profil

Zakładowy Plan Kont

drukuj
satysfakcja 71 % 122 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

A Zespół 0 Majątek Trwały
010 Środki trwałe
020 Wartości niematerialne i prawne
030 Finansowy majątek trwały
070 Umorzenie środków trwałych
072 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
080 Inwestycje

Konta Pozabilansowe
090 Środki trwałe w likwidacji
091 Środki trwałe u leasingobiorcy
092 Środki trwałe obce

Zespół 1 Środki pieniężne
100 Kasa
130 Rachunek bieżący
135 Kredyty bankowe długoterminowe
136 Kredyty n bankowe krótkoterminowe
137 Kredyty bankowe przeterminowane
139 Inne rachunki bankowe
141 Krótkoterminowe papiery wartościowe
149 Inne środki pieniężne

Zespół 2 Rozrachunki i Roszczenia
200 Rozrachunki z odbiorcami
210 Rozrachunki z dostawcami
215 Zobowiązania wekslowe
220 Rozrachunki publicznoprawne
221 Rozrachunki z budżetami
223 Rozrachunki z tytułu VAT
230 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
231 Rozliczenie wynagrodzeń
235 Rozliczenie niedoborów i szkód
236 Rozliczenie nadwyżek
237 Roszczenia sporne
238 Należności z tytułu niedoborów i szkód
239 Pozostałe rozrachunki z pracownikami
240 Pozostałe rozrachunki

Zespół 3 Materiały i Towary
300 Rozliczenia zakupu
310 Materiały
320 Towary
330 Opakowania
340 Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów
350 Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów
360 Odchylenia od cen ewidencyjnych opakowań

Konto pozabilansowe
390 zapasy obce

Zespół 4 Koszty według rodzaju i ich rozliczanie
400 Amortyzacja
401 Zużycie materiałów i energia
402 Usługi transportowe
403 Usługi remontowe
404 Usługi pozostałe
405 Wynagrodzenia
406 Świadczenia na rzecz pracowników
407 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników
408 Podróże służbowe
409 Podatki obciążające koszty
410 Pozostałe koszty
490 Rozliczenie kosztów

Zespół 5 Koszty według typów działalności i ich rozliczanie
500 Koszty produkcji podstawowej
501 Koszty wydziałowe
502 Koszty sprzedaży
503 Koszty

zakupu
510 Koszty handlowe
530 Koszty działalności pomocniczej
550 Koszty ogólne zarządu
580 Rozliczenie produkcji

Zespół 6 Produkty
600 Produkty gotowe
610 Produkcja nie zakończona
620 Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów
640 Rozliczenia międzykresowe kosztów

Zespól 7 Przychody
700 Przychody z e sprzedaży
701 Koszt własny sprzedaży
702 Wartość sprzedaży towarów według cen zakupu
750 Przychody finansowe
751 Koszty finansowe
760 Pozostałe przychody operacyjne
761 Pozostałe koszty operacyjne
770 Zyski nadzwyczajne
771 Straty nadzwyczajne

Zespół 8 Fundusze i kapitały
800 Fundusz założycielski
801 Fundusz przedsiębiorstwa
802 Fundusz udziałowy
803 Fundusz zasobowy
804 Kapitał akcyjny
805 Kapitał zapasowy
806 Kapitał rezerwowy
807 Kapitał zakładowy
825 rozliczenie wyniku finansowego
840 Rezerwy i przychody przyszłych okresów
850 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852 Pozostałe fundusze specjalne
860 Wynik finansowy
870 Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (5) Brak komentarzy
26.10.2008 (18:18)

takie se :P

8.11.2006 (10:47)

Jedna wielka lipa... Szukalem planu kont bo chcialem poznac nazwe konta 523 a w tej "pracy" takie konto nawet nie istnieje...

27.7.2006 (14:19)

To nawet nie jest połowa wykazu kont a co mówić o reszcie.Chciałam tylko porównać a tak naprwdę nie ma czego.