profil

Jednostki sektora finansów publicznych.

drukuj
satysfakcja 71 % 27 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

System finansów publicznych opiera się na własności publicznej. Ma on wyraźnie określone funkcje celu polegające na zaspokajaniu określonych potrzeb społecznych za pomocą funduszy publicznych. Należy również pamiętać o tym, że system finansów publicznych może lepiej lub gorzej realizować funkcję celu, może bywa mniej lub bardziej spójny wewnętrznie, itd. Dlatego istotnym aspektem jest podział kompetencji władz, ustalenie autonomii dysponentów funduszy publicznych, usankcjonowanie w prawie, itd. co możemy odnaleźć dokładnie analizując strukturę systemu finansów publicznych. Skuteczna realizacja funkcji alokacyjnej, restrybukcyjnej i stabilizacyjnej systemu finansów publicznych wymaga działania podmiotów najwyższego szczebla władzy wykonawczej i ustawodawczej oraz sieci podmiotów, która na bieżąco realizuje dochody i wydatki publiczne. Finanse publiczne funkcjonują "(...) w ramach złożonego sytemu o przekroju podmiotowym, organizacyjnym, prawnym, instrumentalnym i innym."
W przekroju podmiotowym podstawami systemu finansów publicznych są:
• władze ustawodawcze szczebla centralnego, pośredniego i lokalnego (rady gminne)
• władze wykonawcze wymienionych powyżej szczebli,
• aparat skarbowy (finansowy) zajmujący się realizacją dochodów i wydatków publicznych, ich kontrolą, zarządzaniem publicznymi funduszami pozabudżetowymi, itp.,
• jednostki sektora publicznego, które są finansowane z funduszy publicznych (szpitale, szkoły, itd.)
Do sektora finansów publicznych zalicza się:
• organy władzy publicznej,
• organy administracji rządowej,
• organy kontroli państwowej i ochrony prawa
• ich organy oraz związki
• jednostki budżetowe
• zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych
• fundusze celowe
• państwowe szkoły wyższe
• jednostki badawczo-rozwojowe
• samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
• państwowe lub samorządowe instytucje kultury
• Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze
• Kasy Chorych oraz Krajowy Związek Kas Chorych
• Polską Akademię Nauk i tworzenie przez nią jednostki organizacyjne
• Państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.
W przekroju prawnym funkcjonowanie systemu finansów publicznych określają:
• konstytucja, w której podane są ogólne zasady tworzenia funduszy publicznych oraz obowiązki poszczególnych rodzajów władz publicznych w zakresie uchwalania, wykonywania i kontroli funduszy publicznych,
• prawo budżetowe, regulujące zasady budowy ustroju budżetowego,
• ustawy budżetowe i uchwały budżetowe

Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
5.5.2014 (01:09)

Wkleilam swoją stara prace która pisałam w 2005 roku ...

24.8.2011 (17:19)

jak można w grudniu 2010 r. wkleic prace ze stanem prawnym z 98r.!!!!!!!! BZDURY!!!!!!!!! MAMY USTAWE Z 2009 ROKU WIEC 3 EPOKI DO PRZODU:):)):):)

Nauki
Typ pracy