie XIV wieku. Nie był to jeszcze zamek a jedynie związana z bobolickim zamkiem strażnica. Dopiero pod koniec XIV wieku Krystyn herbu Lis z Koziegłów, po otrzymaniu włości mirowskich, przystąpił do przekształcenia strażnicy w zamek. Prawdopodobnie król Władysław Jagiełło przy przekazywaniu zamku Krystynowi polecił mu dokonać tej rozbudowy.
W 1489 roku weszli w posiadanie Mirowa przedstawiciele rodu Myszkowskich i założyli tu siedzibę rodową. Jako taka musiała zostać oczywiście powiększona i unowocześniona. Główny budynek podwyższono o dwie kondygnacje, podwyższono również wieżę mieszkalną do pięciu kondygnacji. Wówczas także powstał zamek dolny, na teren którego prowadził wjazd przez wieżę bramną.
Na zamku dolnym znajdowały się budynki mieszkalne i gospodarcze.
Od 1600 roku Myszkowscy poczęli się tytułować margrabiami na Mirowie de Gonzaga. Tytuł ten Zygmunt Myszkowski uzyskał od swego włoskiego przyjaciela, księcia Mantey de Gonzaga. Z cudzoziemska brzmiące nazwisko miało dodawać splendoru i tak już potężnemu rodowi. Mirów, choć imponujący, przestał im wystarczać. Zamek wraz z dobrami sprzedali więc Korycińskiemu, a ten po niewielu latach odstąpił go Męcińskim. Gdy przyszedł czas szwedzkiego \"potopu\" to piękne Orle Gniazdo zostało zniszczone, a po próbach odbudowy, w 1787 roku opuszczone całkowicie.
Z zamku dolnego nie pozostało wiele, jedynie fundamenty niektórych budynków. Dość dobrze natomiast jest zachowany zamek górny. Posiada większość ścian, a tylko stropy uległy ruinie. W oknach zachowały się renesansowe obramienia, ocalały również dwa portale.

Druga Wojna Światowa
W dniu1 września 1939 roku wybuchła II Wojna Światowa. Na dachu nowej jeszcze, nie wykończonej plebanii, umieszczono obserwatorów przeciwlotniczych, połączonych telefonicznie z Urzędem Gminnym. Na wieży kościoła drudzy obserwatorzy połączeni telefonicznie byli z telefonem parafialnym, którego przewód miał bezpośrednie połączenie z Krakowem.
Kiedy nad Myszkowem pojawił się niemiecki bombowiec, wówczas rozległ się dzwonek telefonu – alarmowano Kraków: „Nad Myskzowem krąży niemiecki bombowiec”. Za piętnaście minut znowu było słychać dzwonek i wołanie: „Nad Myszkowem już piętnaście minut krąży niemiecki bombowiec.” Następnie słychać było odpowiedź: „Dobrze, już zanotowałem.” W tym dniu nad Myszkowem spadły trzy bomby. Jedna przy ulicy Wolności pod lasem, druga na Pohulance. Na szczeście nikogo nie skrzywdziły, ale panika zaczęła się szerzyć. Ludzie zacżeli uciekać z tobołami na plecach wszystkimi miedzami w kierunku Żarek i Włodowic. Doszła wiadomość, że pierwszy most na Warcie, za przejazdem kolejowym, został zburzony przez Wojsko Polskie, aby utrudnić najazd najazd wojsk niemieckich.
W lesie za Pohulanką stała Polska Konnica. Niemcy znaleźli drogę przez teren Fabryki Papieru, spokojnie jechali i nie interesowali się niczym.

Ważne daty
1442 - pierwsza wzmianka o Myszkowie, kiedy był niewielkim osiedlem leśnym
XV w. – kuźnica żelaza na Warcie
2 połowa XIX w. - rozwój przemysłu.
1883 - założenie fabryki przędzy wigoniowej Augusta Schmeltzera (późniejsze zakłady Przemysłu Zgrzebnego)
1885 - na pograniczu Myszkowa Starego i Ciszówki jako pierwsza w Polsce powstała fabryka sztucznego jedwabiu istniejąca jeszcze w okresie międzywojennym
1894 - spółka akcyjna Artur Steihagen i Ludwik Wehr zbudowała fabrykę wysokiej jakości papieru bezdrzewnego (Myszkowskie Zakłady Papiernicze)
1906 - fabryka papieru rozpoczyna produkcję papieru drzewnego
26 październik (listopad) 1939 - wcielony do III Rzeszy
zima 1939-40 - Szare Szeregi działały w miastach: Zawiercie, Olkusz, Myszków i Częstochowa
1950 (1949?) - Myszków uzyskuje prawa miejskie
1956-75 - z pn. części powiatu zawierciańskiego wyodrębniono i utworzono powiat myszkowski

Mijaczów
Dzielnica Myszkowa, która wraz z dawnym Myszkowem stanowi obecnie właściwe miasto.
koniec XVIII w. - wieś stanowiąca oddzielny klucz dóbr. We wsi znajdował się wielki piec Gordona.
1837 - w Mijaczowie powstała fabryka machin i odlewów żelaznych braci Bauerertz (ob. Zakłady Metalurgiczne)

Mrzygłód
Obecnie dzielnica miasta Myszków położona nad Wartą na Wyżynie Śląskiej - w Dolinie Górnej Warty i na wsch. krawędzi Progu Górnotriasowego.
1318-26 - od dawna wśród puszczy istniała tu osada smolarzy i węglarzy, należąca do dziedziców Pilicy. Prawdopodobnie we wspomnianych latach obok tej osady Otton z Pilicy zakłada miasto Mrzygłód, a dawna wieś przybrała nazwę Mrzygłódka (wg niektórych źródeł stary Mrzygłód usytuowany był w miejscu obecnej miejscowości Pasternik).
1437 - Jan Długosz podaje pierwszą wzmiankę o mieście Mrzygłód, w którym znajdował się drewniany kościół. Dziedzicem miasta był Jan Pilecki herbu Leliwa, a później Jerzy Padniewski, książę ze Zbaraża i Wiśniowca. Do parafii należały wsie Niwki i Bandusz (ob. Będusz, dzielnica Myszkowa).
1475 - Długosz opisał miasto i parafię (drewniany kościół).
1529 - plebanem jest Antoni ze Starej Pilicy
1577 - w mieście funkcjonuje kuźnica produkująca pługi
1584-93 - w dokumentach odnotowywano transporty żelaza z Mrzygłodu do Krakowa
XVII w. - w okolicy było czynnych 6 kuźnic żelaza, zwanych mrzygłodzkimi lub niweckimi. Dokładnie opisuje je ówczesny zarządca kuźnic, Walenty Roździeński w poemacie pt.\" Officina ferraria...\"
1625 - zawiązana zostaje unia kościołów z kolegiatą w Pilicy
połowa XVII w. - Stanisław Warszycki wojewoda mazowiecki, a później kasztelan krakowski w wyniku ożenku z Heleną z rodu Padniewskich stał się właścicielem miasta
1653 - Stanisław Warszycki ufundował renesansowo-barokowy kościół Wniebowzięcia NMP i uposażył go (wg niektórych źródeł było to w 1643 lub 1655 r.), potwierdził przywileje miejskie, uwolnił mieszczan od dziennej robocizny, a w prawach zrównał ich z obywatelami Pilicy, za bardzo zaangażowaną i chętną pomoc przy budowie świątyni.
1712-36 - od pn. do kościoła dobudowano kaplicę MB Różańcowej
1720 - przebudowa wieży kościelnej i nadanie jej planu kwadratowego
XIX w. - Mrzygłód traci prawa miejskie
1 poł. XIX w. - nad Wartą krótko był czynny wielki piec \"Zuzanna\".
poł. XIX w. - pożar kościoła i wkrótce po nim odnowienie go
1 marzec 1863 - do Mrzygłodu przybył z okolic Panek Teodor Cieszkowski na czele oddziału powstańców. Na skutek zdrady został zaskoczony przez żołnierzy rosyjskich. Po ciężkiej walce odparł ich od Mrzygłodu, ale sam też musiał opuścić miasto i udał się w kierunku Pieskowej Skały.
5 maja 1863 - koło Mrzygłodu Marian Langiewicz stoczył bitwę z oddziałem rosyjskim.
1933 - budowa pomnika w Rynku

Pohulanka
Dzielnica Myszkowa
1899 - powstaje przędzalnia \"Włodowice\"
1905 - istniejąca tu przędzalnia została przekształcona na fabrykę naczyń emaliowanych \"Światowit Myszków\"
do 1920 - mieściły się tu zakłady naprawcze samochodów
od 1924 - mieściła się tu fabryka naczyń ocynkowanych, aluminiowych i emaliowanych (ob. Fabryka Naczyń Emaliowanych \"Światowit\")
po 1945 - w pobliżu fabryki \"Światowit\" powstał nowoczesny na ówczesne czasy oddział Zakładów Metalurgicznych.

DANE STATYSTYCZNE
Liczba mieszkańców - 34 tys.
Powierzchnia - 73 km2
Liczba firm prywatnych - 2524
Liczba telefonów / 1000 mieszkańców - 179
Liczba lokali gastronomicznych - 42
Przedszkola - 7
Odziały przedszkolne przy szkołach - 2
Szkoły podstawowe - 9
Gimnazja - 5 i gimnazjum specjalne
Szkoły średnie:
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH
im. E. Kwiatkowskiego
ul. Kwiatkowskiego 18
tel. (034) 313-28-40
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. H. Sucharskiego
ul. 11 listopada 9
tel. (034) 313-22-38
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
im. H. Kołłątaja
ul. Pułaskiego 70
tel. (034) 313-81-81
Ludność w wieku produkcyjnym w mieście - 62%
Liczba lekarzy /1000 mieszkańców - 1 (2,4 lekarza i 0,32 stomatologa)
Liczba aptek - 10 (1 apteka/3406 ludzi)
Tereny rolne - 4644ha (tj.63,6% ogólnej pow. miasta)
Tereny leśne - 1653ha (tj. 22,6% pow. miasta)
Tereny wód otwartych - 43ha (tj. 0,6% ogólnej pow. miasta)

Miasto w latach 90-tych przeszło głęboką transformację. Z obszaru przemysłowego przeobraziło się w zagłębie obuwnicze. Jeszcze do niedawna znane z pralek \"Frania\" dzisiaj jego wizytówką są firmy obuwnicze znane na rynku polskim i zagranicznym. Dobre imię miasta niesie w świat m.in. firma \"Jurajska\" czy \"Sokpol\".
Myszków to miasto z dużym potencjałem ludzkim. 62% społeczności myszkowskiej to ludzie w wieku produkcyjnym i tylko 14% w wieku poprodukcyjnym. Dobrze rozwinięta sieć szkół podstawowych, gimnazjów i średnich oraz bardzo dobrze przygotowana kadra pedagogiczna zapewnia młodemu pokoleniu wysokoprocentowy wstęp na wyższe uczelnie. Myszków posiada też dobrze wykwalifikowaną kadrę medyczną. Jej wskaźnik obecności na rynku jest wyższy od średniej wojewódzkiej (1 lekarz na 1000 mieszkańców) i wynosi 2,41 lekarza i 0,32 stomatologa. W utrzymaniu dobrej kondycji pomaga mieszkańcom kryty basen, zespół obiektów sportowych i rekreacyjnych. Miasto ma ponad 2500 podmiotów gospodarczych i ponad 1000 punktów handlowych. W Myszkowie działa 5 placówek bankowych, zapewniających szybki i łatwy przepływ kapitału. Mieszkaniec miasta posiada nowoczesny i powszechny dostęp do usług telekomunikacyjnych ( na 1000 mieszkańców przypada 179 abonamentów). Na 60 zarejestrowanych spółek prawa handlowego 13 z nich jest z udziałem kapitału zagranicznego. Do wykorzystania przez inwestorów polskich i zagranicznych są powierzchnie myszkowskich fabryk w pełni uzbrojone i przygotowane do działalności gospodarczej.


Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy