profil

Zasady bezpieczeństwa pracy na wysokościach

drukuj
satysfakcja 74 % 79 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY NA WYSOKOŚCIACH
Pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi.
Nie zalicza się do prac na wysokości pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:
- osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi,
- wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem.
Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób niezmuszający pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi. Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub na powierzchniach służących jako przejścia powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób.
Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie balustrad jest niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania pracy.

OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Prace na wysokości zaliczane są do prac szczególnie nie bezpiecznych. Każdy przedsiębiorca budowlany (pracodawca), realizujący prace szczególnie niebezpieczne, ma obowiązek ustalić i aktualizować wykaz tych prac występujących w jego zakładzie pracy, a zwłaszcza:
Zapewnić bezpośredni nadzór wyznaczonych osób nad tymi pracami. Mogą to być na przykład kierownicy budów lub określonych robót, posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
- zagwarantować asekurację osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne przez innych pracowników, którzy bez pośrednio prac tych nie wykonują,
- wyposażyć pracowników w środki ochrony indywidualnej dobrane do rodzaju wykonywanej pracy oraz mogących się zaktywizować zagrożeń (np. sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości) oraz przeszkolić pracowników w zakresie posługiwania się ty mi środka mi,
- wprowadzić urządzenia ochronne, np. osłony (bariery) miejsc niebezpiecznych, oznakowanie stref i miejsc niebezpiecznych (np. otwory w stropach, sufitach, otwory okienne bez stolarki budowlanej).
Przeprowadzić instruktaż pracowników, który powinien uwzględniać przede wszystkim:
- imienny podział pracy,
- kolejność wykonywania zadań,
- wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach.

PRACA NA RUSZTOWANIACH I RUCHOMYCH PODESTACH ROBOCZYCH
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym.
Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych. Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca:
- wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego
podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu.
- dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:
- posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów,
- posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń,
- posiadać poręcz ochronną i piony komunikacyjne.
Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych powinny posiadać wymagane uprawnienia.
Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych są zabronione:
- jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia zapewniającego dobrą widoczność,
- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi,
- w czasie burzy lub wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s.
Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę: po silnym wietrze, opadach atmosferycznych, po przerwach roboczych dłuższych
niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu. Zakres czynności objętych kontrolą określa instrukcja producenta lub projekt indywidualny.

PRACA NA DRABINACH PRZENOŚNYCH

Przy używaniu drabin przenośnych niedopuszczalne jest w szczególności:
- stosowanie drabin uszkodzonych,
- stosowanie drabiny jako drogi stałe go transportu, a także do przenoszenia ciężarów o masie powyżej 10 kg,
- używanie drabiny rozstawnej jako przystawnej,
- opieranie drabiny przy stawnej o śliskie płaszczyzny, o obiekty lekkie lub wywrotne albo o stosy materiałów niezapewniające stabilności drabiny,
- stawianie drabiny przed zamkniętymi drzwiami, jeżeli nie są one zamknięte na klucz od strony ustawianej drabiny,
- ustawianie drabin na nie stabilnym podłożu oraz w bezpośrednim sąsiedztwie maszyn i innych urządzeń,
- w sposób stwarzający zagrożenie dla pracowników używających drabiny,
- przenoszenie drabiny o długości powyżej 4 m przez jedną osobę.
Drabina przystawna powinna wystawać ponad powierzchnię, na którą prowadzi, co najmniej 0,75 m, a kąt jej nachylenia powinien wynosić od 65° do 75°.
Należy przestrzegać następujących wymagań dotyczących prac zużyciem drabin:
- dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości nieprzekraczającej 4 m od poziomu podłogi,
- drabina bez pałąków, której długość przekracza 4 m, przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna być wyposażona w prowadnicę pionową, umożliwiającą założenie urządzenia samohamującego, połączonego z linką
bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa,
- osoby korzystające z drabin linowych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny,
- wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione,
- roboty ciesielskie z drabin można wykonywać wyłącznie do wysokości 3 m

PRACA NA SŁUPACH, MASZTACH, KONSTRUKCJACH WIEŻOWYCH, KOMINACH, KONSTRUKCJACH BUDOWLANYCH BEZ STROPÓW

Jeżeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia się po za balustradę lub obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości, należy w szczególności:
a. przed rozpoczęciem prac sprawdzić:
- stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie,
- zabezpieczenie przed nieprzewidywaną zmianą położenia,
- stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa,
b. podczas pracy zapewnić stosowanie:
- odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, ta kiego jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu – na słupach, masztach itp.),
- hełmów ochronnych.
PRACA NA KLAMRACH I INNYCH PODWYŻSZENIACH

Przy pracach na klamrach i innych podwyższeniach nieprzeznaczonych do pobytu ludzi, na wysokości do 2 m. nad poziomem podłogi lub ziemi, kiedy prace te nie wymagają od pracownika wychylania się poza obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości, należy zapewnić, aby:
- klamry, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone przed nieprzewidywaną zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenie,
pomost roboczy spełniał następujące wymagania:
- powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi oraz niezbędnych materiałów,
- podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów konstrukcyjnych pomostu,
- w widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje mówiące o wielkości dopuszczalnego obciążenia.

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Pracodawca jest obowiązany:
- dostarczyć pracownikowi nie odpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed upadkiem z wysokości,
- informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środka mi.
Przy wykonywaniu prac na wysokości należy wyposażyć pracowników przede wszystkim w hełmy ochronne oraz sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.
Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości
Skuteczność środków ochrony indywidualnej, w tym sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, uwarunkowana jest przede wszystkim:
- właściwym doborem sprzętu ze względu na specyfikę i warunki, w jakich wykonywana jest praca,
- bezwzględną, pełną sprawnością sprzętu,
- umiejętnością posługiwania się przez pracowników przydzielonym sprzętem.
Podstawowe rodzaje sprzętu chroniącego przed upadkiem pracownika z wysokości to: urządzenia do opuszczania, urządzenia samozaciskowe ze sztywną lub giętką prowadnicą, linki bezpieczeństwa, amortyzatory, urządzenia samohamowne.

Literatura:
1. Plakat „Państwowa Inspekcja Pracy – Praca na wysokości”
2. Internet strona:
http://209.85.229.132/search?q=cache:BixtcqSTBJ0J:www.ciop.pl/11348.html+praca+na+wysoko%C5%9Bciach&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-a
3. Strona internetowa: http://209.85.229.132/search?q=cache:_W16vUzrAg0J:www.prawo.egospodarka.pl/42017,Przepisy-BHP-w-firmie-praca-na-wysokosci,1,34,3.html+praca+na+wysoko%C5%9Bciach&cd=5&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-a


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy